Charalampos ANGOURAKIS Charalampos ANGOURAKIS
Charalampos ANGOURAKIS
Гърция

Роден : , Bucharest

Починал :

7-ми парламентарен мандат Charalampos ANGOURAKIS

Политически групи

  • 14-10-2009 / 12-05-2014 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии

  • 14-10-2009 / 12-05-2014 : Communist Party of Greece (Гърция)

Заместник-председател

  • 20-01-2010 / 12-05-2014 : Делегация за връзки с Индия

членове

  • 11-11-2009 / 19-01-2010 : Делегация за връзки с Индия
  • 11-11-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
  • 19-01-2012 / 12-05-2014 : Комисия по регионално развитие

Заместник

  • 04-11-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
  • 19-01-2012 / 12-05-2014 : Комисия по външни работи
  • 31-01-2013 / 12-05-2014 : Комисия по петиции

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическата политика: заетост и социални аспекти в рамките на годишния обзор на растежа за 2013 г.

18-12-2012 REGI_AD(2012)500413 PE500.413v02-00 REGI
Mojca KLEVA KEKUŠ

СТАНОВИЩЕ относно бъдещето на регионалните летища и въздухоплавателните услуги в ЕС

06-02-2012 REGI_AD(2012)478364 PE478.364v02-00 REGI
Giommaria UGGIAS

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации

Оригинална декларация с дата и подпис, съхранявана в архива на Европейския парламент.