Eric ANDRIEU : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 10-06-2018 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen
 • 11-06-2018 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Místopředseda

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti socialiste (Francie)

Předseda 

 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů

Místopředseda 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů
 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Konference předsedů výborů

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 19-01-2017 / 21-11-2018 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k doporučení Radě týkajícímu se navrhovaného mandátu k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií  
- AGRI_AD(2017)608141 -  
-
AGRI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k budoucnosti potravinářství a zemědělství  
- INTA_AD(2018)618230 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu  
- AGRI_AD(2017)597534 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009  
- INTA_AD(2017)589228 -  
-
INTA 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Evropský námořní a rybářský fond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) FR  
 

Je me félicite de l’adoption de notre amendement visant à ce que 25 % du budget des aides européennes soit alloué au soutien à la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes marins.
Je dénonce, en revanche, le vote de la majorité conservatrice et libérale du Parlement européen qui a empêché l’adoption de l’amendement du groupe S&D visant à ce que les fonds alloués au suivi et au contrôle des activités de pêche et à la collecte de données soient augmentés de 15 % à 25 %.
Alors que la feuille de route internationale est extrêmement claire, plusieurs députés menés par le rapporteur du texte, Gabriel Mato (PPE, Espagne), ont ré-autorisé des subventions à la construction de bateaux de pêche qui étaient pourtant interdites par l’Union européenne depuis 2005! La délégation socialiste française s’est opposée à ces amendements.
De même, les eurodéputés socialistes ont voté contre les subventions destinées à augmenter la capacité de pêche (construction de nouveaux navires et ports de pêche, remplacement des moteurs...), contre les critères subjectifs retenus dans la définition de la «petite pêche côtière». Nous avons soutenu les amendements visant à accroître la transparence sur l’utilisation des aides européennes dans les États membres.

Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) FR  
 

Nous nous réjouissons de l’adoption de ce texte car l'Union réduit la bureaucratie et les obstacles juridiques pour les régions transfrontalières dans le but de créer des emplois et propose des projets pour les citoyens. Cela devrait conduire à une cohésion sociale, territoriale et économique.

Zřízení rámce pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie (A8-0198/2018 - Franck Proust) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce texte car notre groupe se félicite des investissements étrangers directs dans l'Union, qui contribuent à la création d'emplois et à la croissance. L'Union doit toutefois être en mesure d'agir lorsque les investissements étrangers directs soutenus par un État dans l'Union ne fonctionnent pas selon des considérations de marché, mais mettent en œuvre une stratégie industrielle nationale visant à prendre des participations dans des infrastructures et technologies critiques et à transférer le savoir-faire hors de l'Union. Treize des 28 États membres de l'Union ont mis en place des processus nationaux de dépistage. Un mécanisme européen de coopération en matière d'examen analytique des IDE permettra d'échanger des informations sur les IDE en cours, d'accroître la sécurité juridique et la transparence, et de mieux analyser les tendances en la matière.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Návrhy aktů Unie  
Poslanci mohou předložit Evropské komisi žádost o to, aby navrhla akt Unie (nový akt nebo změnu stávajícího aktu). Článek 47 jednacího řádu

Návrh aktu Unie o posílení postavení zemědělců v potravinovém řetězci  
- B8-0303/2017  

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o prosazování ekologických produktů v jídelnách  
- P8_DCL(2016)0117 - Nevzato v potaz  
Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 75 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o nařízení týkajícím se širokopásmového připojení  
- P8_DCL(2016)0091 - Nevzato v potaz  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Stefano MAULLU , Salvatore CICU , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Eric ANDRIEU , Patricija ŠULIN  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 63 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o naléhavé potřebě zvýšit intervenční ceny v zájmu překonání krize v mlékárenství  
- P8_DCL(2016)0069 - Nevzato v potaz  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 58 - 13-12-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt