Please fill this field
Eva KAILI Eva KAILI
Eva KAILI

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Řecko - Panhellenic Socialist Movement - Olive Tree (Řecko)

8. volební období Eva KAILI

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Panhellenic Socialist Movement - Olive Tree (Řecko)

Předsedkyně

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

Poslanci

 • 01-07-2014 / 14-12-2014 : Petiční výbor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Konference předsedů delegací
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradnice

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Hospodářský a měnový výbor
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 16-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 02-12-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Hospodářský a měnový výbor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

ZPRÁVA o výroční zprávě o daních

04-03-2015 A8-0040/2015 PE541.536v02-00 ECON
Eva KAILI

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

03-04-2017 ITRE_AD(2017)597734 PE597.734v02-00 ITRE
Eva KAILI

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES

10-02-2017 ITRE_AD(2017)592238 PE592.238v03-00 ITRE
Eva KAILI

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

23-11-2018 ITRE_AD(2018)627047 PE627.047v02-00 ITRE
Anna ZÁBORSKÁ

STANOVISKO k technologii blockchain: obchodní politika orientovaná na budoucnost

08-11-2018 ITRE_AD(2018)623833 PE623.833v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

STANOVISKO k hodnocení a výzvám regulace finančních služeb v EU: dopady a cesta směrem k účinnějšímu a účelnějšímu rámci EU pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů

13-10-2015 ITRE_AD(2015)560837 PE560.837v02-00 ITRE
Janusz LEWANDOWSKI

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Elektronické vydávání Úředního věstníku Evropské unie (A8-0323/2018 - Pavel Svoboda) EL

23-10-2018

Με την παρούσα πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 216/2013 επιδιώκεται να επικαιροποιηθεί η διαδικασία με την οποία πιστοποιείται η γνησιότητα της ηλεκτρονικής έκδοσης της ΕΕ, δεδομένου ότι η σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές υπογραφές έχει επικαιροποιηθεί εν τω μεταξύ. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ουσιαστική σημασία της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίσημη δημοσίευση της νομοθεσίας και άλλων πράξεων αυτής (ΕΕ), όσο και την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του ΕΚ σχετικά με την νομική βάση της εν λόγω πρότασης του Συμβουλίου, ψήφισα θετικά.

Dohoda mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0305/2018 - Emilian Pavel) EL

23-10-2018

Λαμβάνοντας υπόψη κατ’ αρχήν, το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12382/2017), καθώς και την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο, (σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0174/2018). Εν συνεχεία, το γεγονός ότι με την εν λόγω τροποποιητική συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση εμβαθύνει τις σχέσεις της με την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, όπως επίσης και ότι διασφαλίζεται η νομική συνοχή και η εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών, καθώς ακολουθείται ο νέος ορισμός της
βραχείας διαμονής, όπως προβλέπεται από την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, η οποία παρέχει σαφέστερη ερμηνεία της «βραχείας διαμονής», ψήφισα θετικά.

Dohoda mezi Evropskou unií a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (A8-0306/2018 - Emilian Pavel) EL

23-10-2018

Έχοντας υπόψη, κατ’ αρχήν, το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδίας Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδίας Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (12391/2017), καθώς και την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο, (σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8 0176/2018)). Το γεγονός, επίσης, ότι η εν λόγω τροποποιητική συμφωνία συνιστά εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδίας του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού, ψήφισα θετικά. Επιπροσθέτως, με την εν λόγω τροποποιητική συμφωνία, διασφαλίζεται η νομική συνοχή και η εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών, διότι ακολουθείται ο νέος ορισμός της βραχείας διαμονής, όπως προβλέπεται από την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, η οποία παρέχει σαφέστερη ερμηνεία της «βραχείας διαμονής».

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o boji s kyberšikanou a se zveřejňováním pornografie ze msty

21-11-2016 P8_DCL(2016)0123 Nevzato v potaz
Roberta METSOLA Mairead McGUINNESS Afzal KHAN Eva KAILI Brian HAYES Deirdre CLUNE Caterina CHINNICI Martina DLABAJOVÁ Kostas CHRYSOGONOS Giovanni LA VIA Seán KELLY Anna Maria CORAZZA BILDT
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 73 - 22-02-2017

Písemné prohlášení o chronických respiračních onemocněních

24-10-2016 P8_DCL(2016)0115 Nevzato v potaz
Alberto CIRIO Karin KADENBACH Catherine STIHLER Kateřina KONEČNÁ Biljana BORZAN Eva KAILI Piernicola PEDICINI David BORRELLI Damiano ZOFFOLI Sirpa PIETIKÄINEN Nessa CHILDERS Cristian-Silviu BUŞOI
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 249 - 25-01-2017

Písemné prohlášení o přístupu osob trpících neurologickými poruchami a chronickými bolestmi k zaměstnání

24-10-2016 P8_DCL(2016)0112 Nevzato v potaz
Marian HARKIN Jeroen LENAERS Daciana Octavia SÂRBU Jean LAMBERT Ivo VAJGL Dame Glenis WILLMOTT Biljana BORZAN Jana ŽITŇANSKÁ José BLANCO LÓPEZ Eva KAILI Jutta STEINRUCK Elena GENTILE Heinz K. BECKER Brian HAYES Roberta METSOLA Miroslav MIKOLÁŠIK Sirpa PIETIKÄINEN Sofia RIBEIRO Bogdan Brunon WENTA Cristian-Silviu BUŞOI Karin KADENBACH Merja KYLLÖNEN
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 179 - 25-01-2017

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg