Ivan DAVID Ivan DAVID
Ivan DAVID

skupina Identita a demokracie

Člen předsednictva

Česko - Svoboda a přímá demokracie (Česko)

Datum narození : ,

Písemná vysvětlení hlasování Ivan DAVID

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

75. a 76. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů (A9-0173/2021 - María Soraya Rodríguez Ramos)

09-06-2021

Hlasoval jsem proti, protože zpráva usiluje o potlačení sebeurčení států EU snahou rozhodovat za ně bez ohledu na jejich zájmy. Odmítám take vnucování. Nesouhlasím se záměry reformy OSN, zejména složení Rady bezpečnosti, a zrušení principu práva veta, které by svět přivedlo k prohloubení rizika další světové války. Nepokládám možnost svobodně a nezávisle se vyjádřit za ohrožení demokracie, naopak ho pokládám za podmínku demokracie. Činnost nejvlivnějších států světa naprosto nesměřuje v rozporu s deklarací ve zprávě k „vymýcení chudoby… k míru a stabilitě.“ Právě naopak. Nepokládám státy, které se chovají agresivně a vnucují vojenskými prostředky nebo podporou diverzních skupin svoji vůli jiným za „národy svobodného světa“. Diverzní skupiny financované ze zahraničí jsou označovány jako „vnitřní opozice“ a mají být nedotknutelné. „Prosazování lidských práv“ rozhodně nepokládám za „nestranné“, naopak je systematicky používán dvojí metr. Stejně je to se „zločiny proti lidskosti“. Víme, že v Náhorním Karabachu byla užita kazetová munice a ve Vrběticích skladovány zakázané pěchotní miny. Návrh se vyslovuje pro podporu migrace, aniž by byly řešeny její příčiny, mezi které patří i aktivity některých států EU. Nevěřím na objektivitu Mezinárodního trestního soudu, a proto se nedivím, že některé státy od něj odstupují. OSN se stále více stává mocenským nástrojem jedné skupiny států a potlačování zájmů jiných namísto prostředkem řešení mezinárodních konfliktů.

Střet zájmů premiéra České republiky (B9-0303/2021)

09-06-2021

Zdržel jsem se hlasování podobně jako většina členů frakce Identita a demokracie v tomto případě a v podobných případech, kde dochází k zasahování do kompetencí členských států. Zde se rovněž jedná o účelové usnesení, které je protlačováno hlavními politickými konkurenty předsedy vlády ve snaze dosáhnout předčasných voleb nebo odstoupení premiéra. Pokud došlo ke zneužití pravomoci premiéra, je nutné, aby se tím zabývaly nezávislé orgány činné v trestním řízení příslušného státu. Absence jejich nezávislosti nebyla prokázána. SPD jako politické hnutí působící v ČR sdílí znepokojení z podezření ze zneužití pravomoci premiéra, ale odmítá zasahování Evropského parlamentu do vnitřních záležitostí země.

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života (A9-0179/2021 - César Luena)

08-06-2021

Hlasoval jsem proti tomuto návrhu, protože v obecné rovině stanovuje ambiciózní cíle, projevuje znepokojení a konstatuje nepříznivý stav přírody s tím, že stanovuje cíle, jichž má být dosaženo v procentech a naprosto nebere ohled na velmi různé podmínky v různých zemích. Tento administrativní přístup připomíná usnesení stranických sjezdů v bývalých socialistických zemích, kde byly voluntaristicky stanoveny cíle tak, aby mohly výt formálně kontrolovány. Vedle toho jsou plánovány výdaje na dosažení cílů, aniž by existovaly konkrétní projekty, aby bylo možno náklady objektivizovat. Vyčleněné prostředky jsou pak „spotřebovány“ na projekty vytvořené ex post. Za správný postup pokládám zpracování konkrétních projektů na základě vědecké analýzy a následný kvalifikovaný odhad stanoví potřebné výdaje. Kromě toho zpráva povede Komisi k zasahování do kompetence členských států a realizace povede k poškození zemědělské výroby, aniž by to prospělo biodiverzitě. Závažná je též neochota uznat nepřiměřenost tolerance velkých masožravých šelem v hustě osídlené kulturní krajině (bod 186), kdy jediným řešením má být úhrada škod.

Nové způsoby legální migrace pracovních sil (A9-0143/2021 - Sylvie Guillaume)

20-05-2021

Hlasoval jsem proti zprávě o nových způsobech legální migrace pracovních sil (A9-0143/2021). Smyslem zprávy je povzbudit Evropskou komisi k novelizaci směrnic (například o „modré kartě“) s cílem zesílit, urychlit a legalizovat ekonomickou imigraci pod záminkou naléhavé potřeby pracovních sil. Zdůrazňuje se, že doposud byla snaha přilákat do zemí EU pracovníky s vysokou kvalifikací, nyní to mají být lidé s nízkou kvalifikací. Mají být podporovány „bezpečné cesty“ do EU a je snaha překážet členským státům k odmítání takové migrace bez ohledu na to, zda mají o migranty zájem nebo ne. Má být podporována také imigrace rodin ekonomických uprchlíků pod záminkou podpory integrace. Tato politika povede ke zvýšení nezaměstnanosti a nákladů na sociální výdaje a k velkému tlaku na mzdy zaměstnanců s nejnižšími mzdami a ohroženými nezaměstnaností. Zpráva zcela ignoruje skutečnost, že příval zaměstnanců z třetích zemí zcela změní sociální a kulturní prostředí zemí Evropské unie a prohloubí konflikty s původním obyvatelstvem. Zejména z Afriky bude odcházet nejaktivnější část obyvatelstva a tím ochuzovat vlastní domácí komunitu o kvalifikované a aktivní jedince. Současně zpráva naprosto rezignuje na podporu porodnosti v zemích EU a fakticky připravuje výměnu obyvatelstva EU.

Ochrana lidských práv a vnější migrační politika EU (A9-0060/2021 - Tineke Strik)

19-05-2021

Hlasoval jsem proti zprávě o ochraně lidských práv a vnější migrační politice (A9-0060/2021), protože neřeší situaci lidí prchajících z oblastí ohrožených válkou, klimatickými změnami a podobně, ale zcela neadekvátním způsobem se snaží reagovat na následky včetně těch, které působí bývalé koloniální velmoci sami svojí pokračující politikou následující po rozbití národních komunit, které byly schopny se samy regulovat. Snaha stěhovat ohrožené osoby do zemí Evropské unie řeší situaci malého procenta potřebných, kteří současně patří k aktivní části populace schopné řešit domácí problémy, dostane-li příležitost. Je nutné řešit příčiny krizových jevů ve třetích zemích, a to v prvé řadě jejich nezhoršováním, například dodávkou zbraní, dovozem produktů kvůli nimž je narušována biosféra apod. Argumentace o náhradě vymírajícího evropského obyvatelstva je neadekvátní, protože ji lze řešit propopulační politikou a současně lze napomáhat omezování růstu populace komunit, kterým se nedostává zdrojů na pokrytí jejich potřeb. Současně je nepřijatelné bránit členským státům v uplatňování vlastní azylové politiky.

Zprávy o Turecku za roky 2019–2020 (A9-0153/2021 - Nacho Sánchez Amor)

19-05-2021

Hlasoval jsem pro přijetí zprávy ke zprávám Komise o Turecku za léta 2019–2020 (A9-0153/2021), ačkoli se většina členů frakce ID hlasování zdržela nebo byla proti s výjimkou členů SPD, a to i přesto, že se hlásím k názoru, že přístupové rozhovory s Tureckem by měly být ukončeny, protože není reálný předpoklad, že by Turecko změnilo svoji nepřátelskou politiku k některým zemím Evropské unie, například k Řecku a Kypru. A dokonce proklamuje nárok na velkou část ostrovů v Egejském moři. Současně Turecko vystupuje agresivně také proti Sýrii a aktivně se účastnilo agresivní války na straně Ázerbájdžánu, kam dodávalo zbraně a vojenské experty. Zpráva se však staví k Turecku velmi kriticky zejména v oblasti občanských práv, například ve vztahu k médiím a k národnostním menšinám, například Kurdům. Turecko vězní legálně zvolené představitele obcí, další politiky demokratické opozice, studenty, účastníky pokojných demonstrací, učitele a veřejně činné osoby. Zpráva současně konstatuje znepokojení z vysoké míry korupce. Rovněž zpráva konstatuje znepokojení z narůstání ultranacionalismu, jemuž se dostává podpory od nejvyšších představitelů země.

Dopady změny klimatu na zranitelné obyvatelstvo v rozvojových zemích (A9-0115/2021 - Mónica Silvana González)

18-05-2021

Hlasoval jsem proti zprávě o dopadech změny klimatu na zranitelné obyvatelstvo v rozvojových zemích (A9-0115/2021). Ve zprávě se totiž hovoří o ničení biotopů, aniž by byly popsány příčiny tohoto jevu, kterými jsou zejména naprosto nepřiměřená exploatace přírodních zdrojů jednak v důsledku populačního vývoje s neúměrným zatížením životního prostředí, jednak v důsledku likvidace původní vegetace za účelem pěstování monokultur plodin pro vývoz do značné míry právě do Evropské unie. Domorodé obyvatelstvo v těchto zemích je nejen obětí, ale i pachatelem značných škod. Místní populace nejsou schopny samy regulovat poměr mezi přírůstkem obyvatelstva a disponibilními zdroji. Podpora exportu jako důsledek poptávky z rozvinutých zemí vede k záboru další půdy a vyhánění drobných zemědělců z jejich pozemků. Vyhrocená sociální situace pak vede k ozbrojeným konfliktům, které dále zhoršují situaci. Ochrana ohrožených populací není možná bez regulace porodnosti a přísných zásahů proti poškozování životního prostředí, zejména tropických lesů. Podpora emigrace není reálným řešením problému.

Syrský konflikt – 10 let od povstání (B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021)

11-03-2021

Hlasoval jsem proti návrhu, protože předložený výklad konfliktu v Sýrii pokládám za naprosto zkreslený. Z toho důvodu jsem hlasoval pro pozměňovací návrhy jak frakce Identita a demokracie, tak i frakce Levice. Islámský stát i tzv. demokratická opozice byly podporovány za účelem rozvrácení Sýrie jako státu. Navíc Islámský stát, který byl zcela jednoznačně teroristickou organizací a zcela jasně se dopouštěl genocidy, byl zcela prokazatelně podporován Tureckem, který je členem NATO a se kterým dokonce stále vede Evropská unie přístupové rozhovory o přijetí do Evropské unie. Z toho důvodu pokládám tuto rezoluci za krajně pokryteckou a mimořádně ostudnou a není dobrým vysvědčením pro Evropský parlament, že tato rezoluce byla velkou většinou přijata.

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích slučitelný s pravidly WTO (A9-0019/2021 - Yannick Jadot)

10-03-2021

Hlasoval jsem proti návrhu, protože jednak nesouhlasím s principem zavedení platby za vypouštění uhlíku, kterou by měli platit všichni výrobci a tato daň či uhlíkové clo by bylo příjmem EU, dokonce s označením „vlastní příjem“. Nesouhlasím, aby EU zvyšovala svoje příjmy na úkor obyvatel států EU, protože plátci by promítli zvýšené náklady do cen výrobků. EU by ze zvýšených příjmů dále financovala neodůvodněné výdaje. Pro členské státy by výběr představoval další zatížení o náklady na výběr finančními úřady. Představa, že by s návrhem souhlasili všichni ministři financí členských států WTO je neodůvodněná, a proto naivní. Smlouva by následně musela být ratifikována parlamenty členských států WTO, každý jednotlivý stát má právo veta. Více než deset let se proto žádnou novou smlouvu nepodařilo uzavřít. Rozhodně by nesouhlasily státy, které nejsou signatáři Pařížské dohody nebo Kjótského protokolu, např. Čína. Pokus o obejití dohody by byl sankcionován vysokými pokutami. Poškození vývozci by praxi napadli žalobou s požadavkem na obrovskou náhradu škody. Návrh by vedl ke zrychlení delokalizace do Číny a dalších zemí.

Rovné zacházení v zaměstnání a povolání s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (A9-0014/2021 - Katrin Langensiepen)

10-03-2021

Hlasoval jsem proti návrhu, protože jde o deklaraci s prohlášeními a výzvami, které nejsou vynutitelné. Současně jsem přesvědčen, že lidé mají být odměňováni podle kvality a množství práce (až na některé výjimky, například chráněné dílny). Pokládám za zásadně nepřijatelné odměňování podle příslušnosti k jakémukoli pohlaví. Žádné pohlaví nepokládám za kvalifikační předpoklad pro jakoukoli volenou nebo jmenovanou funkci. Ze stejného důvodu nesouhlasím s kvótami, například pro „rozmanitost na pracovišti s cílem vytvořit inkluzivní pracoviště“, a dokonce se sankcemi pro podniky za jejich nesplnění. Podmínky pro začleňování osob se zdravotním postižením tak, jak je ustanoveno a prováděno v ČR, pokládám za zcela přiměřené. Ze zásady „odměňování podle množství a kvality práce“, nepokládám za „diskriminaci“, pokud se pro nedostatečný výkon neuplatní lidé náležející k jakékoli víře, věku nebo sexuální orientace. Za diskriminaci lze právem pokládat případy, kdy jsou pro svoji odlišnost vylučováni, ačkoli není zkušenost nebo oprávněný předpoklad, že výkonu nedosáhnou. Pokud jsou občany, musejí mít zaručena politická a sociální práva v souladu se zákonem konkrétního státu. Návrh pokládám za pokrytecký.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
04F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T03051
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex