Please fill this field
Tiziana BEGHIN Tiziana BEGHIN
Tiziana BEGHIN

Nezařazení poslanci

Itálie - Movimento 5 Stelle (Itálie)

Datum narození : , Genova

8. volební období Tiziana BEGHIN

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Členka
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezařazení poslanci
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Pokladnice

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Itálie)

Poslanci

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Náhradnice

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 14-07-2014 / 12-02-2018 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem
 • 07-05-2015 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 18-04-2016 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Vztahy mezi EU a Čínou (rozprava) IT

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-233-0000)

Vztahy mezi EU a Čínou (rozprava) IT

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-242-0000)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k dohodě o institucionálním rámci mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací

12-02-2019 INTA_AD(2019)630624 PE630.624v03-00 INTA
Tiziana BEGHIN

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

17-12-2018 INTA_AD(2018)629606 PE629.606v02-00 INTA
Tiziana BEGHIN

STANOVISKO o palmovém oleji a odlesňování deštných pralesů

26-01-2017 INTA_AD(2017)592301 PE592.301v02-00 INTA
Tiziana BEGHIN

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k posílení konkurenceschopnosti vnitřního trhu rozvíjením celní unie EU a jejího řízení

28-01-2019 INTA_AD(2019)629518 PE629.518v02-00 INTA
Nicola DANTI

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky

05-12-2018 INTA_AD(2018)628707 PE628.707v02-00 INTA
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

STANOVISKO o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskem

25-06-2018 INTA_AD(2018)619163 PE619.163v02-00 INTA
David MARTIN

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) IT

04-04-2019

In caso di hard Brexit, la proposta in oggetto, intende chiarire la situazione dei cittadini britannici per quanto concerne la politica dei visti. Attualmente, esentare i cittadini britannici dall'obbligo del visto, è l'unica decisione ragionevole da prendere ed ho per questo, votato a favore.

Posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) IT

04-04-2019

Questa proposta di regolamento mira a rafforzare le attuali disposizioni in materia di sicurezza in tre ambiti: le carte d'identità dei cittadini dell'UE; gli attestati di registrazione rilasciati ai cittadini dell'Unione che risiedono per più di tre mesi in uno Stato membro ospitante; e infine le carte di soggiorno rilasciate ai familiari dei cittadini dell'Unione che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro. Il fine ultimo di questo rafforzamento è la lotta alla frode di identità.
Le carte d'identità dovranno essere prodotte utilizzando un modello uniforme tipo carta di credito, comprendere una zona funzionale a lettura ottica ed essere conformi alle norme minime di sicurezza stabilite dall'ICAO. Dovranno inoltre includere una foto e due impronte del titolare, conservate in formato digitale, su un microchip senza contatto. A tal proposito, le autorità nazionali dovranno garantire la sicurezza del microchip stesso e dei dati in esso contenuti, in modo che non possano essere oggetto di violazione o di accesso non autorizzato.
Si specificano inoltre le informazioni minime che devono figurare nei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'UE, oltre ad armonizzare il modello e altre specifiche delle carte di soggiorno rilasciate a cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione. Ho votato a favore.

Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) IT

04-04-2019

Ho votato a favore della proposta in oggetto, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e finalizzata a colmare le carenze della direttiva 2008/96/CE.
Considerando che l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 (obiettivo "zero vittime") è un obiettivo strategico dell'Unione europea, il testo intende aumentare la sicurezza in superficie delle infrastrutture stradali.
Introduce dunque le seguenti modifiche: estendere l'ambito di applicazione oltre la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), per includere autostrade e strade principali; fissare requisiti di prestazione generali per la segnaletica orizzontale e verticale così da facilitare l'introduzione di sistemi di mobilità cooperativa, connessa e automatizzata; tutelare le esigenze degli utenti della strada vulnerabili; e infine instaurare uno scambio di buone prassi tra gli Stati membri.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o opětovném zvážení rozhodnutí o výstavbě nové vysokorychlostní železniční tratě Lyon–Turín

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Nevzato v potaz
Marco VALLI Michèle RIVASI Karima DELLI Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Marco ZANNI David BORRELLI Marco AFFRONTE Barbara SPINELLI Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Dario TAMBURRANO Isabella ADINOLFI Laura FERRARA Rosa D'AMATO Daniela AIUTO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO Giulia MOI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Marco ZULLO
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 43 - 25-01-2017

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o začleňování tělesné výchovy, jejímž cílem je udržitelným způsobem rozvíjet sportovní talenty nadějných žáků se zdravotním postižením i tělesně zdravých žáků

12-09-2016 P8_DCL(2016)0080 Nevzato v potaz
Hannu TAKKULA Adam GIEREK Marc TARABELLA Morten LØKKEGAARD Santiago FISAS AYXELÀ Virginie ROZIÈRE Jozo RADOŠ Merja KYLLÖNEN Ivan JAKOVČIĆ Tiziana BEGHIN Bogdan Brunon WENTA Theodoros ZAGORAKIS
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 71 - 13-12-2016

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o opětovném projednání dluhů

27-04-2016 P8_DCL(2016)0043 Nevzato v potaz
Miguel VIEGAS Nikolaos CHOUNTIS João FERREIRA Isabelle THOMAS Tiziana BEGHIN Marco ZANNI Fabio DE MASI Ernest MARAGALL Paloma LÓPEZ BERMEJO Notis MARIAS
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 75 - 28-07-2016

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg