Please fill this field
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Litva - Lietuvos socialdemokratų partija (Litva)

Datum narození : , Linkuva

Úvodní stránka Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Místopředsedkyně

EMPL
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Členka

FEMM
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
DEPA
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Náhradnice

CULT
Výbor pro kulturu a vzdělávání
DSCA
Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie

Poslední činnosti

Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (A9-0187/2020 - József Szájer) LT

17-12-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Balsavau už šį pranešimą. 2017 m. vasario 14 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą (COM(2018)85 final), kurio tikslas – reformuoti ES komitologijos sistemą (Reglamentas (ES) Nr. 182/2011). Šiuo pasiūlymu siekiama didinti ES teisės įgyvendinimo skaidrumą ir atskaitomybę tam tikrose itin jautriose politikos srityse imantis šių priemonių:
• pakeičiant balsavimo taisykles paskutiniuoju komitologijos procedūros etapu (vadinamajame apeliaciniame komitete), kad būtų atsižvelgiama tik į balsavimą už arba prieš aktą. Tokiu būdu siekiama sumažinti susilaikančiųjų skaičių ir atvejų, kai komitetas negali priimti pozicijos ir Komisija privalo veikti be aiškaus valstybių narių įgaliojimo, skaičių.
• įtraukiant nacionalinius ministrus, t. y. leidžiant Komisijai antrą kartą kreiptis į apeliacinį komitetą ministrų lygiu, jei nacionaliniai ekspertai nepareiškia savo pozicijos.
• didinant balsavimo skaidrumą apeliacinio komiteto lygmeniu.
• užtikrinant politinį indėlį, t. y. suteikiant Komisijai galimybę perduoti klausimą Ministrų Tarybai, kad ši pareikštų savo nuomonę, jei apeliacinis komitetas negali priimti pozicijos.

Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) LT

17-12-2020
Písemná vysvětlení hlasování

Balsavau už šį prieštaravimą. Neseniai atliktame tarpusavio vertinimu pagrįstame moksliniame tyrime nustatyta, kad dėl sojų importo iš Brazilijos Sąjunga yra regionas, turintis didžiausią anglies pėdsaką pasaulyje, t. y. 13,8 proc. didesnį nei didžiausia sojų importuotoja Kinija, dėl didesnės išmetamųjų teršalų, susijusių su Sąjungos indėliu į miškų naikinimą, dalies. Manome, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektu viršijami Reglamente (ES) Nr. 1829/2003 numatyti įgyvendinimo įgaliojimai. Manome, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslu, pagal kurį siekiama nustatyti pagrindą, leidžiantį užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, taip pat aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį, kalbant apie genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus, kartu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos veikimą.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg