Please fill this field
Radka MAXOVÁ Radka MAXOVÁ
Radka MAXOVÁ

skupina Renew Europe

Členka

Česko - ANO 2011 (Česko)

Datum narození : , Pardubice

Písemná vysvětlení hlasování Radka MAXOVÁ

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 (program „EU pro zdraví“) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

13-11-2020

. – Hlasovala jsem pro program EU pro zdraví. Aktuální pandemie koronaviru ukázala, že koordinace zdravotních politik v Evropě je naprosto stěžejní. Covid-19 a případné budoucí virové pandemie jsme schopni zvládat lépe spolu a se vzájemnou pomocí. Proto jsem podpořila zprávu, která má za cíl zlepšit a posílit ochranu zdraví v Evropské unii. A to nejen, co se týče aktuální krize, ale s ohledem na celkovou podporou dobrého zdraví a prevence nemocí a snížení nerovností v oblasti zdraví a zajištění rovného a plného přístupu ke zdravotní péči. Dále jsem ráda za propojení vědy s politiky, které tato zpráva zavádí ve formě expertních analýz, objektivních a nezávislých hodnocení nových regulací a vnitrostátních strategií.

Investiční plán pro udržitelnou Evropu – jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang)

13-11-2020

. – Zdržela jsem se hlasování o usnesení k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu. Zatímco se jedná o velmi důležitou rezoluci, která přispívá k řešení změny klimatu, nemohla jsem pro ni hlasovat kvůli významné roli nových vlastních zdrojů Evropské unie v rezoluci. Evropský parlament nemá kompetenci vytvoření vlastních zdrojů EU.

Dopad opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii, právní stát a základní práva (B9-0343/2020)

13-11-2020

. – Hlasovala jsem pro přijetí usnesení o dopadu opatření přijatých v souvislosti s onemocněním COVID-19 na demokracii, právní stát a základní práva. I když chápu, že aktuální situace vyžaduje často velmi striktní legislativní opatření, zastávám názor, že tato opatření by měla být přiměřená, na omezenou dobu a nikdy diskriminační. Nabízí se příklad z ČR, kde došlo k omezení možnosti registrovaného partnerství, což není přiměřené, protože vstupovat do manželství se stále může, jen za dodržení hygienických podmínek. Takové opatření není nezbytné ani přiměřené a je velmi diskriminační. Jinak ale velmi chválím nezávislé a komplexní hodnocení opatření přijatých během „první vlny“ pandemie COVID-19, která dostala za úkol vypracovat Komise.

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel)

12-11-2020

. – Hlasovala jsem pro usnesení o souhrnném rozpočtu EU. Uvítala jsem navýšení prostředků stěžejních programů, a to především programů Erasmus+, záruky pro děti a Fondu pro spravedlivou transformaci. Dále jsem přesvědčená, že je správné, že usnesení podporuje kulturní a tvůrčí odvětví, která byla pandemií onemocnění COVID-19 postižena nejvíce. V usnesení navrhujeme tudíž podstatně zvýšit prostředky v příslušných rozpočtových položkách programu Kreativní Evropa, aby bylo možné podpořit odvětví, jež byla zasažena touto krizí. Na druhou stranu jsem, ale byla velmi znepokojena, že v usnesení nejsou zmíněny osoby se zdravotním postižením, které jsou dlouhodobě v politikách EU opomíjeny.

Dohoda o partnerství mezi EU a Seychelami v oblasti udržitelného rybolovu a její prováděcí protokol (2020–2026) (usnesení) (A9-0184/2020 - Caroline Roose)

12-11-2020

. – Hlasovala jsem pro usnesení o udržitelném rybolovu. Jsem přesvědčená, že rezoluce podporující udržitelný rybolov jsou důležité. V této rezoluci jsme se především pokusili o podporu intenzivní spolupráce mezi EU a Seychelami v boji proti nezákonnému, nenahlášenému a neregulovanému rybolovu, včetně školení seychelských úředníků v oblasti monitorování a inspekcí. Dále jsem se rozhodla rezoluci podpořit pro její důraz na pomoc malým podnikům a rybářům.

Dohoda mezi EU a Čínou: spolupráce v oblasti zeměpisných označení a jejich ochrana (usnesení) (A9-0202/2020 -Iuliu Winkler)

11-11-2020

. – Ochrana zeměpisných označení na mezinárodní úrovni je jeden z klíčových prvků obchodní politiky EU, který chrání české a evropské produkty v zahraničí. Mimo jiné se v tomto usnesení jednalo o Budějovické pivo a žatecký chmel, které teď budou v Číně chráněni. A právě z toho důvodu, jsem pro toto usnesení hlasovala. Ochrana zeměpisných označení je významným nástrojem pro ochranu pravosti a jedinečných vlastností produktů registrovaných v EU, významným marketingovým nástrojem pro obchodní příležitosti a symbolem kulturního dědictví, jako je třeba české pivo.

Rovnost žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun)

23-10-2020

. – Uvítala jsem rezoluci z výboru pro rovnost pohlaví a práva žen o rovnosti žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU. Věřím, že jako jeden z největších globálních hráčů a jakožto organizace poskytující nejvíce pomoci rozvojovým zemím, máme povinnost posilovat práva žen a dívek a v rámci unijní zahraniční a bezpečnostní politiky. Vítám také, že jsme v usnesení zohlednili aktuálně spíše neúspěšný globální boj proti obchodování s ženami a dívkami, a dále jsme vyzvali Komisi,i aby byla v tomto aspektu vnějších vztahů více proaktivní. Proto jsem hlasovala pro tuto rezoluci a jsem odhodlaná dále bojovat za práva žen v Evropském parlamentu.

Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování (A8-0199/2019 - Ulrike Müller)

23-10-2020

. – Hlasovala jsem pro, v takzvaném Muller návrhu, který se v rámci společné zemědělské politiky soustředil na financování a kontrolování daných financí v SZP. Především ale také tyto návrhy zohledňují rozvoj venkova, klimatickou změnu a udržitelný rozvoj. Dále věřím, že tyto návrhy zamezí budoucímu zneužívání evropských dotací, protože členské státy budou nově mít povinnost vytvořit a navrhnout rámec kontroly pro příjemce dotací, aby byl nadále zajištěn soulad intervencí strategického plánu SZP s platným unijním právem. To znamená, že v budoucnu přijdou velké podniky, podniky ovládané osobou se střetem zájmů nebo monopolní subjekty, o přístup k dotacím, které raději půjdou menším podnikům.

Odlesňování (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt)

22-10-2020

. – Pro toto usnesení jsem hlasovala a vítám zpřísnění opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů. Zpráva se soustředila na zachování lesů na celém světě a zabránění jejich degradaci, zavedení dobrovolné certifikace a značení třetích stran ze strany obchodníků a průmyslu, a o spojitosti odlesňování a lidských práv.

Doporučení Radě, Komisi a VCP/HR o vztazích s Běloruskem (A9-0167/2020 - Petras Auštrevičius)

21-10-2020

. – Podobně jako udělení Sacharovovy ceny Běloruské opozici, i toto doporučení přispělo ke snaze EU podpořit svobodný běloruský lid a možnost se demokraticky vyjádřit a zvolit své zastupitele. Rezoluci jsem podpořila. Věřím, že demokracie je základem jakékoli fungující společnosti a jako Evropská unie máme zodpovědnost rozvíjet demokratické snahy v zahraničí. Proto je důležité, aby EU vyzvala prezidenta Lukašenka, aby respektoval rozhodnutí běloruského lidu a ze své funkce odstoupil. Dále věřím, že je potřeba urychleně podpořit bělorusy s organizací nových voleb, tentokrát pod drobnohledem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a jiných nezávislých mezinárodních pozorovatelů.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adresa

  • Local office address:
    Senovážné náměstí 2

    37001 České Budějovice