Nikos ANDROULAKIS : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Panhellenic Socialist Movement - Olive Tree (Řecko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro lidská práva
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro lidská práva
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 10-07-2018 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k odpovědnosti, odškodnění a finančnímu zajištění spojenými s činností v odvětví ropy a zemního plynu na moři  
- ENVI_AD(2016)575123 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie  
- ENVI_AD(2017)604865 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí  
- ENVI_AD(2017)599800 -  
-
ENVI 
STANOVISKO o strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu  
- AFET_AD(2016)582256 -  
-
AFET 

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Zpráva o Turecku za rok 2016 (A8-0234/2017 - Kati Piri) EL  
 

Η Τουρκία όχι μόνο δεν κατέγραψε πρόοδο τη χρονιά που πέρασε, αλλά έκανε και σημαντικά βήματα προς τα πίσω. Η φετινή έκθεση προόδου αποτυπώνει την οπισθοδρόμηση αυτή και αποτελεί κόλαφο στις πολιτικές που ακολουθεί ο κ. Ερντογάν.
Η έκθεση επίσης περιλαμβάνει και μια σειρά από τροπολογίες που είχα καταθέσει από κοινού με άλλους ευρωβουλευτές. Με τις συγκεκριμένες τροπολογίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Τουρκία να σταματήσει τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων, καθώς και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα των γειτονικών της χωρών. Ζητείται επίσης η κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και, βεβαίως, η άμεση άρση του casus belli προς τη χώρα μας. Ακόμη, καλεί την τουρκική κυβέρνηση να άρει όλα τα εμπόδια στη διαχείριση των μειονοτικών ευαγών ιδρυμάτων (βακούφια), στην εκπαίδευση, στον ορισμό και στη διαδοχή του κλήρου, και ζητεί την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τέλος, χαιρετίζει το άνοιγμα του μειονοτικού σχολείου στην Ίμβρο, το οποίο αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα στη διατήρηση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του νησιού.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ψήφισα υπέρ.

Mandát dočasného výboru pro terorismus (B8-0477/2017) EL  
 

Ψήφισα υπέρ της πρότασης απόφασης σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία, διότι θεωρώ πως με αυτόν τον τρόπο θα εξεταστούν και θα αναλυθούν πολλές πτυχές των τρομοκρατικών χτυπημάτων που συγκλόνισαν τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών.

Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial) EL  
 

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, διότι το νέο Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ και τα υπάρχοντα εργαλεία θα ενοποιηθούν με στόχο την τόνωση των επενδύσεων στην Αφρική και τις γειτονικές χώρες και θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των βασικών αιτιών της μεταναστευτικής κρίσης.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o prevenci používání olova  
- P8_DCL(2016)0106 - Nevzato v potaz  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 94 - 04-01-2017
Písemné prohlášení o dodržování lidských a náboženských práv v Turecku  
- P8_DCL(2016)0101 - Nevzato v potaz  
Eva KAILI , Kostas CHRYSOGONOS , Sofia SAKORAFA , Maria SPYRAKI , Manolis KEFALOGIANNIS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Theodoros ZAGORAKIS , Demetris PAPADAKIS , Nikos ANDROULAKIS  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 35 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o darování neprodaných potravin, jež jsou dosud vhodné ke spotřebě, charitativním organizacím  
- P8_DCL(2015)0061 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Datum zahájení : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Přijato (datum) : 14-01-2016
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Počet signatářů : 388 - 15-01-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt