Please fill this field
Liam AYLWARD Liam AYLWARD
Liam AYLWARD
Irsko

Datum narození : , Kilkenny

7. volební období Liam AYLWARD

Politické skupiny

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fianna Fáil Party (Irsko)

Poslanci

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mercosuru
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Náhradník

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro kulturu a vzdělávání

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1760/2000, pokud jde o elektronickou identifikaci skotu, a zrušují ustanovení o nepovinném označování hovězího masa

14-05-2012 AGRI_AD(2012)483716 PE 483.716v02-00 AGRI
James NICHOLSON

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru v členských státech

26-04-2012 AGRI_AD(2012)483737 PE 483.737v02-00 AGRI
James NICHOLSON

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o elektronické identifikaci ovcí

30-11-2011 P7_DCL(2011)0051 Nevzato v potaz
Ashley FOX Liam AYLWARD Paolo DE CASTRO Albert DESS
Datum zahájení : 30-11-2011
Platné do : 15-03-2012
Počet signatářů : 160 - 15-03-2012

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.