Please fill this field
Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen předsednictva

Litva - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Litva)

Datum narození : , Vilnius

8. volební období Valdemar TOMAŠEVSKI

Politické skupiny

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 13-12-2016 / 10-01-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 11-01-2017 / 08-02-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 09-02-2017 / 07-01-2018 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 08-01-2018 / 03-07-2018 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva

Národní strany

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Litva)

Místopředseda

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Běloruskem

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegace pro vztahy s Běloruskem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Náhradník

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Hlavní parlamentní činnost

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení

Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost

Písemná vysvětlení hlasování

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Pojištění motorových vozidel (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) LT

13-02-2019

Parėmiau pranešimą, nes civilinės atsakomybės draudimai nuo žalos padarytos motorinių transporto priemonių judėjimo metu yra ypač svarbūs Europos piliečiams.
 
Labai svarbu valstybėms narėms leisti nacionaliniu lygmeniu nuspręsti, kokio lygio apsaugą numatyti šalims, kurios gali nukentėti nuo kitų transporto priemonių nei transporto priemonės, kurioms taikomas ES tipo patvirtinimas. Būtina leisti valstybėms narėms išlaikyti arba nustatyti naujas privalomas nuostatas dėl šių kitų tipų transporto priemonių naudotojų apsaugos, kad eismo įvykio atveju būtų apsaugotos galimos nukentėjusiosios šalys. Tokios nuostatos turėtų atsižvelgti į  tikimybę, kad transporto priemonė galėtų būti naudojama tarpvalstybinėje situacijoje, ir į poreikį apsaugoti galimas nukentėjusiąsias šalis kitoje valstybėje narėje.
 
Tam, kad dėl eismo įvykių nukentėjusių šalių apsauga būtų veiksminga, reikia, kad toms nukentėjusioms šalims visada būtų atlygintos nustatytos sumos už joms arba jų turtui padarytą žalą, nepriklausomai nuo to, ar atsakingos šalies draudimo įmonė yra moki, ar ne. Todėl valstybės narės turėtų įsteigti arba paskirti instituciją, kuri būtų atsakinga už tokias išmokas.

Mechanismus civilní ochrany Unie (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) LT

12-02-2019

Pritariau pranešimui, nes svarbu užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi visų būtinų priemonių, kad būtų veiksmingai užkirstas kelias stichinėms nelaimėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms ir apribotos jų pasekmės. Taisyklės turėtų sustiprinti nelaimių prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiklos pagal ES mechanizmą sąsajas. Taip pat turi būti užtikrintas suderinamumas su kitais atitinkamais Sąjungos teisės aktais dėl nelaimių rizikos prevencijos ir valdymo, įskaitant tarpvalstybinę prevenciją ir reagavimą į tokias grėsmes kaip rimtos tarpvalstybinės grėsmės visuomenės sveikatai. Būtina sukurti ES civilinės saugos informacijos tinklą, pagrįstą esamomis struktūromis, siekiant padidinti mokymo ir pratybų efektingumą ir veiksmingumą bei stiprinti valstybių narių valdžios institucijų ir tarnybų bendradarbiavimą, susijusį su žmonių apsauga nuo stichinių nelaimių.

Minimální požadavky na opětovné využívání vody (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) LT

12-02-2019

Balsavau už šį pranešimą, kadangi vandens ištekliai Sąjungoje patiria vis didesnį  vandens trūkumo spaudimą, todėl atsiranda vandens trūkumas ir blogėja vandens kokybė. Nenuspėjamos oro sąlygos, sausra ir intensyvi žemės ūkio plėtra labai prisideda prie gėlo vandens prieinamumo mažinimo, kurį lemia miesto plėtra ir žemės ūkis.
 
Bendri ES maisto higienos standartai, taikomi žemės ūkio produktams, kurie yra drėkinami regeneruotu vandeniu, gali būti pasiekti tik tuo atveju, jei žemės ūkio drėkinimui panaudoto vandens kokybės reikalavimai valstybėse narėse labai nesiskiria. Reikalavimų derinimas taip pat prisidės prie veiksmingo šių produktų vidaus rinkos veikimo. Būtent tuo turėtume rūpintis, nes tai naudinga mūsų žemės ūkio veikimui.

Otázky k písemnému zodpovězení

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg