Please fill this field
Eleonora EVI Eleonora EVI
Eleonora EVI

Nezařazení poslanci

Itálie - Movimento 5 Stelle (Itálie)

Datum narození : , Milano

8. volební období Eleonora EVI

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Členka
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezařazení poslanci
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Členka

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Itálie)

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petiční výbor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petiční výbor

Náhradnice

 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)

03-10-2017 PETI_AD(2017)597694 PE597.694v04-00 PETI
Eleonora EVI

STANOVISKO k možnostem EU, jak zlepšit přístup k lékům

15-11-2016 PETI_AD(2016)582217 PE582.217v02-00 PETI
Eleonora EVI

STANOVISKO o udržitelné městské mobilitě

18-06-2015 ENVI_AD(2015)554824 PE554.824v02-00 ENVI
Eleonora EVI

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES

21-02-2019 PETI_AD(2019)629635 PE629.635v02-00 PETI
Cecilia WIKSTRÖM

STANOVISKO o provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU

21-01-2019 PETI_AD(2019)606045 PE606.045v02-00 PETI
Josep-Maria TERRICABRAS

STANOVISKO Zpráva o provádění nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni

13-12-2018 ENVI_AD(2018)628594 PE628.594v02-00 ENVI
Karin KADENBACH

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Méně závažné interpelace

Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 130a, příloha III jednacího řádu

Závažné interpelace

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) IT

18-04-2019

Ho lavorato per il Movimento 5 Stelle a questo provvedimento, con il quale finalmente recuperiamo il ritardo accumulato rispetto ad altre parti del mondo, come la Cina, il Giappone e gli Stati Uniti, dove standard sulle emissioni ed il consumo di carburante di veicoli pesanti, hanno già obbligato i costruttori a mettere sul mercato, modelli più efficienti e meno inquinanti.
In base alle regole adottate in via definita, i veicoli pesanti nuovi, immessi sul mercato UE nel 2025, dovranno emettere il 15% di CO2 in meno rispetto al 2019. Nel 2030 la riduzione accordata sarà invece del 30%. Mi fa piacere, inoltre, che per incentivare l'elettrificazione di questo settore, oggi in uno stadio embrionale, siamo riusciti a indicare la quota di mercato che i veicoli pesanti a zero e basse emissioni, dovranno raggiungere dal 2025, vale a dire il 2% rispetto al totale di tutti i veicoli nuovi). Il che non era scontato, viste le resistenze di alcuni Stati membri, ed è segnale chiaro che come legislatori, abbiamo voluto dare ai costruttori, sulle scelte da compiere nella transizione verso sistemi di propulsione puliti e diversi dal diesel, che oggi alimenta la gran parte dei mezzi pesanti in circolazione in Europa.

Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) IT

18-04-2019

La direttiva sulla promozione dei veicoli puliti è uno dei provvedimenti chiave sulla mobilità sostenibile, di cui mi sono occupata nell'ultima fase della legislatura. Finora, la loro promozione attraverso gli appalti pubblici non ha portato i frutti sperati, a causa di regole troppo farraginose, ma l'accordo negoziato per modificare la direttiva 2009/33/CE cambierà la situazione attuale. Abbiamo lavorato per introdurre regole più semplici per gli enti appaltanti e ci siamo accordati, per fissare obiettivi di acquisto vincolanti, che ciascun paese UE dovrà raggiungere nel 2025 e nel 2030, sia per i veicoli leggeri, sia per i veicoli pesanti, in rapporto alla popolazione e al PIL nazionale. In questo quadro l'Italia dovrà dotarsi del 38,5% di veicoli leggeri puliti nel 2025 e nel 2030. Gli autobus puliti, invece, dovranno rappresentare il 45% nel 2025 e il 65% nel 2030.
Un elemento dell'accordo, per cui ho lottato, è stata l'introduzione di un sotto-obiettivo per l'acquisto di autobus urbani a zero emissioni, che dovranno essere almeno il 50% di tutti gli autobus puliti acquistati nel 2025 e nel 2030. Mi fa piacere che questo sotto-obiettivo sia cristallizzato nell'accordo, considerato il ruolo essenziale dell'elettromobilità, nella lotta all'inquinamento atmosferico, nel nostro paese e in Europa.

Ucelený rámec Evropské unie pro endokrinní disruptory (B8-0241/2019) IT

18-04-2019

Gli interferenti endocrini sono quelle sostanze chimiche che alterano la regolazione ormonale, incidendo su tutti o quasi gli aspetti della vita umana, quali in primo luogo la riproduzione. Influiscono altresì sull'insorgenza del cancro, sulle malattie congenite così come sulle difese immunitarie dell'uomo. Già nel 2016, sugli interferenti endocrini, venne presentata una risoluzione che riguardava la mancata adozione, da parte della Commissione europea, dei criteri scientifici per la loro identificazione.
Il tema ritorna oggi in agenda al Parlamento europeo con una importante risoluzione, cofirmata da quasi tutti i gruppi politici, proprio perché la Commissione non ha ancora adottato alcuna strategia né tantomeno adottato misure orizzontali (previste entro il 2015) per contrastare questo fenomeno.
La risoluzione, di cui il Movimento 5 Stelle è stato promotore, invita la Commissione ad introdurre misure atte ad equiparare la risposta alla minaccia costituita dagli interferenti endocrini alle sostanze cancerogene e, per questo motivo, ridurre l'esposizione complessiva degli esseri umani a questi tipi di sostanze.
Il testo finale chiede altresì che entro il 2020, la Commissione pervenga ad una definizione orizzontale degli interferenti endocrini e che vengano inserite disposizioni specifiche per gli Interferenti endocrini sul regolamento sui cosmetici e nella direttiva, sulla sicurezza dei giocattoli.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o právu spotřebitelů na informace při výběru potravin

12-12-2016 P8_DCL(2016)0128 Nevzato v potaz
Marijana PETIR Alojz PETERLE Patricija ŠULIN Giovanni LA VIA Fulvio MARTUSCIELLO Eleonora EVI Benedek JÁVOR Tibor SZANYI Nicola CAPUTO Karin KADENBACH Daniel BUDA Claudia ȚAPARDEL Vladimir URUTCHEV
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 46 - 13-03-2017

Písemné prohlášení o opětovném zvážení rozhodnutí o výstavbě nové vysokorychlostní železniční tratě Lyon–Turín

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Nevzato v potaz
Marco VALLI Daniela AIUTO Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Barbara SPINELLI Karima DELLI Michèle RIVASI Isabella ADINOLFI Marco AFFRONTE Laura AGEA David BORRELLI Fabio Massimo CASTALDO Ignazio CORRAO Rosa D'AMATO Laura FERRARA Giulia MOI Piernicola PEDICINI Dario TAMBURRANO Marco ZANNI Marco ZULLO
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 43 - 25-01-2017

Písemné prohlášení o zdanění dámských hygienických potřeb, jako jsou tampony

12-09-2016 P8_DCL(2016)0089 Nevzato v potaz
Karima DELLI Linnéa ENGSTRÖM Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Molly SCOTT CATO Josep-Maria TERRICABRAS Ernest URTASUN Monika VANA Ángela VALLINA Merja KYLLÖNEN Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Marisa MATIAS Eleonora EVI Anneliese DODDS
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 109 - 13-12-2016

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg