Ulrike RODUST Ulrike RODUST
Ulrike RODUST
Německo

Datum narození : , Quakenbrück

7. volební období Ulrike RODUST

Politické skupiny

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Německo)

Poslanci

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rybolov
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rybolov

Náhradnice

  • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k tématu „Potravinová krize, podvody v potravinovém dodavatelském řetězci a odpovídající kontrola“

25-11-2013 AGRI_AD(2013)514773 PE514.773v02-00 AGRI
Ulrike RODUST

STANOVISKO k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou – oddíl III – Komise

02-09-2010 PECH_AD(2010)443053 PE443.053v02-00 PECH
Ulrike RODUST

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat

27-01-2014 PECH_AD(2014)521603 PE521.603v02-00 PECH
Isabella LÖVIN

STANOVISKO k souhrnnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 – všechny oddíly

18-09-2012 AGRI_AD(2012)494603 PE494.603v02-00 AGRI
Esther de LANGE

STANOVISKO k mandátu ke třístrannému jednání o návrhu rozpočtu na rok 2013

31-05-2012 AGRI_AD(2012)487912 PE487.912v02-00 AGRI
Esther de LANGE

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.