Please fill this field
Ivan DAVID Ivan DAVID
Ivan DAVID

skupina Identita a demokracie

Člen předsednictva

Česko - Svoboda a přímá demokracie (Česko)

Datum narození : ,

Písemná vysvětlení hlasování Ivan DAVID

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Nové způsoby legální migrace pracovních sil (A9-0143/2021 - Sylvie Guillaume)

20-05-2021

Hlasoval jsem proti zprávě o nových způsobech legální migrace pracovních sil (A9-0143/2021). Smyslem zprávy je povzbudit Evropskou komisi k novelizaci směrnic (například o „modré kartě“) s cílem zesílit, urychlit a legalizovat ekonomickou imigraci pod záminkou naléhavé potřeby pracovních sil. Zdůrazňuje se, že doposud byla snaha přilákat do zemí EU pracovníky s vysokou kvalifikací, nyní to mají být lidé s nízkou kvalifikací. Mají být podporovány „bezpečné cesty“ do EU a je snaha překážet členským státům k odmítání takové migrace bez ohledu na to, zda mají o migranty zájem nebo ne. Má být podporována také imigrace rodin ekonomických uprchlíků pod záminkou podpory integrace. Tato politika povede ke zvýšení nezaměstnanosti a nákladů na sociální výdaje a k velkému tlaku na mzdy zaměstnanců s nejnižšími mzdami a ohroženými nezaměstnaností. Zpráva zcela ignoruje skutečnost, že příval zaměstnanců z třetích zemí zcela změní sociální a kulturní prostředí zemí Evropské unie a prohloubí konflikty s původním obyvatelstvem. Zejména z Afriky bude odcházet nejaktivnější část obyvatelstva a tím ochuzovat vlastní domácí komunitu o kvalifikované a aktivní jedince. Současně zpráva naprosto rezignuje na podporu porodnosti v zemích EU a fakticky připravuje výměnu obyvatelstva EU.

Ochrana lidských práv a vnější migrační politika EU (A9-0060/2021 - Tineke Strik)

19-05-2021

Hlasoval jsem proti zprávě o ochraně lidských práv a vnější migrační politice (A9-0060/2021), protože neřeší situaci lidí prchajících z oblastí ohrožených válkou, klimatickými změnami a podobně, ale zcela neadekvátním způsobem se snaží reagovat na následky včetně těch, které působí bývalé koloniální velmoci sami svojí pokračující politikou následující po rozbití národních komunit, které byly schopny se samy regulovat. Snaha stěhovat ohrožené osoby do zemí Evropské unie řeší situaci malého procenta potřebných, kteří současně patří k aktivní části populace schopné řešit domácí problémy, dostane-li příležitost. Je nutné řešit příčiny krizových jevů ve třetích zemích, a to v prvé řadě jejich nezhoršováním, například dodávkou zbraní, dovozem produktů kvůli nimž je narušována biosféra apod. Argumentace o náhradě vymírajícího evropského obyvatelstva je neadekvátní, protože ji lze řešit propopulační politikou a současně lze napomáhat omezování růstu populace komunit, kterým se nedostává zdrojů na pokrytí jejich potřeb. Současně je nepřijatelné bránit členským státům v uplatňování vlastní azylové politiky.

Zprávy o Turecku za roky 2019–2020 (A9-0153/2021 - Nacho Sánchez Amor)

19-05-2021

Hlasoval jsem pro přijetí zprávy ke zprávám Komise o Turecku za léta 2019–2020 (A9-0153/2021), ačkoli se většina členů frakce ID hlasování zdržela nebo byla proti s výjimkou členů SPD, a to i přesto, že se hlásím k názoru, že přístupové rozhovory s Tureckem by měly být ukončeny, protože není reálný předpoklad, že by Turecko změnilo svoji nepřátelskou politiku k některým zemím Evropské unie, například k Řecku a Kypru. A dokonce proklamuje nárok na velkou část ostrovů v Egejském moři. Současně Turecko vystupuje agresivně také proti Sýrii a aktivně se účastnilo agresivní války na straně Ázerbájdžánu, kam dodávalo zbraně a vojenské experty. Zpráva se však staví k Turecku velmi kriticky zejména v oblasti občanských práv, například ve vztahu k médiím a k národnostním menšinám, například Kurdům. Turecko vězní legálně zvolené představitele obcí, další politiky demokratické opozice, studenty, účastníky pokojných demonstrací, učitele a veřejně činné osoby. Zpráva současně konstatuje znepokojení z vysoké míry korupce. Rovněž zpráva konstatuje znepokojení z narůstání ultranacionalismu, jemuž se dostává podpory od nejvyšších představitelů země.

Dopady změny klimatu na zranitelné obyvatelstvo v rozvojových zemích (A9-0115/2021 - Mónica Silvana González)

18-05-2021

Hlasoval jsem proti zprávě o dopadech změny klimatu na zranitelné obyvatelstvo v rozvojových zemích (A9-0115/2021). Ve zprávě se totiž hovoří o ničení biotopů, aniž by byly popsány příčiny tohoto jevu, kterými jsou zejména naprosto nepřiměřená exploatace přírodních zdrojů jednak v důsledku populačního vývoje s neúměrným zatížením životního prostředí, jednak v důsledku likvidace původní vegetace za účelem pěstování monokultur plodin pro vývoz do značné míry právě do Evropské unie. Domorodé obyvatelstvo v těchto zemích je nejen obětí, ale i pachatelem značných škod. Místní populace nejsou schopny samy regulovat poměr mezi přírůstkem obyvatelstva a disponibilními zdroji. Podpora exportu jako důsledek poptávky z rozvinutých zemí vede k záboru další půdy a vyhánění drobných zemědělců z jejich pozemků. Vyhrocená sociální situace pak vede k ozbrojeným konfliktům, které dále zhoršují situaci. Ochrana ohrožených populací není možná bez regulace porodnosti a přísných zásahů proti poškozování životního prostředí, zejména tropických lesů. Podpora emigrace není reálným řešením problému.

Syrský konflikt – 10 let od povstání (B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021)

11-03-2021

Hlasoval jsem proti návrhu, protože předložený výklad konfliktu v Sýrii pokládám za naprosto zkreslený. Z toho důvodu jsem hlasoval pro pozměňovací návrhy jak frakce Identita a demokracie, tak i frakce Levice. Islámský stát i tzv. demokratická opozice byly podporovány za účelem rozvrácení Sýrie jako státu. Navíc Islámský stát, který byl zcela jednoznačně teroristickou organizací a zcela jasně se dopouštěl genocidy, byl zcela prokazatelně podporován Tureckem, který je členem NATO a se kterým dokonce stále vede Evropská unie přístupové rozhovory o přijetí do Evropské unie. Z toho důvodu pokládám tuto rezoluci za krajně pokryteckou a mimořádně ostudnou a není dobrým vysvědčením pro Evropský parlament, že tato rezoluce byla velkou většinou přijata.

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích slučitelný s pravidly WTO (A9-0019/2021 - Yannick Jadot)

10-03-2021

Hlasoval jsem proti návrhu, protože jednak nesouhlasím s principem zavedení platby za vypouštění uhlíku, kterou by měli platit všichni výrobci a tato daň či uhlíkové clo by bylo příjmem EU, dokonce s označením „vlastní příjem“. Nesouhlasím, aby EU zvyšovala svoje příjmy na úkor obyvatel států EU, protože plátci by promítli zvýšené náklady do cen výrobků. EU by ze zvýšených příjmů dále financovala neodůvodněné výdaje. Pro členské státy by výběr představoval další zatížení o náklady na výběr finančními úřady. Představa, že by s návrhem souhlasili všichni ministři financí členských států WTO je neodůvodněná, a proto naivní. Smlouva by následně musela být ratifikována parlamenty členských států WTO, každý jednotlivý stát má právo veta. Více než deset let se proto žádnou novou smlouvu nepodařilo uzavřít. Rozhodně by nesouhlasily státy, které nejsou signatáři Pařížské dohody nebo Kjótského protokolu, např. Čína. Pokus o obejití dohody by byl sankcionován vysokými pokutami. Poškození vývozci by praxi napadli žalobou s požadavkem na obrovskou náhradu škody. Návrh by vedl ke zrychlení delokalizace do Číny a dalších zemí.

Rovné zacházení v zaměstnání a povolání s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (A9-0014/2021 - Katrin Langensiepen)

10-03-2021

Hlasoval jsem proti návrhu, protože jde o deklaraci s prohlášeními a výzvami, které nejsou vynutitelné. Současně jsem přesvědčen, že lidé mají být odměňováni podle kvality a množství práce (až na některé výjimky, například chráněné dílny). Pokládám za zásadně nepřijatelné odměňování podle příslušnosti k jakémukoli pohlaví. Žádné pohlaví nepokládám za kvalifikační předpoklad pro jakoukoli volenou nebo jmenovanou funkci. Ze stejného důvodu nesouhlasím s kvótami, například pro „rozmanitost na pracovišti s cílem vytvořit inkluzivní pracoviště“, a dokonce se sankcemi pro podniky za jejich nesplnění. Podmínky pro začleňování osob se zdravotním postižením tak, jak je ustanoveno a prováděno v ČR, pokládám za zcela přiměřené. Ze zásady „odměňování podle množství a kvality práce“, nepokládám za „diskriminaci“, pokud se pro nedostatečný výkon neuplatní lidé náležející k jakékoli víře, věku nebo sexuální orientace. Za diskriminaci lze právem pokládat případy, kdy jsou pro svoji odlišnost vylučováni, ačkoli není zkušenost nebo oprávněný předpoklad, že výkonu nedosáhnou. Pokud jsou občany, musejí mít zaručena politická a sociální práva v souladu se zákonem konkrétního státu. Návrh pokládám za pokrytecký.

Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: účinné látky, včetně dimoxystrobinu (B9-0162/2021)

10-03-2021

Hlasoval jsem proti návrhu výboru ENVI na okamžitý zákaz některých účinných látek. Výbor ENVI se chová aktivisticky a žádá zákaz některých látek proto, že pokládá dvouleté přezkoumávání eventuální škodlivosti za příliš dlouhotrvající. Tento postup nelze omluvit „předběžnou opatrností“, jestliže nebyly škodlivé důsledky používání stanoveným způsobem prokázány. Návrh prošel, což bude mít značné důsledky pro ochranu rostlin, a není možné to odůvodnit způsobenými škodami, protože není předepsaným způsobem doloženo, že k nim dochází.

Rostoucí napětí ve Varoši po nezákonných aktivitách Turecka a potřeba bezodkladného obnovení rozhovorů (B9-0355/2020)

26-11-2020

Proč jsem hlasoval proti návrhu EP o Varoše? Varoša leží jižně od přístavu Famagusta na okraji tzv. Severokyperské republiky uznávané jen Tureckem, která vznikla v roce 1974 tureckou okupací. Turistická zóna Varoša se po okupaci stala „uzavřenou oblastí“. Třicet tisíc převážně řeckých obyvatel bylo vystěhováno, domy a hotely chátrají. Do Varoši podle platných dohod nemá nikdo přístup, ale v říjnu ji provokativně navštívil turecký prezident Erdogan, a tím dal najevo pohrdání mezinárodními dohodami. Tato událost byla v médiích označována jako „piknik ve Varoše“.
Turecko se v posledních letech chová stále agresivněji a bezohledněji. Podporovalo tzv. Islámský stát v Sýrii, okupuje území na severu Sýrie, z nichž vyhání Kurdy, útočilo na východní hranici Řecka, provádí průzkum podmořských nalezišť zemního plynu v řeckých výsostných vodách, zúčastnilo se ázerbájdžánského dobývání Náhorního Karabachu, otevřeně proklamuje úmysl ovládnout rozsáhlá území cizích států atd. Naše frakce Identita a demokracie i mými ústy prosazovala sankce proti Turecku a přerušení přístupových rozhovorů do Evropské unie. Činila tak i v tomto případě. Evropský parlament se však rozhodl náš návrh neprojednávat a místo něj všechny ostatní frakce vytvořily záměrně zcela bezzubý protinávrh, který pouze vyjadřuje „znepokojení“, „odsuzuje“, „vybízí“, „vyzývá“ a „zdůrazňuje“. Záměrně nenavrhuje žádné účinné konkrétní kroky. Proto jsem hlasoval proti.

Uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (usnesení) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois)

12-02-2020

Evropská komise je oprávněna uzavírat obchodní dohody s třetími zeměmi. To často není v zájmu členských států a ČR. Obchodní dohoda EU-Vietnam znamená odbourání všech cel v oblasti průmyslových výrobků. Cla jsou příjmem rozpočtu EU.
Schválení obchodní dohody EU-Vietnam a zrušení dovozních cel bude průmyslové podniky motivovat k přesunu výrob z EU do Vietnamu. Což znamená rušení pracovních míst v EU, a tudíž i v ČR. Ve Vietnamu jsou řádově nižší platy než v ČR. Vietnamská legislativa neklade tolik složitých a na provádění nákladných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí atd. To představuje nekalou konkurenční výhodu a vede k dumpingu.
V oblasti zemědělství by podle dohody mělo dojít ke zvýšení bezcelního dovozu některých potravin. Problém to nepředstavuje u rýže, kterou v EU neumíme vypěstovat v dostatečném množství. Ve Vietnamu jsou mnohem méně přísná pravidla pro používání herbicidů a pesticidů v rostlinné výrobě a rovněž pro nasazování antibiotik a hormonů v živočišné výrobě.
Návrh této obchodní dohody v oblasti průmyslových výrobků přiznává dovozu z Vietnamu tzv. doložku nejvyšších výhod, jak ji definuje WTO. Tento režim byl mezi ČR a Vietnamem v 90. letech v rámci mezistátní smlouvy. Výrazně přispěl k likvidaci českého textilního průmyslu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg