Please fill this field
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Litva - Lietuvos socialdemokratų partija (Litva)

Datum narození : , Linkuva

7. volební období Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Lietuvos socialdemokratų partija (Litva)

Místopředsedkyně

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Náhradnice

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k sedmé a osmé zprávě Evropské komise o pokroku v provádění politiky soudržnosti EU a ke strategické zprávě za rok 2013 o provádění programů na období 2007–2013

17-12-2013 FEMM_AD(2013)522835 PE522.835v02-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „ERASMUS PRO VŠECHNY“ – program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

04-10-2012 EMPL_AD(2012)489541 PE489.541v02-00 EMPL
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014−2020)

07-06-2012 FEMM_AD(2012)483818 PE483.818v02-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních

11-07-2013 EMPL_AD(2013)508089 PE508.089v02-00 EMPL
Marije CORNELISSEN

STANOVISKO o mobilitě žen ve vzdělávání a profesní mobilitě žen v EU

08-04-2013 EMPL_AD(2013)502199 PE502.199v04-00 EMPL
Csaba SÓGOR

STANOVISKO k Evropské platformě pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

02-09-2011 FEMM_AD(2011)467285 PE467.285v02-00 FEMM
Anna ZÁBORSKÁ

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o vlivu veřejných knihoven v Evropských společenstvích

07-10-2013 P7_DCL(2013)0016 Nevzato v potaz
Hannu TAKKULA Andrew DUFF Helga TRÜPEL Maria BADIA i CUTCHET Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Morten LØKKEGAARD Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Sabine VERHEYEN Cătălin Sorin IVAN Marie-Christine VERGIAT Marietje SCHAAKE
Datum zahájení : 07-10-2013
Platné do : 07-01-2014
Počet signatářů : 214 - 08-01-2014

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o boji s roztroušenou sklerózou v Evropě

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Přijato
Petru Constantin LUHAN Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Riikka PAKARINEN Marisa MATIAS Ádám KÓSA
Datum zahájení : 09-05-2012
Platné do : 13-09-2012
Přijato (datum) : 13-09-2012
Seznam podepsaných osob : P7_PV(2012)09-13(ANN-1)
Počet signatářů : 408 - 13-09-2012

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o uskutečnění projektu dopravního spojení v odlehlých oblastech

22-11-2010 P7_DCL(2010)0092 Nevzato v potaz
Zigmantas BALČYTIS Bogusław LIBERADZKI Justas Vincas PALECKIS Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Ivars GODMANIS
Datum zahájení : 22-11-2010
Platné do : 10-03-2011
Počet signatářů : 46 - 10-03-2011

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg