Please fill this field
Piernicola PEDICINI Piernicola PEDICINI
Piernicola PEDICINI

skupina Zelených / Evropské svobodné aliance

Člen

Itálie - Independent (Itálie)

Datum narození : , Benevento

8. volební období Piernicola PEDICINI

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Člen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezařazení poslanci
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Člen

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Itálie)

Místopředseda

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů

Náhradník

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 19-02-2016 / 18-01-2017 : Výbor pro rybolov
 • 19-01-2017 / 25-02-2018 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozvoj

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

STANOVISKO ke komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky

21-11-2018 ENVI_AD(2018)623609 PE623.609v02-00 ENVI
Bolesław G. PIECHA

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

17-09-2018 ENVI_AD(2018)623685 PE623.685v02-00 ENVI
Pilar AYUSO

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Test přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) IT

14-06-2018

L'obiettivo per noi, è quello di consentire ai nostri professionisti di esercitare la propria professione in Europa e viceversa, a condizioni di reciprocità, di beneficiare dell'esperienza di professionisti provenienti da altri Paesi UE in Italia.
Per questo abbiamo sostenuto un meccanismo di valutazione europeo coordinato che, applicato da tutti gli Stati membri, in maniera armonizzata, potesse garantire che le regolamentazioni nazionali di accesso alle professioni, fossero proporzionali e non discriminatorie.
Ma la relazione al voto oggi, con le modifiche del trilogo, non ci ha convinto.
Nel testo viene inserito un forte margine di discrezionalità che, se diversamente usato da ogni Stato membro e se diversamente valutato dalla Commissione europea, non permetterà ai nostri professionisti di esercitare la propria professione in Europa, a reali condizioni di reciprocità.
Va ricordato infatti, che Paesi come Germania e Francia, che sinora hanno mantenuto alte le barriere all'entrata per i nostri professionisti, potranno continuare a farlo, visto che la Commissione europea ad oggi, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 2013/55/UE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, non ha mai lanciato, per ragioni meramente politiche, una procedura di infrazione contro questi paesi.

Námitka vůči prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (B8-0542/2017) IT

04-10-2017

Parliamo degli interferenti endocrini, quelle sostanze chimiche che possono alterare le funzioni del sistema ormonale causando eventi avversi per gli animali e per l'uomo, come tumori o infertilità. Nel maggio 2016 avevo già presentato una mozione di censura sanzionando l'attuale Commissione Juncker per aver eluso i propri obblighi legali e non aver adottato i criteri per l'identificazione degli interferenti endocrini entro il 14 dicembre 2013. La mozione, decaduta a causa del ritiro delle firme di 16 deputati del gruppo GUE/NGL, aveva costretto la Commissione a presentare le sue proposte per i criteri scientifici il 15 giugno 2016.
Oggi denuncio la mancata inclusione di una categoria di sostanze sospette. Infatti, nella proposta vengono considerati interferenti endocrini solo quelle sostanze per cui è provato scientificamente il rapporto di causalità tra l'esposizione alla sostanza e il danno. Questo vuol dire che nessuna azione può essere intrapresa contro le sostanze di cui si sospettano effetti nocivi per l'uomo a meno di non presentare una proposta complementare. Siamo d'accordo che i criteri proposti migliorano la situazione attuale ma non sono ancora sufficienti a garantire la piena applicazione del principio di precauzione. Per questo ho sostenuto l'obiezione e votato per avere al più presto un nuovo progetto.

Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (B8-0534/2017) EN

04-10-2017

. ‒ I voted in favour but I am against any kind of hypocrisy. It is a fact that climate change and global warming are caused by fossil fuels. However, our national governments are financing fossil fuels with an astronomical amount of money. France is financing the Green Fund to the tune of EUR 250 million but, at the same time, giving EUR 1.5 billion to fossil fuels. Germany is financing the Green Fund to the tune of EUR 250 million while, at the same time, giving EUR 5.5 billion to fossil fuels. Italy, my country, is financing the Green Fund with EUR 84 million but, at the same time, giving EUR 3.5 billion to fossil fuels.
Citizens have sent us to the European Parliament to find the best solution to save our planet, not to find the best compromise with oil companies. This is only the first step, but our governments need to eliminate fossil fuel subsidies now.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o chronických respiračních onemocněních

24-10-2016 P8_DCL(2016)0115 Nevzato v potaz
Alberto CIRIO Catherine STIHLER Kateřina KONEČNÁ Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Nessa CHILDERS Karin KADENBACH Biljana BORZAN David BORRELLI Piernicola PEDICINI Eva KAILI Damiano ZOFFOLI
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 249 - 25-01-2017

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o opětovném zvážení rozhodnutí o výstavbě nové vysokorychlostní železniční tratě Lyon–Turín

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Nevzato v potaz
Marco VALLI Michèle RIVASI Karima DELLI Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Marco ZANNI David BORRELLI Marco AFFRONTE Barbara SPINELLI Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Dario TAMBURRANO Isabella ADINOLFI Laura FERRARA Rosa D'AMATO Daniela AIUTO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO Giulia MOI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Marco ZULLO
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 43 - 25-01-2017

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o právech starších osob a stárnutí

24-10-2016 P8_DCL(2016)0109 Nevzato v potaz
Monica MACOVEI Raffaele FITTO Filiz HYUSMENOVA Elisabetta GARDINI Miroslav POCHE Tomáš ZDECHOVSKÝ Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Enrico GASBARRA Piernicola PEDICINI Nicola CAPUTO Deirdre CLUNE José BLANCO LÓPEZ Eleftherios SYNADINOS José Inácio FARIA Patricija ŠULIN
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 66 - 25-01-2017

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg