Please fill this field
Iratxe GARCÍA PÉREZ Iratxe GARCÍA PÉREZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Předsedkyně

Španělsko - Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Datum narození : , Baracaldo

7. volební období Iratxe GARCÍA PÉREZ

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Náhradnice

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 24-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj

all-activities

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009, oddíl III – Komise a výkonné agentury

01-02-2011 FEMM_AD(2011)452868 PE452.868v02-00 FEMM
Iratxe GARCÍA PÉREZ

STANOVISKO k rozpočtu na rok 2011: návrh mandátu pro dohodovací řízení týkající se návrhu rozpočtu před prvním čtením

05-05-2010 FEMM_AD(2010)441134 PE441.134v02-00 FEMM
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k řízení navracení osob: spolupráce se třetími zeměmi, účinné provádění dohod a praktické provádění směrnice o navracení

17-12-2013 FEMM_AD(2013)522800 PE522.800v02-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

STANOVISKO k přezkumu Stockholmského programu v polovině období

03-10-2013 FEMM_AD(2013)514633 PE514.633v02-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

STANOVISKO ke stavu lidských práv v oblasti Sahelu

04-09-2013 FEMM_AD(2013)513183 PE513.183v02-00 FEMM
Mariya GABRIEL

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o násilí vůči lesbickým ženám a právech lesbických, homosexuálních, bisexuálních, transsexuálních a intersexuálních osob v Africe

04-07-2012 RC-B7-0389/2012

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o nominaci kultury vína jako součást nehmotného světového dědictví

20-05-2013 P7_DCL(2013)0009 Nevzato v potaz
Esther HERRANZ GARCÍA Elisabeth JEGGLE Pilar AYUSO Joseph DAUL Czesław Adam SIEKIERSKI Ana Maria MIRANDA PAZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Luis Manuel CAPOULAS SANTOS Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS Paolo DE CASTRO Maria do Céu PATRÃO NEVES Nuno MELO Giancarlo SCOTTÀ Michel DANTIN
Datum zahájení : 20-05-2013
Platné do : 20-08-2013
Počet signatářů : 133 - 26-02-2014

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg