Please fill this field
Bronis ROPĖ Bronis ROPĖ
Bronis ROPĖ

skupina Zelených / Evropské svobodné aliance

Člen

Litva - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Litva)

Datum narození : , Ignalina

Písemná vysvětlení hlasování Bronis ROPĖ

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) LT

19-06-2020

Metinis pranešimas savo iniciatyva apie ES bankų sąjungos būklę yra galimybė žaliųjų frakcijai pateikti savo poziciją remiant darbą užbaigti ir tobulinti bankų sąjungą bei nusistatyti, kuria linkme šis darbas turėtų vykti. Mes norime stabilaus ir apdairiai reguliuojamo bankų sektoriaus su mažesniais, bet gerai kapitalizuotais bankais. Mes taip pat norime reguliavimo, kuris užtikrintų bankų kasdieninių operacijų tvarumą, kad jie palaikytų perėjimą prie tvaresnės ir be anglies dioksido išskiriančios ekonomikos. Institucijų lygmeniu mes palaikome vis dar trūkstančių visos bankų sąjungos elementų įvedimą, t. y. ambicingos Europos indėlių garantijų sistemos ir Europos saugaus turto klasės sukūrimą.

Východní partnerství před summitem konaným v červnu 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) LT

19-06-2020

2020 m. Birželio 19 d. vykęs ES ir Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas yra puiki proga užsibrėžti ateinančio dešimtmečio bendradarbiavimo tikslus. Akivaizdu, kad Europos Sąjunga turi padėti užtikrinti šių šalių ekonomikų atsparumą krizėms, toliau reikalauti įstatymų viršenybės principo įgyvendinimo, skatinti investicijas į saugumą, aplinkos išsaugojimą, skaitmenizavimą ir pilietinės visuomenės stiprinimą. Būtent investicijos į pastarąją sritį neretai užmirštamos, nors nepriklausoma, laisva ir aktyvi pilietinė visuomenė yra vienas iš demokratijos pagrindų.
Kartu turime aiškiai pasakyti, kad esame pasiruošę derėtis dėl narystės Europos Sąjungoje su šalimis, kurios įgyvendina reformas. Nežinia, nežinomybė ir mūsų neapsisprendimas negali ir toliau kelti abejonių ir tapti nedraugiškų trečiųjų šalių manipuliacijų objektu.

Protesty proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) LT

19-06-2020

ES turi parodyti solidarumą su masinių antirasistinių protestų dalyviais visame pasaulyje. Rasizmas nėra gajus tik JAV, jis egzistuoja Europoje ir visame pasaulyje. Ši rezoliucija yra gyvybiškai svarbi daryti spaudimą ES priimti tinkamus teisės aktus ir remti gerąją kovos su rasizmu ir diskriminacija praktiką.
Turime pripažinti, kad rasizmas nėra įprastas diskusijų objektas. Todėl apie tai reikia pradėti atvirai ir aiškiai kalbėti politikoje, policijoje, švietimo įstaigose, darbovietėse, sporto sferoje, ar mokykloje – skatinant priešintis rasizmui, jo apraiškoms, užtikrinant deramą pagarbą visiems.

Zákon o národní bezpečnosti ČLR pro Hongkong a potřeba toho, aby EU hájila vysoký stupeň autonomie Hongkongu (RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020) LT

19-06-2020

Honkonge kyla rimta grėsmė principo „viena šalis – dvi sistemos“ vientisumui. Kinijos valdžios institucijos turi laikytis Kinijos tarptautinių įsipareigojimų pagal Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendrą deklaraciją. Priešingi veiksmai griauna pasitikėjimą Kinija ir kelia neramumus, kurių būtų galima išvengti.
Priimtoje rezoliucijoje nurodomi svarbūs diplomatiniai veiksmai, kurių turi imtis Komisija ir valstybės narės. Tai apima JT Generalinio Sekretoriaus Honkongo specialiojo įgaliotinio paskyrimą, Honkongo tarptautinės kontaktinės grupės įsteigimą.
Būtina, kad ES suteiktų saugų prieglobstį tiems, kuriems to reikia, ypač jauniems demokratijos aktyvistams iš Honkongo. Todėl rezoliucijoje Tarybą ir Komisiją raginama apsvarstyti, ar reikėtų sukurti Honkongo piliečiams skirtą „gelbėjimosi valties“ schemą, jeigu ir toliau bus pažeidinėjamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės.

Evropská ochrana přeshraničních a sezonních pracovníků v kontextu krize COVID-19 (B9-0172/2020) LT

19-06-2020

Daugiau kaip 17 mln. ES piliečių gyvena ir dirba užsienyje, ES šalyje, kurios pilietybės jie neturi. Užklupus pandemijai, pagaliau, buvo atkreiptas dėmesys į šių darbuotojų darbo sąlygas. Krizės metu į viešumą iškilo nerimą keliančių pranešimų, susijusių su darbo ir gyvenimo sąlygomis, t. y. su darbo laiku, minimaliu darbo užmokesčiu, nesąžiningu atleidimu iš darbo, darbo vietos sveikatos ir saugos standartais, didelio spaudimo ir nepritaikytos darbo tvarkos, komandiravimo tvarkos ir subrangos praktikos, karantino apribojimų ir reikalavimų suteikti su repatriacija susijusią pagalbą nesilaikymo bei nepakankamo asmens apsaugos priemonių teikimo užtikrinimu.
Rezoliucija raginama kuo skubiau imtis priemonių, kad sezoninių darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygos būtų pagerintos. Rezoliucijoje kalbama apie būtinybę suteikti tinkamą būstą, taip pat laikytis sveikatos ir saugumo reikalavimų, įskaitant būtinybę užtikrinti saugaus atstumo laikymąsi transporte, apgyvendinimo ir darbo vietoje, socialinę apsaugą ir koordinavimą, galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir jų teikimą, informacijos teikimą, kaip antai rašytinius nurodymus ir skelbimus darbo vietoje jiems suprantama kalba, ir keitimąsi geriausia patirtimi.
Viso to reikia, kad pagaliau sezoniniai darbuotojai galėtų dirbti ir gyventi tokiomis sąlygomis, kurias dažniausiai turi vietos gyventojai.

Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (A9-0117/2020 - Kati Piri, Christophe Hansen) LT

18-06-2020

Norėčiau, kad Jungtinė Karalystė užmegztų kuo glaudesnius santykius su Europos Sąjunga, pagrįstus bendromis vertybėmis ir vienodomis konkurencijos sąlygomis. Tenka tik apgailestauti, kad Jungtinės Karalystės vyriausybei trūksta politinės valios susitarti dėl plačios ir visapusiškos partnerystės, grindžiamos abipusiai sutarta politine deklaracija, apimančia prekybą ir ekonominį bendradarbiavimą, teisėsaugos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, užsienio politiką, saugumą ir gynybą, ir kitas temines bendradarbiavimo sritis.
Jei politikams nepavyktų susitarti, svarbu, kad dėl to nenukentėtų nei Europos Sąjungos nei Jungtinės Karalystės piliečiai gyvenantys vienoje ar kitoje sąsiaurio pusėje. Todėl neturėtų būti atmesta galimybė pratęsti pereinamąjį laikotarpį ir jo metu dar intensyviau ieškoti galimų išeičių.

Konference o budoucnosti Evropy (B9-0170/2020, B9-0179/2020) LT

18-06-2020

Europos ateities konferencija turėtų paskatinti dabartinės sistemos pertvarkos procesus, skatinant piliečių dalyvavimą visuose procesuose, t. y. pagerinti demokratiją ir piliečių dalyvavimą Europos projekte. Nepaisant to, kad Parlamentas jau balsavo už konferencijos įsteigimo proceso pradžią, Taryba dar nežengė svarbių žingsnių. Todėl rezoliucija Taryba kviečiama sėsti prie derybų stalo ir dar iki vasaros susitarti. Parlamento rezoliucija siekiama grąžinti konferenciją į politinę darbotvarkę po pandemijos, dėl kurios šis klausimas buvo atidėtas. Kita vertus rezoliucija pažymi, kad pandemija išryškino tam tikrus mūsų Sąjungos trūkumus, todėl būtinybė pradėti konferenciją 2020 m. rudenį tampa dar svarbesnė.

Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020 (B9-0123/2020) LT

18-06-2020

Akivaizdu, kad neįgaliųjų teisės iki šiol nėra užtikrinamos visa apimtimi - Europos Sąjungoje yra apytiksliai 100 milijonų neįgaliųjų, kurie vis dar negali pasinaudoti savo pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir siekdami nepriklausomai gyventi kasdien patiria sunkumų. Siekiant greitesnių pokyčių Europai reikia koordinuotų veiksmų, todėl ir Europos Parlamentui ir buvo svarbu žengti žingsnį pirmyn ir reikalauti pokyčių. Ši rezoliucija ragina Europos Komisiją pateikti visapusišką plataus užmojo ilgalaikę Europos strategiją dėl negalios po 2020 m. Nesvarbu, ar tai būtų savarankiškas gyvenimas, apgyvendinimas, užimtumas ar judėjimo laisvė: mūsų teisės turi būti integruotos į visus ES įstatymus, politiką ir programas.

Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (A9-0024/2020 - Cláudia Monteiro de Aguiar) LT

17-06-2020

Šis susitarimas kelia abejonių labiausiai dėl žvejybos poveikio ryklių populiacijai. Rykliai sudaro 20 proc. laimikio, tačiau mokslinių duomenų trūkumas reiškia, kad bendras skaičius gali būti netikslus ir gali būti daug didesnis. Tokias prielaidas pagrindžia ir vietiniai stebėjimai. Nustatyti tikrąjį poveikį yra labai sunku ir dėl šiuo metu naudojamų apskaitos metodų.
Ne mažiau svarbi problema – kontrolės ir priežiūros trūkumas. Todėl susitarimo deklaratyvi nuostata, kad reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršytas susitarime nustatytas orientacinis kiekis – negali būti užtikrinta remiantis patikimais, nenuginčijamais duomenis.

Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Guineou-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (usnesení) (A9-0013/2020 - João Ferreira) LT

17-06-2020

Susitarimas būtinas, bet ne bet kokiomis sąlygomis. Akivaizdu, kad reikia aktyvesnio visuomenės informavimo apie žuvininkystės sektoriaus paramos naudojimą. Šiuo metu yra nedaug konkrečių rezultatų, susijusių su nauda vietos gyventojams, taip pat informacijos ir aiškių planų, kaip galima padidinti iškrovimą jos uostuose, kad būtų naudinga vietinei perdirbimo veiklai ir apsirūpinimo maistu saugumui.
Kita pasikartojanti problema yra tai, kad vietos bendruomenės nėra įtraukiamos nustatant sektorių paramos projektus. Sprendimus priimant vienašališkai, neužtikrinama įvairių sektorių sinergija pokyčiams pasiekti. Ne mažiau rūpesčių kelia ir tausus išteklių naudojimas, o nesant mokslinių turimų apie populiacijų būklę, kyla grėsmė padaryti sunkiai atitaisomų klaidų.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg