Please fill this field
Fabio Massimo CASTALDO Fabio Massimo CASTALDO
Fabio Massimo CASTALDO

Nezařazení poslanci

Itálie - Movimento 5 Stelle (Itálie)

Datum narození : ,

8. volební období Fabio Massimo CASTALDO

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Člen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezařazení poslanci
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Člen

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Itálie)

Místopředseda

 • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Evropský parlament

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Mercosurem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 15-11-2017 / 01-07-2019 : Předsednictvo Evropského parlamentu

Náhradník

 • 01-07-2014 / 27-08-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 01-07-2014 / 07-06-2016 : Výbor pro právní záležitosti
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 23-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 13-01-2015 / 18-01-2017 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko
 • 13-01-2015 / 01-07-2019 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 13-01-2015 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 08-06-2016 / 18-01-2017 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 29-06-2016 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 19-01-2017 / 25-02-2018 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 19-01-2017 / 26-02-2018 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 04-10-2017 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora
 • 11-01-2018 / 01-07-2019 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie
 • 26-02-2018 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Kamerun IT

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-109-0000)

Brunej IT

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-128-0000)

Členství v politických skupinách EN

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-127-0000)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti

06-12-2018 AFET_AD(2018)627593 PE627.593v03-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

STANOVISKO k průběžné zprávě o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody

11-10-2018 AFCO_AD(2018)625593 PE625.593v02-00 AFCO
Fabio Massimo CASTALDO

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014

01-10-2018 AFET_AD(2018)627015 PE627.015v02-00 AFET
Fabio Massimo CASTALDO

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

07-12-2018 AFET_AD(2018)628605 PE628.605v02-00 AFET
Eduard KUKAN

STANOVISKO Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu

22-11-2018 AFET_AD(2018)627713 PE627.713v04-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond

14-11-2018 AFET_AD(2018)627021 PE627.021v02-00 AFET
David McALLISTER

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Méně závažné interpelace

Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 130a, příloha III jednacího řádu

Závažné interpelace

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) IT

28-03-2019

Il Parlamento è chiamato ad adottare la propria posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione di liberalizzare i visti con il Kosovo presentata nel maggio del 2016.
La nostra posizione è di apertura nei confronti dei paesi dei Balcani, incluso il Kosovo, a patto che tutti i requisiti relativi ai criteri di adesione siano rispettati. Abbiamo quindi espresso voto positivo in Plenaria per dare mandato alla relatrice, socialista slovena, di aprire i negoziati con il Consiglio.

Jakost vody určené k lidské spotřebě (A8-0288/2018 - Michel Dantin) IT

28-03-2019

In questa relazione abbiamo tentato di promuovere l'accesso all'acqua nell'ambito della Drinking Water Directive, in linea con le iniziative politiche e legislative intraprese a livello nazionale, in particolare, acqua pubblica e campagna contro le bottiglie di plastica monouso. Il Consiglio ha acconsentito all'inclusione di disposizioni sull'accesso all'acqua e di un approccio più rigoroso sulle PFAS.
Purtroppo, però, il testo finale non è condivisibile poiché sul versante "accesso all'acqua" non ci sono stati sviluppi che migliorino in modo sufficiente la proposta (nella parte in cui risponde alla ICE "Right2Water") e perché sul versante "tutela della salute" si era registrato un arretramento sulla PFAS.
Purtroppo, i cittadini italiani ed europei dovranno ancora attendere per avere le risposte in tema di accesso all'acqua e di tutela della salute umana.

Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (A8-0269/2018 - Angelika Niebler) IT

28-03-2019

La proposta riguarda l'armonizzazione delle procedure per ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti a livello europeo. Nonostante l'intento del testo sia positivo e possa portare vantaggi a livello di risparmio di tempo e risorse per le aziende sane costrette a chiudere, comporta un rischio dovuto alle profonde differenze tra i vari sistemi fallimentari adottati nei vari Stati membri.
Tuttavia, in seguito al recepimento nel testo dell'ottima posizione della commissione parlamentare occupazione e affari sociali, la posizione del Parlamento si presenta come senz'altro migliorativa rispetto alla proposta della Commissione e quindi è possibile sostenerla.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o přistoupení EU k Úmluvě OSN o právech dítěte

12-12-2016 P8_DCL(2016)0135 Nevzato v potaz
Alessandra MUSSOLINI Caterina CHINNICI Anna Maria CORAZZA BILDT Jean LAMBERT Roberta METSOLA Nicola CAPUTO Nathalie GRIESBECK Mairead McGUINNESS Fabio Massimo CASTALDO Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Barbara SPINELLI József NAGY Enrico GASBARRA Constance LE GRIP Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 120 - 13-03-2017

Písemné prohlášení o prosazování ekologických produktů v jídelnách

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Nevzato v potaz
Eric ANDRIEU Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Ivan JAKOVČIĆ Fabio Massimo CASTALDO Edouard MARTIN Marco ZULLO Martin HÄUSLING Viorica DĂNCILĂ Zbigniew KUŹMIUK Daniel BUDA
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 75 - 25-01-2017

Písemné prohlášení o nutnosti podporovat a prosazovat zaměstnatelnost mladých lidí v evropsko-středomořském regionu

24-10-2016 P8_DCL(2016)0116 Nevzato v potaz
Tokia SAÏFI Mariya GABRIEL Santiago FISAS AYXELÀ Lorenzo CESA Brando BENIFEI Alessia Maria MOSCA Inés AYALA SENDER Marielle de SARNEZ Ivo VAJGL María Teresa GIMÉNEZ BARBAT Marie-Christine VERGIAT Fabio Massimo CASTALDO
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 88 - 25-01-2017

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg