Antonello
ANTINORO

Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат Antonello ANTINORO

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно интегрираната морска политика - оценка на напредъка и новите предизвикателства

19-07-2010 PECH_AD(2010)442865 PE442.865v02-00 PECH
Antonello ANTINORO