Please fill this field
Jan KELLER Jan KELLER
Jan KELLER
Česko

Datum narození : , Frýdek-Místek

8. volební období Jan KELLER

Politické skupiny

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Česko)

Poslanci

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Kanadou
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Náhradník

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor

Hlavní parlamentní činnost

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k posouzení strategie EU pro mládež za období 2013–2015

30-05-2016 EMPL_AD(2016)578457 PE578.457v02-00 EMPL
Tom VANDENKENDELAERE

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Autorské právo na jednotném digitálním trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018

V případě směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu jsem hlasoval tak, abych podpořil oprávněné zájmy autorů a vydavatelství, tedy těch, kdo jsou ohroženi nekontrolovaným kopírováním a šířením literárních, hudebních, filmových a dalších děl. Zároveň jsem hlasoval tak, aby bylo minimalizováno riziko cenzury, i když si uvědomuji, že toto riziko je do značné míry nezávislé na znění zmíněné směrnice a může se prosazovat i jinými způsoby. Celý legislativní návrh je natolik komplikovaný, že všechny jeho možné dopady nedokáže zatím odhadnout prakticky nikdo.

Situace v Maďarsku (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)

12-09-2018

V případě legislativní iniciativy ohledně situace v Maďarsku jsem hlasoval proti, a to z následujících důvodů: zaprvé, nejsem přesvědčen, že zpráva o situaci v Maďarsku byla vypracována nestranně, je v ní dobře čitelný rukopis jistých nátlakových skupin. Zadruhé, Maďarsku se v dotyčné zprávě vytýkají věci (např. korupce), které se vyskytují i v jiných zemích EU, aniž by byly dotyčné země za ně jakkoliv penalizovány. Zatřetí, v některých bodech jsou Maďarsku dokonce vytýkány věci, které jsou jiným členským zemím doporučovány (např. nízké výdaje v oblasti sociálního zabezpečení). A začtvrté, vůbec není zohledněna skutečnost, že Maďarsko podniklo vstřícné kroky, když dvakrát pozměnilo ústavu své země, aby vyhovělo připomínkám Komise.

Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)

14-06-2018

. – Hlasoval jsem proti tomu, aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) vstoupil do interinstitucionálního vyjednávání o pracovních podmínkách řidičů dálkové přepravy osob a zboží. Jako člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) se ztotožňuji se stanoviskem svého výboru, podle něhož nejsou úpravy pracovních podmínek prosazované výborem TRAN dostatečné. Kromě toho se domnívám, že v takto sporných a technicky komplikovaných otázkách není vhodné, aby byl Evropský parlament navenek zastupován pouze jedním názorově vyhraněným proudem. Je v zájmu demokratičnosti této instituce, aby byl při formulaci výsledného stanoviska dán prostor celému spektru rozdílných názorů.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o prevenci používání olova

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Nevzato v potaz
Monika BEŇOVÁ Jo LEINEN Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Bogusław LIBERADZKI Margrete AUKEN Marc TARABELLA Nessa CHILDERS Zigmantas BALČYTIS Michèle RIVASI Karin KADENBACH Biljana BORZAN Jan KELLER Tibor SZANYI Stanislav POLČÁK Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Sergei STANISHEV József NAGY Nikos ANDROULAKIS
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 94 - 04-01-2017

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o označování posledních sjezdů před zpoplatněnými silnicemi

11-04-2016 P8_DCL(2016)0025 Nevzato v potaz
Richard SULÍK Dieter-Lebrecht KOCH Olga SEHNALOVÁ Izaskun BILBAO BARANDICA Jan KELLER Miroslav POCHE Tibor SZANYI Merja KYLLÖNEN Joachim STARBATTY Brando BENIFEI Tania GONZÁLEZ PEÑAS Stelios KOULOGLOU
Datum zahájení : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatářů : 70 - 12-07-2016

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o ochraně osob se zdravotním postižením a o lepším uznávání a harmonizaci práv, opatření a nástrojů souvisejících se zdravotním postižením mezi členskými státy

20-10-2014 P8_DCL(2014)0012 Nevzato v potaz
Monika BEŇOVÁ Claude MORAES Jiří MAŠTÁLKA Andrzej GRZYB Vladimír MAŇKA Jörg LEICHTFRIED Eduard KUKAN Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Olga SEHNALOVÁ Jutta STEINRUCK Ismail ERTUG Evelyn REGNER Josef WEIDENHOLZER Jan KELLER Javi LÓPEZ Jonás FERNÁNDEZ
Datum zahájení : 20-10-2014
Platné do : 20-01-2015
Počet signatářů : 82 - 21-01-2015

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.