Amelia ANDERSDOTTER
Amelia ANDERSDOTTER
Švédsko

Datum narození : , Uppsala

7. volební období Amelia ANDERSDOTTER

Politické skupiny

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Členka

Národní strany

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Švédsko)

Poslanci

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradnice

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro mezinárodní obchod
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství

all-activities

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU

20-09-2012 INTA_AD(2012)492658 PE492.658v02-00 INTA
Amelia ANDERSDOTTER

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody proti padělatelství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, Austrálií, Kanadou, Japonskem, Korejskou republikou, Spojenými státy mexickými, Marockým královstvím, Novým Zélandem, Singapurskou republikou, Švýcarskou konfederací a Spojenými státy americkými

05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518 PE483.518v02-00 ITRE
Amelia ANDERSDOTTER

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES

09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901 PE522.901v03-00 ITRE
Adina VĂLEAN

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii

19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596 PE519.596v02-00 ITRE
Pilar DEL CASTILLO VERA

STANOVISKO o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838 PE519.838v02-00 ITRE
Adina VĂLEAN

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Otázky položené předsednictvu, Konferenci předsedů a kvestorům

Poslanci mohou klást předsedovi Parlamentu otázky týkající se plnění úkolů předsednictva, Konference předsedů a kvestorů. Čl. 32 odst. 2 jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o podporování sociálního začlenění a potírání všech forem diskriminace na trhu práce

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Nevzato v potaz
Salvador SEDÓ i ALABART Thomas MANN Raimon OBIOLS Michael CASHMAN Jacek PROTASIEWICZ Antonio CANCIAN Ismail ERTUG Marta ANDREASEN Amelia ANDERSDOTTER Phil BENNION Davor Ivo STIER
Datum zahájení : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatářů : 75 - 17-04-2014

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o ochraně dětí a jejich práv v souvislosti s internetovým jmenným prostorem zacíleným na děti

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Nevzato v potaz
Tanja FAJON Cristiana MUSCARDINI Jan BŘEZINA Iliana IOTOVA Seán KELLY Petru Constantin LUHAN Maria da Graça CARVALHO Milan ZVER Angelika WERTHMANN Ivo VAJGL Amelia ANDERSDOTTER
Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 230 - 10-12-2013

Prohlášení

Poslanec podepsal všechna níže uvedená prohlášení, ačkoli podpis není v on-line kopii viditelný.