Please fill this field
Atidzhe ALIEVA-VELI Atidzhe ALIEVA-VELI
Atidzhe ALIEVA-VELI

skupina Renew Europe

Členka

Bulharsko - Movement for Rights and Freedoms (Bulharsko)

Datum narození : , Devin

Písemná vysvětlení hlasování Atidzhe ALIEVA-VELI

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Právo odpojit se (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba) BG

21-01-2021

Подкрепих този доклад, защото считам, че е важно да се осигури минимално ниво на защита за работниците в новата цифрова работна среда, като се гарантира правото на откъсване от работната среда.
Разразилата се пандемия доведе до съществени промени в модела на работа за милиони хора. Бизнесът и работниците трябваше бързо да се адаптират към дистанционна работа. Широкото използване на цифровите инструменти, включително и ИКТ, за служебни цели осигури на работниците и бизнеса по-голяма автономност при определяне на работното време и гъвкавост при организацията на труда. От друга страна обаче, тези технологии създадоха нови начини за удължаване на работното време и размиване на границите между работното време и свободното време.
Липсата на регулация на много аспекти от дистанционната работа създава несигурност за много работници и служители.
Основополагащо за мен е създаването на минимални стандарти, които да дават нужната гъвкавост на отделните сектори, по никакъв начин да не засяга автономността на европейските социални партньори.
Апелирам всички действия, които Комисията ще предприеме по отношение установяване на минимални стандарти при регулирането на правото на изключване и като цяло дистанционната работа, да се основават на задълбочен анализ и в тясно сътрудничество с държавите членки, работодателските организации и синдикатите.

Mimořádná dočasná podpora v rámci EZFRV v reakci na šíření nákazy COVID-19 (změna nařízení (EU) č. 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) BG

19-06-2020

Подкрепих регламента, защото считам, че той напълно отговаря на нуждата от нова, извънредна, временна мярка за справяне с проблемите с ликвидността, с които се сблъскват земеделските стопани и малките предприятия, занимаващи се с преработката и предлагането на пазара на селскостопански стоки.
С предвидените в регламента мерки ще се позволи на държавите членки да изплащат еднократни суми на земеделските производители и малките предприятия в сферата на земеделието, които са особено засегнати от кризата с COVID-19, въз основа на обективни и недискриминационни критерии.
В допълнение еднократните плащания следва да се извършват до 31.12.2020 г., което ще е от полза, имайки предвид сериозната нужда от ликвидност. Считам, че предложеният максимален размер на помощта следва да се увеличи на 7 000 евро, вместо първоначално предложените 5 000 евро на земеделски стопанин и 50 000 евро за МСП, което се надявам да намери подкрепа и в Съвета.
Доволна съм от приетото от Парламента изменение, предложено от мен, с което максималната сума, която може да бъде определена за тази мярка, се вдига от 1% на 2% от пакетите на всяка програма за развитие на селските райони. Държавите членки и регионите ще трябва да включат мярката в своите програми за развитие на селските райони чрез модификация и да ѝ разпределят средства чрез трансфери от други мерки.
Изключително полезно е, че разходите ще са допустими от момента на разпространение на пандемията и след приемането на тази нова мярка от Съвета.

Evropská ochrana přeshraničních a sezonních pracovníků v kontextu krize COVID-19 (B9-0172/2020) BG

19-06-2020

Подкрепих резолюцията, защото считам, че има спешна нужда от засилване на мерките за защита на сезонните и трансграничните работници в ЕС.
Няма съмнение, че много от мобилните работници, работещи в основни сектори като земеделие, хранително-вкусовата промишленост, транспорта, строителството и здравеопазването в ЕС, се намират в несигурно положение и често биват обект на дискриминация. Положението се изостри допълнително от кризата с КОВИД-19 и това наложи нуждата от незабавни мерки.
С тази резолюция настояваме Комисията да извърши оценка на здравните условия и условията на безопасност на труда на трансграничните и сезонните работници, включително ролята на посредническите агенции и подизпълнителите, за да бъдат премахнати пропуските в европейското и националното законодателство както и да се следи за спазването на принципа на недискриминация. Нещо повече, държим на трансграничните и сезонните работници да се осигури качествено жилищно настаняване.
Подкрепих резолюцията и защото с нея подчертаваме още веднъж необходимостта от бързо и балансирано споразумение за координация на системите за социално осигуряване, което следва да преустанови всички злоупотреби и измами, засягащи социалните права на мобилните работници. Важно е още да се изработи система, при която всички мобилни работници да могат да се запознаят с правата и задълженията си, както и да получат информация за местата, към които следва да се обърнат в случай, че правата им бъдат нарушени.

Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) BG

18-06-2020

Гласувах в подкрепа на този доклад, защото считам, че политиката в областта на конкуренцията е от съществено значение за осигуряването на функционирането на единния пазар и насърчаването на иновации и инвестиции в рамките на Съюза. За европейските потребители това означава по-добро качество на продуктите, по-голям избор, както и по-ниски цени. Крайната цел на политиката за конкуренция е да се осигури доброто функциониране на пазарите и по този начин да се допринесе за стабилен икономически растеж.
Вярвам, че този доклад ще допринесе за по-доброто прилагане на правилата на ЕС в областта на конкуренцията и ще спомогне за засилване на политиката на конкуренция в световен мащаб. Нещо повече, той цели да подчертае нуждата от ясна обвързаност между Зелената сделка и политиките на конкуренция, както и от адаптиране на правилата към дигиталната ера.
Парламентът успя да включи важни елементи касаещи отражението на пандемията Ковид-19 върху политиката на конкуренция.
Приветствам работата, извършена от Европейската комисия чрез Временната рамка за държавна помощ.
Доволна съм, че докладът отбелязва различията между държавите членки, включително и различията в мерките, които те предприеха по повод пандемията и заплахата, която може да причини това върху целостта на единния пазар.
Считам, че Комисията следва да представи съобщение за въздействието на пандемията върху конкуренцията в ЕС и прилагането на законодателството в областта на конкуренцията.

Záchranná síť na ochranu příjemců podpory z programů EU: vypracování pohotovostního plánu VFR (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) BG

13-05-2020

Подкрепих доклада относно изготвянето на план за действие в извънредни ситуации, който да служи като предпазната мрежа за защита на бенефициерите по програмите на Съюза, в случай че преговорите по МФР за периода 2021—2027 не приключат навреме.
Считам за изключително важно да се гарантира задоволителна степен на предвидимост и непрекъснатост на изпълнението на бюджета на Съюза. Нещо повече, важно е да се подсигури възможността Съюзът да реагира на непосредствените социални и икономически последици породени от пандемията от COVID-19 и да има възможност да подготви план за възстановяване и подпомагане на гражданите и държавите членки.
Вярвам, че е важно да се предвиди възможността за отмяна или удължаване на сроковете, определени в основните актове на всички съответни програми за разходи и когато това е правно необходимо, по-специално в рамките на програмите със споделено управление, за актуализиране на съответните финансови суми въз основа на техническо удължаване на равнищата от 2020 г. В допълнение, намирам за необходимо да се даде възможност за целево увеличение на съответните разходни програми в бюджета за 2021 г. и за създаването на най-неотложните нови законодателни инструменти, мерки и програми като част от пакета за реконструкция и възстановяване, необходим за преодоляването на здравната криза, породена от COVID-19, и преодоляване на последиците от нея.

Minimální požadavky na opětovné využívání vody (A9-0098/2020 - Simona Bonafè) BG

13-05-2020

Подкрепих Регламента относно минималните изисквания на европейско ниво за използването на пречистените отпадъчни води от градски пречиствателни станции за селскостопански цели.
Недостигът на вода се превръща във все по-голям проблем за много държави в ЕС на дневна основа. Ситуацията се влошава още повече през лятото, когато над половината от населението на средиземноморския регион изпитва недостиг на вода. Изменението на климата, в съчетание с увеличаването на потреблението на вода за промишлени цели, градско развитие и напояване в селското стопанство, създават необходимостта от спешни действия и считам, че този регламент е важна първа стъпка.
С мерките се цели да се допринесе за облекчаването на недостига на вода в Съюза, като се гарантира безопасното използване на пречистени отпадъчни води за напояване на селското стопанство, защитавайки общественото здраве и околната среда. Вярвам, че повторното използване на пречистени отпадъчни води е особено важно за преминаването към устойчива кръгова икономика и предлага редица екологични, икономически и социални ползи, от които следва да се възползваме. Подчертавам обаче, в подкрепа на установената линия в моята политическа група, че това законодателство не трябва да възпрепятства националните иновации и по-специално пилотните и изследователските проекти, които държавите са предприели в тази насока, а следва да ги допълва и подкрепя.

Zavedení zvláštních opatření pro řešení krize COVID-19 BG

17-04-2020

Подкрепих предложеното изменение на Регламента относно Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица, защото считам, че следва да се използват всички налични инструменти за подкрепа и защита на гражданите на ЕС, които в момента се сблъскват с редица трудности, породени от продължаващата здравна криза.
Оказването на подкрепа на най-уязвимите граждани следва да бъде поставено сред основните приоритети на ЕС и всички държави членки и мерките в тази сфера не търпят отлагане.
Промените, които гласувахме, ще предоставят достъп на държавите до увеличена ставка на съфинансиране от бюджета на ЕС и ще направят възможно финансирането за осигуряване на предпазни средства за най-нуждаещите се лица, както и за лицата, участващи в разпределението на помощта, което е от изключителна важност.
Временната възможност за 100% съфинансиране от бюджета на ЕС ще бъде от голяма ползва за държавите членки в този труден момент, когато те се стремят да мобилизират всички наличните финансови ресурси от националните си бюджети за преодоляване на пандемията. Считам за особено важна и предвидената възможност някои елементи на оперативната програма в отговор на епидемията да не изискват одобрение от Европейската комисия, което ще спомогне за по-бързото прилагане на мерките.

Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Společenství BG

26-03-2020

Подкрепих резолюцията относно разпределянето на слотове на летищата в Общността. Считам, че безпрецедентната ситуация в ЕС, породена от изключително бързото разпространяване на пандемията коронавирус Covid-19, налага бърза ревизия и оценка на съществуващите правила и своевременната им адаптация към реалностите на разразяващата се криза.
Транспортният сектор е тежко засегнат и ние сме длъжни да направим нужните промени, за да се сведат до минимум загубите за авиокомпаниите, летищата, да се намали негативният отпечатък върху климата и да се създадат нужните условия авиационният сектор да остане конкурентноспособен след края на пандемията.
Фактите са категорични - от януари има множество отменени полети от и до Китай, а от началото на март има 10% спад в броя на полетите. Нещо повече, ситуацията бързо се влошава. След публикуването на законодателното предложение на 13.03.2020 г. спадът на броя на пътници бе драстичен. Много компании преустановиха или значително намалиха броя на изпълняваните полети и няколко летища са вече затворени. Това, съчетано с множеството отложени резервации за идните месеци, е ясен показател, че предложената законодателна промяна е крайно необходима. Не е редно авиокомпаниите да са задължени да оперират, макар и с почти празни самолети, само за да запазят своите слотове. Считам, че тази промяна ще смекчи последиците от настоящата криза и ще осигури правна сигурност за авиокомпаниите.

Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví BG

26-03-2020

Гласувах в подкрепа на резолюцията.
Броят на заразените с коронавирус COVID-19 и броят на починалите вследствие на заразата в ЕС и държавите в процес на преговори е алармиращо висок и за огромно съжаление продължава да нараства. Тази пандемия и породената от нея криза поставят държавите членки в изключително трудно положение. Считам, че точно това е момент, в който солидарността и взаимопомощта са крайно необходими. В тази връзка приветствам законодателното предложение, целящо разширяване на обхвата на Фонд „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС), така че да включва тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве, и считам, че увеличаването на размера на авансовите плащания до 25% ще бъде от огромна полза за държавите в такива тежки моменти.
Вярвам, че никой не се съмнява, че мащабите на пандемията налагат намеса на европейско равнище. Държавите членки, заедно с държавите в процес на преговори, следва да имат възможността, ако отговарят на предвидените условия, да поискат подкрепа от ЕС. Считам, че ФСЕС следва да предвижда възможност за оказване на подкрепа на държавите да посрещнат най-належащите нужди на хората и да се допринесе за бързото възстановяване от тежки кризисни ситуации, възникнали в резултат на заплаха за общественото здраве, каквато несъмнено е пандемията коронавирус Covid-19.

Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) BG

12-02-2020

Подкрепих резолюцията относно годишния доклад на ЕЦБ.
Считам, че ЕЦБ несъмнено е гарант за стабилността на еврото, и вярвам, че за да може ефективно да изпълнява своите функции, ЕЦБ трябва да запази своята пълна независимост от политическо влияние.
Отчитам приноса на паричните политики на ЕЦБ за възстановяването на икономиката на еврозоната, но споделям изразеното безпокойство от редица експерти относно последиците от нетрадиционните мерки на паричната политика за тези, които спестяват, и за общата финансова стабилност. В тази връзка считам, че трябва да има по-широк дебат и оценка на резултатите от тези мерки.
Приветствам започналия дебат относно ролята на централните банки и надзорните органи в подкрепа на борбата срещу изменението на климата. Вярвам, че ЕЦБ трябва да прилага в своите политики екологичните, социалните и управленските принципи при пълно зачитане на мандата и на независимостта си.
Вярвам, че ЕЦБ трябва да продължи да следи и насърчава достъпа до финансиране за МСП, както да насърчава публични и частни инвестиции в ЕС и да засили усилията си за гарантиране на финансирането на реалната икономика.
Считам, че за укрепването на ролята на еврото и по-добрата интеграция на Съюза са необходими задълбочаване на Европейския паричен съюз, завършване на съюза на капиталовите пазари и завършване на банковия съюз.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg