Cristian-Silviu BUŞOI
Cristian-Silviu BUŞOI
Rumunsko

Datum narození : , Drobeta Turnu-Severin

9. volební období Cristian-Silviu BUŞOI

Politické skupiny

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Partidul Naţional Liberal (Rumunsko)

Předseda

 • 04-12-2019 / 19-01-2022 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Místopředseda

 • 10-07-2019 / 27-11-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Poslanci

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 02-07-2019 / 17-12-2019 : Hospodářský a měnový výbor
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 28-11-2019 / 03-12-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 04-12-2019 / 15-07-2024 : Konference předsedů výborů
 • 15-03-2023 / 15-07-2024 : podvýbor pro veřejné zdraví

Náhradník

 • 02-07-2019 / 17-12-2019 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 02-07-2019 / 17-12-2019 : Petiční výbor
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem
 • 28-11-2019 / 19-01-2022 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 18-12-2019 / 19-01-2022 : Hospodářský a měnový výbor
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Hospodářský a měnový výbor
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Hlavní parlamentní činnost

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském prostoru pro zdravotní data

23-05-2023 ITRE_AD(2023)742310 PE742.310v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

STANOVISKO k strategii EU ke snížení emisí methanu

16-07-2021 ITRE_AD(2021)692623 PE692.623v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021

06-10-2020 ITRE_AD(2020)657152 PE657.152v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Politika soudržnosti: snižování rozdílů ve zdravotní péči a posilování přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví (A9-0026/202 - Tomislav Sokol) RO

08-03-2022

Am votat astăzi pentru adoptarea rezoluției Parlamentului European din 8 martie 2022 referitoare la politica de coeziune ca instrument de reducere a disparităților în materie de sănătate și de intensificare a cooperării transfrontaliere în domeniul sănătății.
Politica de coeziune a UE investește în sănătate pentru că sănătatea reprezintă un element-cheie pentru dezvoltarea regională, convergența socială și competitivitatea regională, cu scopul de a reduce disparitățile economice și sociale.
În textul votat astăzi încurajăm mobilizarea fondurilor NextGenerationEU și a fondurilor de coeziune pentru a moderniza eficient capacitățile digitale ale sistemelor de sănătate și atragem atenția că sistemele informatice trebuie să fie mai interoperabile, deoarece acesta este principalul mijloc de susținere pentru furnizarea, la nivel transfrontalier, a serviciilor de e-sănătate și de telemedicină.
Multe regiuni frontaliere au deja o tradiție și structuri de cooperare în domeniul sănătății, pe care ar trebui să le valorifice la maximum în spiritul solidarității europene.
Este necesar ca statele membre să utilizeze mai bine acordurile bilaterale și să instituie acorduri de cooperare pentru a elimina barierele din calea asistenței medicale transfrontaliere.

Posilování Evropy v boji proti rakovině (A9-0001/2022 - Véronique Trillet-Lenoir) RO

16-02-2022

Am votat astăzi în favoarea raportului privind consolidarea Europei în lupta împotriva cancerului – spre o strategie cuprinzătoare și coordonată, pentru urmatoarele considerente.
Planul european de combatere a cancerului („Planul”) trebuie să răspundă în mod eficient solicitării de progrese din partea familiilor și cadrelor medicale ale celor 1,3 milioane de persoane care mor anual din cauza cancerului în Europa. Am solicitat Comisiei să caute noi sinergii între Plan și programul EU4Health, Strategia farmaceutică pentru Europa, Strategia privind substanțele chimice și strategia industrială europeană actualizată – un astfel de cadru cuprinzător privind cancerul ar contribui la prevenirea, depistarea timpurie și vindecarea cancerului.
Am invitat Comisia să consolideze piața medicamentelor din UE pentru a îmbunătăți accesul egal la tratamente, inclusiv inovații și medicină personalizată, a reduce penuria de medicamente, a depăși problema prețurilor ridicate ale tehnologiilor și tratamentelor inovatoare, a încuraja utilizarea medicamentelor generice și biosimilare și a îmbunătăți tratamentele oncologice pentru adulți și copii. Am solicitat adoptarea unei directive privind combaterea discriminării și punerea în aplicare echitabilă și egală a directivelor privind serviciile financiare, fără nicio discriminare a bolnavilor de cancer și a supraviețuitorilor.
Salut inițiativele anunțate de Comisie de a atrage atenția asupra cancerului pediatric și subliniez că formele rare de cancer la adulți reprezintă o provocare pentru sănătatea publică.
Cercetarea multidisciplinară în domeniul cancerului și transpunerea sa în practica clinică de zi cu zi sunt esențiale pentru îmbunătățirea continuă a prevenirii, diagnosticării și tratamentului cancerului și a îngrijirii ulterioare a supraviețuitorilor. Salut comunicarea Comisiei privind noul Spațiu european de cercetare și inovare și obiectivul de a investi 3% din PIB-ul UE în cercetare și dezvoltare. Aceasta va contribui la promovarea unei cercetări de excelență la nivelul UE și va permite ca rezultatele cercetării să ajungă la comunitatea științifică, la societate și la economia reală.
Este nevoie de schimburi de expertiză, date, programe de formare și instrumente de comunicare pentru a îmbunătăți cunoștințele despre cancer atât în rândul cadrelor medicale, cât și al cercetătorilor și al pacienților. Colaborarea intersectorială și transfrontalieră și schimbul de cunoștințe sunt esențiale pentru a îmbunătăți în continuare calitatea îngrijirii oncologice în UE.
Am invitat statele membre să asigure că sunt alocate fonduri suficiente pentru punerea în aplicare adecvată a planului și a programelor lor naționale aferente de control al cancerului.
Salut planul de finanțare în cuantum de 4 miliarde EUR și complementaritatea surselor de finanțare, astfel cum se prevede în Plan.

Dopad vnitrostátních daňových reforem na hospodářství EU (A9-0348/2021 - Markus Ferber) RO

15-02-2022

Am votat astăzi pentru adoptarea rezoluției referitoare la impactul reformelor fiscale naționale asupra economiei UE.
În această rezoluție am subliniat că avem nevoie de mai multă armonizare în domeniile de mare importanță pentru funcționarea pieței unice, precum impozitarea și uniunea piețelor de capital la nivelul UE.
Este important ca statele membre să continue reforma administrațiilor fiscale, să introducă abordări strategice pentru a sprijini IMM-urile să se conformeze obligațiilor fiscale și să identifice modalități de a reduce sarcina fiscală. Statele membre sunt încurajate să valorifice mai bine programul UE Fiscalis pentru a îmbunătăți cooperarea dintre administrațiile fiscale implicate în eforturi de reformă.
Este necesar ca statele membre să ajungă la un compromis privind o reformă viguroasă, inteligibilă și ambițioasă a impozitării indirecte, în special a TVA-ului. Reducerea birocrației și a complexității, împreună cu o reacție adecvată față de frauda și evaziunea fiscală în materie de TVA sunt esențiale pentru a menține și asigura integritatea pieței interne.
Subliniez și susțin aplicarea unor înalte standarde de respectare a drepturilor contribuabililor, în special a celor legate de protecția vieții private și a datelor, în orice proces politic și legislativ privind impozitarea.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Otázky položené předsednictvu, Konferenci předsedů a kvestorům

Poslanci mohou klást předsedovi Parlamentu otázky týkající se plnění úkolů předsednictva, Konference předsedů a kvestorů. Čl. 32 odst. 2 jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM

Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Prohlášení

Poslanec podepsal všechna níže uvedená prohlášení, ačkoli podpis není v on-line kopii viditelný.

Schůze

speaker at conference -The future of EU Industry value chain resilience or dependence-

Poslanci
BUŞOI Cristian-Silviu
Datum a místo:
Brussels
Ve funkci:
Předseda výboru
Kód přidruženého výboru nebo delegace
ITRE
Schůzka s:
Eurofer

speaker at live debate -Future of health in the EU-

Poslanci
BUŞOI Cristian-Silviu
Datum a místo:
Brussels
Ve funkci:
Předseda výboru
Kód přidruženého výboru nebo delegace
ITRE
Schůzka s:
AstraZeneca PLC

digital priorities

Poslanci
BUŞOI Cristian-Silviu
Datum a místo:
Bucharest
Ve funkci:
Předseda výboru
Kód přidruženého výboru nebo delegace
ITRE
Schůzka s:
Meta