Please fill this field
Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

skupina Evropských konzervativců a reformistů

Člen předsednictva

Litva - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Litva)

Datum narození : , Vilnius

Písemná vysvětlení hlasování Valdemar TOMAŠEVSKI

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Zajišťování bezpečnosti výrobků na jednotném trhu (A9-0207/2020 - Marion Walsmann) LT

25-11-2020

Pritariau pranešimui, nes nepriimtina, kad Europos Sąjungoje vartotojams gali būti tiekiami produktai, kurie neatitinka ES saugos reikalavimų arba yra kitaip yra nesuderinami su teisinėmis nuostatomis, pradedant pavojingų cheminių medžiagų naudojimu gaminiuose, baigiant pavojinga programine įranga ir kitokio pavidalo pavojumi saugai. Reikia teisinės sistemos, kuri veiktų kaip komercinis saugumo kodeksas ir pagerintų vartotojų apsaugą, kad būtų pasiekta aukšto lygio vartotojų sveikatos apsauga ir saugumas. Manau, kad vartotojų apsaugos lygis neturėtų priklausyti nuo to, ar vartotojas perka internetu, ar tradicinėje parduotuvėje. Vartotojų apsauga turi būti vienoda. Reikia imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta pakankama vartotojų apsauga, nes daugelis internetinėse prekyvietėse parduodamų produktų neatitinka ES saugos taisyklių. Be to, Komisija turėtų atlikti trečiųjų šalių produktų saugos tyrimus, aktyviau stebėti internetines prekyvietes ir padidinti jų atsakomybę už produktų pardavimą.
Todėl Komisija, bendradarbiaudama su vartotojų organizacijomis ir valstybėmis narėmis, turi gerinti būdą kaip yra teikiama vartotojams informacija apie galimą, reikalavimų neatitinkančių ir atvežamų iš trečiųjų šalių produktų, perkamų internetinėse prekyvietėse, riziką. Mūsų vartotojų saugumas reikalauja tokių konkrečių veiksmų.

Režim občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci (A9-0178/2020 - Axel Voss) LT

20-10-2020

Parėmiau pranešimą, nes šiuolaikiniai iššūkiai, susiję su skaitmeniniu pasauliu ir ypač dirbtiniu intelektu reikalauja iš mūsų, kaip įstatymų leidėjų, naujų veiksmų. Nors Atsakomybės už gaminius direktyva jau daugiau nei 30 metų yra veiksminga priemonė atlyginti žalą, atsiradusią dėl brokuoto gaminio, ją vis tiek reikia peržiūrėti, kad ji būtų pritaikyta šiuolaikiniam skaitmeniniam pasauliui ir spręstų problemas, susijusias su naujomis technologijomis. Mūsų tikslas turėtų būti aukštos, veiksmingos vartotojų apsaugos lygio, teisinio tikrumo, efektyvumo ir skaidrumo užtikrinimas tiek vartotojams, tiek įmonėms.
Visi teisės aktų pasiūlymai turi būti pagrįsti išsamia taikomų teisės aktų analize, kad būtų išvengta teisės aktų dubliavimo ar prieštaravimo.
Kadangi Europos Sąjunga ir jos valstybės narės nereikalauja radikalių galiojančių atsakomybės įstatymų pakeitimų, dirbtinio intelekto sistemos taip pat neturėtų mūsų atitraukti nuo tradicinių draudimo sistemų. Valstybės finansuojami žalos atlyginimo mechanizmai nėra tinkamas atsakas į dirbtinio intelekto plėtrą. Tokios kompensavimo sistemos sukuria nereikalingą finansinę naštą mokesčių mokėtojams ir, visų pirma, klientams. Todėl prievolė apdrausti nuo žalos, kurią sukelia gaminys, kuriame yra dirbtinio intelekto, pirmiausia turėtų tekti gaminio gamintojui ir subjektui, įvedančiam jį į komercinę apyvartą.

Digitální financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík) LT

08-10-2020

Parėmiau pranešimą, kadangi ES vidaus rinkai yra būdinga atvira konkurencija ir joje siekiama sudaryti vienodas sąlygas taikant suderintą reglamentavimo sistemą, remiantis tarptautiniais standartais ir priežiūros institucijoms bendradarbiaujant tarpusavyje. Todėl tie patys principai visoms finansų įstaigoms turėtų tapti ir ES strategijos pagrindu ir skaitmeninių finansų srityje.
Dėl to svarbu, kad Komisija, rengdama tarptautinius standartus, glaudžiai bendradarbiautų su reguliavimo institucijomis, nepakenkiant Sąjungos prerogatyvai priimti Sąjungos aplinkybes atitinkančių reglamentavimo ir priežiūros nuostatų. Taigi nepamirškime, kad visos naujos teisinės priemonės turi kruopščiai ir žiūrint į ateitį įvertinti rizikas ir naudas, visų pirma vartotojams, nes jie yra labiausiai paveikti finansų ar bankų sistemos pokyčių. Todėl visuose naujuose teisės aktuose pirmiausia reikia atsižvelgti į klientų gerovę. Šis principas turi būti mūsų prioritetas.

Změna rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis) LT

16-09-2020

Parėmiau ES civilinės saugos mechanizmą, nes COVID-19 krizė parodė, kad Sąjunga ir valstybės narės nėra tinkamai pasirengusios reaguoti į didelio masto ekstremalias situacijas ir kad dabartinė teisinė sistema tokiomis aplinkybėmis neveikia gerai. Ši krizė taip pat išryškino precedento neturintį mastą, kurį žmonių sveikatai, aplinkai, visuomenei ir ekonomikai gali sukelti tokios nelaimės. Atsižvelgiant į būtinybę stiprinti Sąjungos ir valstybių narių veiksmų pajėgumus sveikatos ir civilinės saugos srityje, rescEU mechanizmas turėtų būti stipresnis, ankstesnis, greitesnis ir geriau koordinuojamas su nacionalinių civilinės saugos institucijų veikla. Valstybės narės turėtų gauti iš Sąjungos išsamią informaciją apie krizių prevenciją ir pasirengimą. Atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos patirtis ir į poreikį padidinti Sąjungos reagavimo pajėgumus sveikatos ir civilinės saugos srityje, reikia stiprinti prevencijos, pasirengimo ir reagavimo politiką. Norint užtikrinti didesnį pasirengimą panašiems įvykiams ateityje, reikia imtis skubių veiksmų stiprinant ES pagalbos mechanizmą. ES mechanizmo stiprinimas turėtų papildyti ES politiką ir visų pirma skirti finansavimą valstybėms narėms atsparumui nelaimėms stiprinti.

Úloha EU při ochraně a obnově světových lesů (A9-0143/2020 - Stanislav Polčák) LT

15-09-2020

Parėmiau ataskaitą, nes miškų svarba pasaulinei ekosistemai ir miškų valdymui Europos Sąjungoje yra labai didelė, ypač Vidurio ir Rytų Europoje, kur apželdinimas miškais yra gana didelis ir vaidina didelį vaidmenį žmonėms ir ekonomikai. Miškai turi ypatingą socialinę vertę ir tuo pačiu metu atlieka daugybę funkcijų, tiek susijusių su gamyba, tiek ne gamybinių, bet aplinkosauginių. Be kita ko, jie reguliuoja hidrologinį ciklą, gerina oro kokybę ir yra daugelio augalų ir gyvūnų rūšių buveinė. Tačiau svarbu yra tai, kad miškai taip pat yra svarbūs ūkininkams ir vaidina svarbų vaidmenį patenkinant pagrindinius žemės ūkio ir maisto poreikius, o jų veikla priklauso nuo tokių gamtos išteklių, kaip dirvožemis, vanduo ir miškai. Todėl, norint tinkamai valdyti žemės ūkį ir miškus, būtina pripažinti miškų daugiafunkciškumą. Tokiems aspektams reikalingas visapusiškas ir nuoseklus požiūris į miškų apsaugą, atkūrimą ir tvarkymą bei miškų kirtimo problemų sprendimą. Miškų išteklių apsaugos ir atkūrimo srityje reikia racionalaus ES požiūrio, atitinkančio valstybių narių ekonominius poreikius.

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (A9-0124/2020 - José Gusmão) LT

10-07-2020

. – Palaikiau pranešimą dėl užimtumo politikos, kadangi manau, kad šios politikos tikslas turėtų būti dalyvavimo darbo rinkoje didinimas ir rėmimas, geresnis prisitaikymas prie darbo rinkos ir pokyčių darbo rinkoje skatinimas, ypač kalbant apie jaunus žmones. Jų tarpe, deja, vis dar yra didelis nedarbas, su kuriuo turėtume kovoti koordinuotai, pasikliaudami Sąjungos pagalba valstybėms narėms.
Teisinių sprendimų tikslas visų pirma turi būti užimtumo didinimas nepalankiose regionuose. Valstybės narės turėtų veiksmingai skatinti tuos, kurie gali dalyvauti darbo rinkoje, susirasti vertingą darbą. ES narės turėtų padidinti aktyvios darbo rinkos politikos veiksmingumą plėsdamos tikslinę auditoriją, padidindamos jų poveikį ir apimtį ir teikdamos deramą paramą bedarbiams ieškantiems darbo.
Siekiant ženkliai sumažinti ilgalaikio bei struktūrinio nedarbo riziką ir užkirsti jam kelią, turėtų būti taikomos visapusiškos strategijos, apimančios kuo skubesnį išsamų kiekvieno bedarbio padėties įvertinimą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visiems darbuotojams iš tikrųjų būtų sudarytos teisingos darbo sąlygos, suteiktos socialinės teisės ir galimybė gauti tinkamą socialinę apsaugą.

Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) LT

18-06-2020

Pone Pirmininke,
parėmiau pranešimą dėl konkurencijos politikos, nes manau kad vienodos sąlygos visame pasaulyje pagal daugiašalę, taisyklėmis pagrįstą prekybos sistemą, suteikiančią valstybėms laisvę vykdyti savo politiką, yra labai svarbūs Europai, įskaitant Europos verslus, ypač mažus ir vidutinius. Tai yra taip pat labai svarbu Europos darbuotojams ir vartotojams. Vis labiau globalėjančiame pasaulyje tarptautinis bendradarbiavimas turi reikšti veiksmingą konkurencijos teisės įgyvendinimą.
Komisija turi vienodai vykdyti ES ir ne ES ekonominės veiklos vykdytojams teikiamos valstybės pagalbos kontrolę, siekiant išvengti asimetrijos su užsienio konkurentais, ir daugiau dėmesio skirti ne ES valstybinėms įmonėms, gaunančioms subsidijas iš savo vyriausybių, teikiamas tokiais būdais, kuriuos pagal ES bendrosios rinkos taisykles taikyti uždrausta. Pirmiausia turime apsaugoti savo ES rinką, savo vartotojus, darbuotojus ir verslą. Tai ypač svarbu koronaviruso krizės metu. Bet svarbiausia yra tai, kad ES prekybos politika ir konkurencijos politika turėtų skatinti prekybos aplinkos, palankios naujų darbo vietų steigimui, kūrimą Europoje.

Dohoda mezi EU a Běloruskem o usnadnění udělování víz (A9-0090/2020 - Ondřej Kovařík) LT

13-05-2020

Aš palaikiau sprendimą dėl supaprastinto vizų režimo tarp Europos Sąjungos ir Baltarusijos sudarymo. Kaip Europos Parlamento Delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininko pavaduotojas, laikau šį sprendimą geru ir būtinu žingsniu gerinant tarpusavio santykius. Šiandien Parlamento priimtame susitarime įvedama abipusiškumo pagrindu supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų buvimo laikotarpiui išdavimo tvarka Sąjungos ir Baltarusijos piliečiams. Be to, nuo vizos mokesčio bus atleidžiami vaikai iki 12 metų, neįgalieji, artimi giminaičiai, gyvenantys abipus sienos, bei oficialių delegacijų nariai. Tvarka susijusi su dokumentų, reikalingų patvirtinti kelionės tikslą, pristatymu, taip pat buvo supaprastinta vizų prašymą pateikiantiems asmenims, tarp kita ko, artimiems giminaičiams, verslininkams, žurnalistams, pradinės ir vidurinės mokyklos moksleiviams, studentams ir , dalyvaujantiems mokslo, kultūros ir sporto renginiuose. Tai gera žinia Lietuvos piliečiams, ypač Vilniaus krašto gyventojams. Tai svarbu ne tik dėl tiesioginės Lietuvos ir Baltarusijos kaimynystės, bet ir dėl to, kad daugybė Vilniaus krašto, padalinto valstybių siena, gyventojų turi giminaičių kitoje sienos pusėje. Vizų režimo supaprastinimas tikrai palengvins šeimos ryšius abipus sienos.

Koordinovaná opatření EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům LT

17-04-2020

Pone Pirmininke,
palaikiau balsavime skubos procedūrą šiuo klausimu - nenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., užtikrinantis pagalbą valstybėms narėms nepaprastųjų situacijų metu reaguojant į COVID-19 pandemiją. Šiandien Komisija pateikė taisomojo biudžeto projektą, kuriame numatyti įsipareigojimų asignavimų padidinimas piliečių saugumui ir parama nepaprastosios padėties metu Sąjungos teritorijoje. Šios veiklos tikslas yra teisingas. Esmė tame, kad reiktų padėti valstybėms narėms sušvelninti pandemijos padarinius ir suteikti papildomą finansavimą ES civilinės saugos mechanizmui, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos didesnio masto atsargų kaupimui ir reikiamų išteklių paskirstymo visoje Europoje koordinavimui. Didelis ir plataus masto poveikis visuomenės sveikatai jau atsirado tose valstybėse narėse, kurias labiausiai paveikė pandemija, ir tos valstybės tampa vis pažeidžiamesnės kai pandemija tampa vis rimtesnė daugelyje valstybių narių. Šio iššūkio mastas ir apimtis reikalauja veiksmingos Sąjungos reakcijos į pandemijos sukeliamus humanitarinius padarinius Sąjungoje, susijusius su visuomenės sveikata. Ir tam Sąjunga turi skirti papildomų finansinių išteklių.

Finanční pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví LT

26-03-2020

Palaikiau reglamentą, nes Sąjunga turėtų parodyti solidarumą su valstybėmis narėmis ir mūsų piliečiais, šiuo sunkiu kovos su maru metu teikdama Sąjungos finansinę paramą. Mūsų priimtos nuostatos padės išgelbėti žmonių gyvybes ir sveikatą bei greitai atkurti normalias gyvenimo sąlygas regionuose. Naudojant esamas priemones nebuvo įmanoma tinkamai reaguoti į ES masto ekstremalias situacijas, tokias kaip COVID-19 epidemija. Todėl reglamentas išplečia ES solidarumo fondo taikymo sritį, kad apimtų rimtas visuomenės sveikatos ekstremalias situacijas ir numatytų specialią greitos pagalbos sistemą. Dėl šios priežasties buvo paleistas ARGUS – krizių operacijų koordinavimo mechanizmas, kuris yra tinkama reakcija į susidariusią tragišką situaciją.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg