За депутатите

Европейският парламент се състои от 705 членове, избрани в 27-те държави – членки на разширения Европейски съюз. членовете се избират чрез всеобщи преки избори за срок от 5 години.

Снимка на пленарната зала в Страсбург по време на пленарна сесия

Всяка държава решава относно формата на изборите, но тя трябва да гарантира равенство на половете и тайно гласуване. Изборите за ЕП са с пропорционално представителство. Възрастта, на която имат право да гласуват, е 18 години, с изключение на Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години.

Местата се разпределят въз основа на броя на населението на всяка държава членка. Малко повече от една трета от членовете на ЕП са жени. Членовете на ЕП се групират по политическа принадлежност, а не по националност.

Членовете на ЕП разделят своето време между своите избирателни райони, Страсбург, където се провеждат 12 месечни сесии, и Брюксел, където те присъстват на допълнителни пленарни заседания, както и на заседания на комисии и политически групи.

Редът и условията за членовете на ЕП са определени в Статута от 2009 г.

Допълнителна информация:

Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент

Кодексът за поведение влезе в сила на 1 януари 2012 г. В него като водещ принцип се определя, че членовете на ЕП трябва да действат единствено в интерес на обществото и да извършват работата си незаинтересовано, почтено, открито, трудолюбиво, честно, отговорно и като зачитат репутацията на Европейския парламент.

Кодексът за поведение определя конфликтите на интереси и как членовете на ЕП следва да се справят с тях и включва правила, например, относно официалните подаръци за членовете на ЕП и професионалната дейност на бившите членове на Европейския парламент.

Кодексът за поведение също така задължава членовете на ЕП да представят подробна декларация за финансовите си интереси. Членовете на ЕП също така са задължени да декларират присъствието си на организирани от трети страни събития, при които възстановяването на разходите за тяхното пътуване, настаняване или дневни разноски, или прякото изплащане на подобни разходи се поема от трета страна. Тези декларации отразяват взискателните правила и стандарти за прозрачност, установени в Кодекса за поведение. Информацията, предоставена от членовете на ЕП в техните декларации, може да бъде намерена на отделните профилни страници на членовете на ЕП.

Членовете на ЕП трябва също така да декларират подаръците, които са получили в качеството си на официални представители на Парламента, съгласно условията, посочени в Мерките за прилагане на Кодекса на поведение. Подобни подаръци се докладват в регистъра на подаръците.

Председателят може да санкционира всеки член на ЕП, за когото се установи, че нарушава Кодекса на поведение. Председателят обявява налагането на санкцията в пленарна зала и този факт се публикува на видно място на уебсайта на Парламента за остатъка от парламентарния мандат.

За справка:

Консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП

Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП е орган, който отговаря за даване на членовете на ЕП на указания по тълкуването и прилагането на Кодекса за поведение. По искане на председателя Консултативният комитет оценява също така сигналите за нарушения на Кодекса за поведение и предоставя съвети на председателя относно евентуалните мерки, които следва да се предприемат.

Консултативният комитет се състои от петима членове. Те се назначават от председателя въз основа на техния опит и на политическото равновесие между политическите групи в Парламента. На ротационен принцип, всеки един от петимата членове действа в ролята на председател на комитета в продължение на шест месеца. Председателят номинира също така по един резервен член за всяка политическа група, които не е представена в Консултативния комитет.

Консултативният комитет публикува ежегодно доклад за своята дейност.

За справка:
7-и парламентарен мандат:
8-и парламентарен мандат:
9-и парламентарен мандат:

Възнаграждения и пенсии

Възнаграждение на членовете на ЕП

Като цяло членовете на ЕП получават еднакво възнаграждение, съгласно единния устав, влязъл в сила през юли 2009 г.

Месечното възнаграждение на членовете на ЕП съобразно единния устав, считано от 1 юли 2022 г. възлиза на 9 808,67 евро преди облагане с данъци. Възнаграждението се осигурява от бюджета на Парламента и подлежи на облагане с европейски данък и осигурителни вноски, след което възнаграждението възлиза на 7 647,13 евро. Държавите членки могат също да облагат възнаграждението с национални данъци. Основното възнаграждение е определено в размер на 38,5% от основното възнаграждение на съдия в Съда на Европейския съюз.

Съществуват няколко изключения: членове на ЕП, чийто мандат датира от преди изборите през 2009 г. имаха възможност да запазят принадлежността си към предишната национална система по отношение на заплатите, временното обезщетение и пенсиите.

Пенсии

Съобразно Устава, бившите членове на ЕП имат право на пенсия за възраст, след достигане на възраст 63 години. Размерът на пенсията възлиза на 3,5 % от възнаграждението за всяка пълна година на упражняване на мандат, но не повече от 70% общо. Изплащането на посочените пенсии се поема от бюджета на Европейския съюз.

Допълнителната пенсионна схема, въведена за членовете на ЕП през 1989 г., считано от юли 2009 г. не е достъпна за новите членове и ще бъде постепенно премахната.

Надбавки, изплащани на членовете на Европейския парламент

Подобно на членовете на националните парламенти, членовете на Европейския парламент получават редица надбавки, чието предназначение е да се покрият разходите, свързани с осъществяването на техните парламентарни задължения.

Надбавка за общи разноски

Предназначението на тази надбавка е да покрие разходите в държавата-членка, в която членовете са избрани, като например разноските на членовете за управление на кабинет, за телефон и пощенски такси и за закупуването, работата и поддръжката на компютърно и телематично оборудване. Надбавката се намалява наполовина за членовете на ЕП, които без надлежно основание не присъстват на половината от пленарните заседания за една парламентарна година (от септември до август).

Размерът на тази надбавка за 2022 г. е 4 778 евро на месец.

Пътни разноски

Повечето заседания на Европейския парламент, като например пленарни сесии, заседания на комисиите и заседания на политическите групи, се провеждат в Брюксел или Страсбург. На членовете на ЕП се възстановява действителният размер на билетите, закупени с цел присъствие на такива заседания, след представяне на фактура, като максималната сума, която подлежи на възстановяване, е цената на самолетен билет за бизнес класа, категория „D” или сходна, железопътен билет за първа класа или 0,56 евро на км (с ограничение до 1000 км) за пътуване с автомобил, плюс фиксирани надбавки, изчислени въз основа на разстоянието и продължителността на пътуването, които да покрият другите разходи, свързани с пътуването (например магистрални такси, такси за свръхбагаж или резервации).

Други пътни разноски

При изпълнението на своите задължения, но за цели, различни от официалните заседания (например, за да присъстват на конференция или за да направят работно посещение) на членовете на ЕП често им се налага да пътуват извън или в рамките на държавата членка, в която са избрани.

За дейностите извън държавата членка, в която са избрани, на членовете на ЕП могат да се възстановят пътните разноски, разходите за настаняване и свързаните разходи до максимална годишна сума от 4 716 евро. За дейностите в държавата членка, в която са избрани, на членовете на ЕП се възстановяват единствено пътните разноски, като е определена максимална годишна сума по държави.

Дневна надбавка
  • Парламентът изплаща надбавка с фиксиран размер от 338 евро на ден, която покрива всички други разноски на членовете на ЕП по време на периодите на парламентарна дейност, при условие че те удостоверят присъствието си, като се подпишат в един от създадените за целта официални присъствени списъци.
  • Размерът на надбавката се намалява наполовина, ако членовете на ЕП не са участвали в повече от половината поименни гласувания в дните за гласуване на пленарно заседание, дори ако са присъствали на този ден. За заседанията, които се организират извън Европейския съюз, надбавката е в размер на 169 евро (отново при условие, че съответният член на ЕП се е подписал в присъствения списък), като разноските за настаняване се възстановяват отделно.

Разпоредби, отнасящи се до персонала

Членовете на ЕП могат да избират свой собствен персонал в рамките на определен от Парламента бюджет и при условията, определени в глава 5 от Мерките по прилагане на Устава на членовете на ЕП.

През 2020 г. максималната месечна сума е 25 442 евро на член на ЕП. Тази сума не се превежда на членовете на ЕП, а се изплаща като възнаграждение на сътрудниците, които отговарят на изискванията и имат валиден договор, както и на органите, отговарящи за събирането на данъци върху заплатите.

Членовете на ЕП могат да се възползват от няколко вида сътрудници.

Акредитираните сътрудници, работещи в Брюксел (или Люксембург/Страсбург), зависят пряко от администрацията на Парламента. Членовете на ЕП могат да наемат трима или, при определени условия, дори четирима акредитирани сътрудници. Най-малко 25% от бюджета за парламентарни сътрудници са запазени за акредитираните сътрудници.

Местните сътрудници сътрудничат на членовете на ЕП в държавата членка, където последните са били избрани. Тези договори се администрират от платежен посредник, който гарантира спазването на разпоредбите, свързани със социалното и данъчното облагане. Договорите на местните сътрудници представляват или трудови договори или договори за предоставяне на услуги.

Стажантите могат да стажуват в помещенията на Парламента или в държавата членка, в която е бил избран членът на ЕП.

Общите разходи за местни сътрудници и стажанти не могат да надвишават 75% от бюджета за парламентарни сътрудници. Разходите за доставчиците на услуги обаче не трябва да надвишават 25% от тази сума.

Повече информация за възнагражденията можете да намерите тук.

Бяха определени сравними тавани за доставчиците на услуги, които са юридически лица, или за платежните посредници.

Няколко членове на ЕП могат да образуват обединение помежду си с цел наемане на един или повече акредитирани сътрудници или сътрудници, наети в държавите членки. Те определят помежду си условията за разпределение на разходите.

Членовете на ЕП не могат да наемат близки роднини в ролята на сътрудници. Техните сътрудници трябва да избягват външни дейности, които биха могли да доведат до конфликт на интереси.

Имената или фирмените наименования на всички сътрудници се публикуват на уебсайта на Парламента за времетраенето на техните договори, освен ако им е предоставена дерогация, предоставена само поради надлежно обосновани причини за сигурност.

Европейските и националните избори в цифри

Това издание е най-пълната и всеобхватна база данни, която отразява развитието на политическия спектър в целия ЕС, като проследява резултатите от изборите и състава на Европейския парламент от първите преки избори през 1979 г. насам. Освен това в него се съдържа преглед на последните национални избори във всички държави – членки на ЕС.