Please fill this field
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Členka

Litva - Lietuvos socialdemokratų partija (Litva)

Datum narození : , Linkuva

Písemná vysvětlení hlasování Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (A9-0187/2020 - József Szájer) LT

17-12-2020

Balsavau už šį pranešimą. 2017 m. vasario 14 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą (COM(2018)85 final), kurio tikslas – reformuoti ES komitologijos sistemą (Reglamentas (ES) Nr. 182/2011). Šiuo pasiūlymu siekiama didinti ES teisės įgyvendinimo skaidrumą ir atskaitomybę tam tikrose itin jautriose politikos srityse imantis šių priemonių:
• pakeičiant balsavimo taisykles paskutiniuoju komitologijos procedūros etapu (vadinamajame apeliaciniame komitete), kad būtų atsižvelgiama tik į balsavimą už arba prieš aktą. Tokiu būdu siekiama sumažinti susilaikančiųjų skaičių ir atvejų, kai komitetas negali priimti pozicijos ir Komisija privalo veikti be aiškaus valstybių narių įgaliojimo, skaičių.
• įtraukiant nacionalinius ministrus, t. y. leidžiant Komisijai antrą kartą kreiptis į apeliacinį komitetą ministrų lygiu, jei nacionaliniai ekspertai nepareiškia savo pozicijos.
• didinant balsavimo skaidrumą apeliacinio komiteto lygmeniu.
• užtikrinant politinį indėlį, t. y. suteikiant Komisijai galimybę perduoti klausimą Ministrų Tarybai, kad ši pareikštų savo nuomonę, jei apeliacinis komitetas negali priimti pozicijos.

Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) LT

17-12-2020

Balsavau už šį prieštaravimą. Neseniai atliktame tarpusavio vertinimu pagrįstame moksliniame tyrime nustatyta, kad dėl sojų importo iš Brazilijos Sąjunga yra regionas, turintis didžiausią anglies pėdsaką pasaulyje, t. y. 13,8 proc. didesnį nei didžiausia sojų importuotoja Kinija, dėl didesnės išmetamųjų teršalų, susijusių su Sąjungos indėliu į miškų naikinimą, dalies. Manome, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektu viršijami Reglamente (ES) Nr. 1829/2003 numatyti įgyvendinimo įgaliojimai. Manome, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslu, pagal kurį siekiama nustatyti pagrindą, leidžiantį užtikrinti aukštą žmonių gyvybės ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, taip pat aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį, kalbant apie genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus, kartu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos veikimą.

Geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411 (B9-0413/2020) LT

17-12-2020

Balsavau už šį prieštaravimą. Nemažai tyrimų parodė, kad auginant herbicidams atsparias genetiškai modifikuotas kultūras naudojama daugiau papildomų herbicidų ir taip yra daugiausia dėl to, kad atsirado herbicidams atsparių piktžolių .Dėl šios priežasties tikėtina, kad genetiškai modifikuotų kukurūzų pasėliai bus purškiami didesniu glifosato kiekiu ir tai bus daroma dažniau, dėl to derliuje gali kauptis didesnis jų liekanų kiekis. Manome, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus.

Geneticky modifikovaná kukuřice MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) (B9-0414/2020) LT

17-12-2020

Balsavau už šį prieštaravimą. Nemažai tyrimų parodė, kad auginant herbicidams atsparias genetiškai modifikuotas kultūras naudojama daugiau papildomų herbicidų ir taip yra daugiausia dėl to, kad atsirado herbicidams atsparių piktžolių .Dėl šios priežasties tikėtina, kad genetiškai modifikuotų kukurūzų pasėliai bus purškiami didesniu glifosato kiekiu ir tai bus daroma dažniau, dėl to derliuje gali kauptis didesnis jų liekanų kiekis. Manome, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus.

Geneticky modifikovaná kukuřice MON 88017 (MON-88Ø17-3) (B9-0415/2020) LT

17-12-2020

Balsavau už šį prieštaravimą. Nemažai tyrimų parodė, kad auginant herbicidams atsparias genetiškai modifikuotas kultūras naudojama daugiau papildomų herbicidų ir taip yra daugiausia dėl to, kad atsirado herbicidams atsparių piktžolių .Dėl šios priežasties tikėtina, kad genetiškai modifikuotų kukurūzų pasėliai bus purškiami didesniu glifosato kiekiu ir tai bus daroma dažniau, dėl to derliuje gali kauptis didesnis jų liekanų kiekis. Manome, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus.

Geneticky modifikovaná kukuřice MON 89034 (MON-89Ø34-3) (B9-0416/2020) LT

17-12-2020

Balsavau už šį prieštaravimą. Nemažai tyrimų parodė, kad auginant herbicidams atsparias genetiškai modifikuotas kultūras naudojama daugiau papildomų herbicidų ir taip yra daugiausia dėl to, kad atsirado herbicidams atsparių piktžolių .Dėl šios priežasties tikėtina, kad genetiškai modifikuotų kukurūzų pasėliai bus purškiami didesniu glifosato kiekiu ir tai bus daroma dažniau, dėl to derliuje gali kauptis didesnis jų liekanų kiekis. Manome, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus.

Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“ (B9-0403/2020, B9-0405/2020) LT

17-12-2020

Balsavau už šią rezoliuciją. Tvirtai remiame Europos piliečių iniciatyvos priemonę, ir raginame visapusiškai išnaudoti jos potencialą.Pabrėžiame, kad Europos piliečių iniciatyva suteikia ypatingą galimybę piliečiams nustatyti ir įvardyti savo siekius ir prašyti imtis ES lygmens veiksmų.Pabrėžiame, jog siekiant, kad Europos integracijos projektas taptų artimesnis piliečiams, turėtų būti sudarytos sąlygos piliečiams aktyviai dalyvauti jiems įtaką darančiuose politiniuose procesuose. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Reglamentas dėl Europos piliečių iniciatyvos ir labai svarbu, kad ES ir nacionalinės valdžios institucijos dėtų visas pastangas, kad vėl būtų sėkmingai priimta ši ES dalyvavimo priemonė.

Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) LT

17-12-2020

Balsavau už šią rezoliuciją. Europos darbo rinkoje vyksta dideli pokyčiai. Šie pokyčiai sukuria naujas galimybes ir iššūkius, kurie daro poveikį visoms valstybėms narėms ir visiems europiečiams. Socialinės rinkos ekonomika grindžiama socialiniu teisingumu ir socialiniu sąžiningumu. Turėtume padėti mūsų visuomenei veiksmingai prisitaikyti prie pokyčių, kad ji taptų atsparesnė, siekiant įgyvendinti aukščiausius gyvenimo kokybės standartus ir skatinti gerovę. Suprantame, kad pereinant prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos, taip pat senėjant mūsų visuomenei, Europos ekonomika, darbo santykiai ir socialiniai reikalai turės atitinkamai ir labai greitai prisitaikyti. io pranešimo tikslas – pabrėžti svarbiausius iššūkius, su kuriais susidurs Europos darbo rinka, regionai, sektoriai ir darbuotojai per ateinančius dešimt metų, ir apibūdinti pagrindines iniciatyvas, kurių reikia imtis šioje srityje. Todėl pranešėjai ragina kitais metais Porte vyksiančiame socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime patvirtinti pagrindinę socialinę darbotvarkę (Porto darbotvarkė).

Udržitelná správa a řízení společností (A9-0240/2020 - Pascal Durand) LT

17-12-2020

Balsavau už šią rezoliuciją. Europos Sąjunga ėmėsi įvairių veiksmų finansinės ir ekonominės veiklos skaidrumui bei ilgalaikiškumui puoselėti, pvz., Akcininkų teisių direktyvos, tvaraus augimo finansavimo veiksmų plano, Reglamento dėl informacijos atskleidimo ir Taksonomijos reglamento peržiūros. Nefinansinės informacijos atskleidimo direktyvos priėmimas 2014 m. irgi buvo svarbus žingsnis siekiant skatinti skaidrumą, kad būtų galima vertinti, stebėti ir valdyti įmonių veiklos rezultatus bei jų ilgalaikį poveikį visuomenei ir aplinkai. Tačiau trūkumai, nustatyti ją įgyvendinant, rodo, kad nefinansinės informacijos atskleidimas Sąjungoje turi būti griežtinamas. Skaidrumas yra esminis atskaitomybės užtikrinimo elementas, todėl teigiamai vertiname Komisijos įsipareigojimą peržiūrėti dabartinę direktyvą. Be to, nuoseklus ES požiūris į tvarų įmonių valdymą turėtų būti užtikrinamas nustatant konkrečias prievoles veikti, o ne tik teikti informaciją. Būtina parengti naują sistemą įmonių valdybų prievolėms, susijusioms su tvarumu, apibrėžti.

Doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (B9-0400/2020) LT

17-12-2020

Balsavau už šį pranešimą. Profesinis rengimas ir mokymas yra esminė Europos švietimo ir mokymosi visą gyvenimą sistemų dalis, suteikianti jaunimui ir suaugusiesiems užimtumui reikalingų žinių, praktinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų; kadangi Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose mokosi apytikriai pusė vidurinį išsilavinimą įgyjančių asmenų. Profesinis rengimas ir mokymas gali būti labai svarbūs sprendžiant uždavinius, kuriuos kelia spartėjančios makroekonomikos tendencijos ir būsima pertvarka, ir gali atlikti esminį vaidmenį užpildant didėjančias įgūdžių spragas ES darbo rinkoje. Profesinis rengimas ir mokymas, jeigu jis yra orientuotas į kokybę, gali suteikti tinkamų ir kokybiškų žinių, įgūdžių ir gebėjimų visais lygmenimis visų dydžių ir sektorių įmonėse, taip pat asmenims, besimokantiems pagal pirminio ir tęstinio mokymo programas, pritaikytas prie jų individualių poreikių.Pabrėžiame, kad profesinis rengimas ir mokymas yra svarbus užpildant įgūdžių spragas ES darbo rinkoje, suteikiant jauniems besimokantiems asmenims įgūdžių, kurių jiems reikia įsidarbinant, taip pat keliant darbuotojų kvalifikaciją ir juos perkvalifikuojant, kad šie darbuotojai galėtų priderinti savo gebėjimus prie darbdavių poreikių, o tai ypač svarbu MVĮ ir naujoms investicijoms į ekonomiką.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg