Относно правилата за членовете на ЕП

Европейският парламент се състои от 705 членове, избрани в 27-те държави – членки на разширения Европейски съюз. членовете се избират чрез всеобщи преки избори за срок от 5 години.

Снимка на пленарната зала в Страсбург по време на пленарна сесия

Местата се разпределят въз основа на броя на населението на всяка държава членка. Повече от една трета от членовете на ЕП са жени. Членовете на ЕП се групират по политическа принадлежност, а не по националност.

Членовете на ЕП разделят своето време между своите избирателни райони, Страсбург, където се провеждат 12 месечни сесии, и Брюксел, където те присъстват на допълнителни пленарни заседания, както и на заседания на комисии и политически групи.

Редът и условията за членовете на ЕП са определени в Статута от 2009 г.

Допълнителна информация:

Почтеност в Европейския парламент

Европейският парламент отдава голямо значение на почтеността, прозрачността и отчетността на политическите дейности на своите членове. За да гарантира тези свои ценности, Парламентът е приел значителен брой правилници и мерки, които бяха допълнително засилени в рамките на цялостния процес на преразглеждане през 2023 г.

Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент

Кодексът за поведение влезе в сила на 1 януари 2012 г. и беше последно преразгледан през 2023 г. В него като водещ принцип се определя, че членовете на ЕП трябва да действат единствено в обществен интерес и да извършват работата си безкористно, почтено, открито, усърдно, честно, отговорно и при зачитане на репутацията и престижа на Европейския парламент.

Кодексът за поведение определя конфликтите на интереси и как членовете на ЕП следва да ги разрешават; той включва правила относно задълженията за оповестяване на информация, дейностите на бившите членове на ЕП и Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП.

Кодексът за поведение също така задължава членовете на ЕП да представят подробна декларация за своите частни интереси, декларация за имуществено състояние и когато е приложимо, декларация за осведоменост за конфликт на интереси. Освен това Кодексът за поведение задължава членовете на ЕП да публикуват всички планирани срещи, включително когато са делегирани на техни сътрудници, с представители на интереси, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност, и с представители на публични органи на трети държави. Членовете на ЕП също така са задължени да декларират присъствието си на организирани от трети страни събития, когато трета страна покрива възстановяването на техните пътни, квартирни или дневни разноски или прякото плащане на такива разноски. Информацията, предоставена от членовете на ЕП в техните декларации, може да бъде намерена на личните им страници, с изключение на декларацията за имущественото състояние, която не е публична.

Членовете на ЕП също така трябва да декларират подаръците с приблизителна стойност над 150 EUR, които са получили като официални представители на Парламента, при условията, определени в Мерките за прилагане на Кодекса за поведение. Тези подаръци се вписват в регистъра на подаръците.

Председателят на ЕП може да санкционира всеки член на ЕП, за когото се установи, че е нарушил Кодекса за поведение. Тази санкция се обявява от председателя на ЕП на пленарно заседание и се публикува на видно място на уебсайта на Парламента.

За справка:

Консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП

Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП е орган, който дава на членовете на ЕП указания за тълкуването и прилагането на Кодекса за поведение. По искане на председателя на ЕП или след като е сезиран пряко, Консултативният комитет също така се произнася по сигналите за нарушения на Кодекса за поведение и предоставя съвети на председателя на ЕП относно евентуалните мерки, които следва да се предприемат. Консултативният комитет проактивно следи за спазването на Кодекса за поведение и мерките за неговото прилагане от страна на членовете на ЕП.

Той се състои от осем членове. Те се определят от председателя на ЕП въз основа на техния опит и на политическия баланс и баланса между половете. На всеки шест месеца длъжността председател на Консултативния комитет се сменя на ротационен принцип между членовете на Комитета. Председателят на ЕП номинира също така по един резервен член за всяка политическа група, които не е представена в Консултативния комитет.

Консултативният комитет публикува ежегодно доклад за своята дейност.

За справка:
7-и парламентарен мандат:
8-и парламентарен мандат:
9-и парламентарен мандат:

Други правила относно прозрачността и етиката на членовете на ЕП

Прозрачност и отчетност

В допълнение към задълженията, произтичащи за членовете на ЕП от Кодекса за поведение, Европейският парламент въведе редица специални правила, засилващи прозрачността и етиката във всички области на дейност. Обръща се специално внимание на етиката на лобирането.

Участие на лобисти в прояви

Организациите, чиято дейност се урежда от правилата на Регистъра за прозрачност, могат да организират прояви в Парламента самостоятелно или съвместно с други лица, единствено ако са се регистрирали надлежно в регистъра.

За повече информация:

Правилник за бившите членове на ЕП

На бившите членове на ЕП е забранено да лобират в рамките на Парламента през първите шест месеца след края на своя мандат. Ако извършват лобистка дейност след изтичането на шестте месеца, те трябва да се регистрират в Регистъра за прозрачност. Бившите членове на ЕП имат право да влизат в сградите на Парламента в това си качество, но не могат да използват този достъп за извършване на лобистки дейности.

За повече информация:

Възнаграждения и пенсии

Възнаграждения на членовете на ЕП

Като цяло членовете на ЕП получават еднакво възнаграждение, съгласно единния устав, влязъл в сила през юли 2009 г.

Считано от 1 Юли 2023 г. месечното възнаграждение на членовете на ЕП възлиза, съобразно единния устав, на 10 075,18 EUR преди облагане с данъци. Възнаграждението се осигурява от бюджета на Парламента и подлежи на облагане с европейски данък и удържане на осигурителни вноски, след което то възлиза на 7 853,89 EUR. Държавите членки могат също да облагат възнаграждението с национални данъци. Основното възнаграждение е определено като равно на 38,5% от основното възнаграждение на съдия в Съда на Европейския съюз.

Съществуват няколко изключения: членове на ЕП, чийто мандат датира отпреди изборите през 2009 г. имаха възможност да запазят принадлежността си към предишната национална система по отношение на заплатите, временното обезщетение и пенсиите.

Пенсии

Съобразно Устава, бившите членове на ЕП имат право на пенсия за възраст след достигане на 63-годишна възраст. Пенсията се равнява на 3,5% от възнаграждението на членовете на ЕП за всяка пълна година на упражняване на мандат плюс една дванадесета от тази сума за всеки допълнителен пълен месец от мандата, но не повече от 70% от общото възнаграждение на членовете на ЕП. Изплащането на посочените пенсии се поема от бюджета на Европейския съюз.

Допълнителната пенсионна схема, въведена за членовете на ЕП през 1989 г., преустанови приемането на нови членове през юли 2009 г. и ще бъде премахната постепенно.

Надбавки, изплащани на членовете на Европейския парламент

Подобно на членовете на националните парламенти, членовете на Европейския парламент получават редица надбавки, чието предназначение е да се покрият разходите, свързани с осъществяването на техните парламентарни задължения.

Надбавка за общи разноски

Предназначението на тази надбавка е да покрие разходите в държавата-членка, в която членовете са избрани, като например разноските на членовете за управление на кабинет, за телефон и пощенски такси и за закупуването, работата и поддръжката на компютърно и телематично оборудване. Надбавката се намалява наполовина за членовете на ЕП, които без надлежно основание не присъстват на половината от пленарните заседания за една парламентарна година (от септември до август).

Размерът на тази надбавка за 2024 г. е 4 950 евро на месец.

Пътни разноски

Повечето заседания на Европейския парламент, като например пленарни сесии, заседания на комисиите и заседания на политическите групи, се провеждат в Брюксел или Страсбург. На членовете на ЕП се възстановява действителният размер на билетите, закупени с цел присъствие на такива заседания, след представяне на фактура, като максималната сума, която подлежи на възстановяване, е цената на самолетен билет за бизнес класа, категория „D” или сходна, железопътен билет за първа класа или 0,58 евро на км (с ограничение до 1000 км) за пътуване с автомобил, плюс фиксирани надбавки, изчислени въз основа на разстоянието и продължителността на пътуването, които да покрият другите разходи, свързани с пътуването (например магистрални такси, такси за свръхбагаж или резервации).

Други пътни разноски

При изпълнението на своите задължения, но за цели, различни от официалните заседания (например, за да присъстват на конференция или за да направят работно посещение) на членовете на ЕП често им се налага да пътуват извън или в рамките на държавата членка, в която са избрани.

За дейностите извън държавата членка, в която са избрани, на членовете на ЕП могат да се възстановят пътните разноски, разходите за настаняване и свързаните разходи до максимална годишна сума от 4 886 евро. За дейностите в държавата членка, в която са избрани, на членовете на ЕП се възстановяват единствено пътните разноски, като е определена максимална годишна сума по държави.

Дневна надбавка
  • Парламентът изплаща надбавка с фиксиран размер от 350 евро на ден, която покрива всички други разноски на членовете на ЕП по време на периодите на парламентарна дейност, при условие че те удостоверят присъствието си, като се подпишат в един от създадените за целта официални присъствени списъци.
  • Размерът на надбавката се намалява наполовина, ако членовете на ЕП не са участвали в повече от половината поименни гласувания в дните за гласуване на пленарно заседание, дори ако са присъствали на този ден. За заседанията, които се организират извън Европейския съюз, надбавката е в размер на 175 евро (отново при условие, че съответният член на ЕП се е подписал в присъствения списък), като разноските за настаняване се възстановяват отделно.

Разпоредби, отнасящи се до персонала

Членовете на ЕП могат да избират свой собствен персонал в рамките на определен от Парламента бюджет и при условията, определени в глава 5 от Мерките по прилагане на Устава на членовете на ЕП.

През 2024 г. максималната месечна сума е 28 696 евро на член на ЕП. Тази сума не се превежда на членовете на ЕП, а се изплаща като възнаграждение на сътрудниците, които отговарят на изискванията и имат валиден договор, както и на органите, отговарящи за събирането на данъци върху заплатите.

Членовете на ЕП могат да се възползват от няколко вида сътрудници.

Акредитираните сътрудници, работещи в Брюксел (или Люксембург/Страсбург), зависят пряко от администрацията на Парламента. Членовете на ЕП могат да наемат трима или, при определени условия, дори четирима акредитирани сътрудници. Най-малко 25% от бюджета за парламентарни сътрудници са запазени за акредитираните сътрудници.

Местните сътрудници сътрудничат на членовете на ЕП в държавата членка, където последните са били избрани. Тези договори се администрират от платежен посредник, който гарантира спазването на разпоредбите, свързани със социалното и данъчното облагане. Договорите на местните сътрудници представляват или трудови договори или договори за предоставяне на услуги.

Стажантите могат да стажуват в помещенията на Парламента или в държавата членка, в която е бил избран членът на ЕП.

Общите разходи за местни сътрудници и стажанти не могат да надвишават 75% от бюджета за парламентарни сътрудници. Разходите за доставчиците на услуги обаче не трябва да надвишават 25% от тази сума.

Повече информация за възнагражденията можете да намерите тук.

Бяха определени сравними тавани за доставчиците на услуги, които са юридически лица, или за платежните посредници.

Няколко членове на ЕП могат да образуват обединение помежду си с цел наемане на един или повече акредитирани сътрудници или сътрудници, наети в държавите членки. Те определят помежду си условията за разпределение на разходите.

Членовете на ЕП не могат да наемат близки роднини в ролята на сътрудници. Техните сътрудници трябва да избягват външни дейности, които биха могли да доведат до конфликт на интереси.

Имената или фирмените наименования на всички сътрудници се публикуват на уебсайта на Парламента за времетраенето на техните договори, освен ако им е предоставена дерогация, предоставена само поради надлежно обосновани причини за сигурност.

Европейските и националните избори в цифри

Това издание е най-пълната и всеобхватна база данни, която отразява развитието на политическия спектър в целия ЕС, като проследява резултатите от изборите и състава на Европейския парламент от първите преки избори през 1979 г. насам. Освен това в него се съдържа преглед на последните национални избори във всички държави – членки на ЕС.