Please fill this field
Ignazio CORRAO Ignazio CORRAO
Ignazio CORRAO

skupina Zelených / Evropské svobodné aliance

Člen

Itálie - Independent (Itálie)

Datum narození : , Roma

8. volební období Ignazio CORRAO

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Člen předsednictva
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezařazení poslanci
 • 20-10-2014 / 28-04-2015 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Místopředseda
 • 29-04-2015 / 01-07-2019 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Člen

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Itálie)

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro lidská práva
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Irákem
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro lidská práva

Náhradník

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro právní záležitosti
 • 18-07-2014 / 30-06-2016 : Výbor pro zahraniční věci
 • 01-07-2016 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-03-2018 / 12-06-2018 : Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Kamerun IT

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-102-0000)

Brunej IT

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-122-0000)

Evropská pohraniční a pobřežní stráž (rozprava) IT

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-381-0000)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

ZPRÁVA k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

11-03-2019 A8-0173/2019 PE627.790v02-00 AFET DEVE
Pier Antonio PANZERI Cristian Dan PREDA Charles GOERENS Frank ENGEL

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

06-12-2018 A8-0434/2018 PE625.447v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013

17-12-2018 DEVE_AD(2018)629605 PE629.605v02-00 DEVE
Ignazio CORRAO

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění)

28-11-2018 LIBE_AD(2018)627951 PE627.951v02-00 LIBE
Ignazio CORRAO

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037 PE608.037v02-00 DEVE
Ignazio CORRAO

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému všeobecných celních preferencí

24-01-2019 DEVE_AD(2019)629507 PE629.507v02-00 DEVE
Frank ENGEL

STANOVISKO k provádění nařízení (EU) č. 978/2012 o systému všeobecných celních preferencí

23-01-2019 AFET_AD(2019)623949 PE623.949v02-00 AFET
Pier Antonio PANZERI

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody

05-12-2018 AGRI_AD(2018)626778 PE626.778v02-00 AGRI
Marijana PETIR

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Méně závažné interpelace

Méně závažné interpelace k písemnému zodpovězení adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 130a, příloha III jednacího řádu

Závažné interpelace

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) IT

04-04-2019

La proposta si inquadra all'interno delle disposizioni normative dirette ad aggiornare il diritto dell'Unione alla Brexit. In particolare, essa prevede delle misure per contrastare gli effetti della Brexit in materia di politica dei visti per i cittadini britannici. Alla luce delle rilevanti finalità perseguite dalla misura, mi sono espresso con voto favorevole, in quanto ritengo opportuno porre in essere, delle azioni mirate, che siano finalizzate a proteggere lo spazio senza frontiere interne ed a consentire ai cittadini britannici, di viaggiare senza obbligo di visto in Europa, anche dopo la Brexit.

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) IT

04-04-2019

Il voto ha ad oggetto la relazione annuale sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Con riferimento all'anno in corso, la Commissione ha inteso mantenere gli stessi orientamenti previsti per il 2018. È stata adottata la procedura semplificata che non consente di emendare il testo.
Alla luce di quanto esposto, mi sono espresso con voto favorevole.

Nakládání s odpady (B8-0231/2019) IT

04-04-2019

Il testo non affronta in maniera esaustiva il delicato tema degli inceneritori, pertanto non risponde adeguatamente alle istanze dei cittadini, espresse in sede di petizioni. Inoltre, non sono state accolte le richieste in merito all'esigenza di bloccare la costruzione di nuovi inceneritori.
Alla luce di quanto esposto, ho ritenuto opportuno astenermi dal voto.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci

Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o opětovném zvážení rozhodnutí o výstavbě nové vysokorychlostní železniční tratě Lyon–Turín

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Nevzato v potaz
Marco VALLI Michèle RIVASI Karima DELLI Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Marco ZANNI David BORRELLI Marco AFFRONTE Barbara SPINELLI Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Dario TAMBURRANO Isabella ADINOLFI Laura FERRARA Rosa D'AMATO Daniela AIUTO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO Giulia MOI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Marco ZULLO
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 43 - 25-01-2017

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o rakovině a primární prevenci

05-10-2015 P8_DCL(2015)0054 Nevzato v potaz
Piernicola PEDICINI Matteo SALVINI Nedzhmi ALI Christel SCHALDEMOSE Victor NEGRESCU Nessa CHILDERS Zigmantas BALČYTIS Rolandas PAKSAS Pavel POC Ismail ERTUG Ivo VAJGL Mara BIZZOTTO Biljana BORZAN Demetris PAPADAKIS Tibor SZANYI Tomáš ZDECHOVSKÝ Antanas GUOGA Valentinas MAZURONIS Alberto CIRIO Tiziana BEGHIN Marco VALLI Eleonora EVI Laurenţiu REBEGA David BORRELLI Marco AFFRONTE Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Dario TAMBURRANO Enrico GASBARRA Hans-Olaf HENKEL Laura FERRARA Rosa D'AMATO Daniela AIUTO Nicola CAPUTO Ignazio CORRAO Brando BENIFEI Ivan ŠTEFANEC Ian DUNCAN Therese COMODINI CACHIA Lynn BOYLAN Hugues BAYET Momchil NEKOV José BLANCO LÓPEZ Juan Carlos GIRAUTA VIDAL Lampros FOUNTOULIS Marco ZULLO Stelios KOULOGLOU
Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 142 - 06-01-2016

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o boji proti organizované trestné činnosti

07-09-2015 P8_DCL(2015)0044 Nevzato v potaz
Laura FERRARA Bart STAES Ingeborg GRÄSSLE Dennis de JONG Monika HOHLMEIER Michael THEURER Sergio Gaetano COFFERATI Petri SARVAMAA Benedek JÁVOR Marco VALLI Barbara SPINELLI Fabio Massimo CASTALDO Ignazio CORRAO
Datum zahájení : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatářů : 172 - 08-12-2015

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg