Please fill this field
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

skupina Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu

Člen

Španělsko - Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Datum narození : ,

7. volební období Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Předseda

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konference předsedů výborů
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Konference předsedů výborů
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz

Náhradník

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro právní záležitosti
 • 16-09-2009 / 01-02-2012 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 08-11-2010 / 18-01-2012 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro právní záležitosti
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

all-activities

Příspěvky při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES

09-04-2013 LIBE_AD(2013)506211 PE506.211v04-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

STANOVISKO k integraci přistěhovalců, její důsledky pro trh práce a vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení

22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913 PE497.913v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

STANOVISKO k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou – oddíl III – Komise

03-09-2010 LIBE_AD(2010)445749 PE445.749v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Návrhy usnesení

Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky

Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017)

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o regionálních strategiích pro energie z obnovitelných zdrojů na ostrovech EU

21-10-2013 P7_DCL(2013)0020 Nevzato v potaz
Nuno TEIXEIRA Younous OMARJEE Seán KELLY François ALFONSI Rosa ESTARÀS FERRAGUT Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Maurice PONGA Gabriel MATO Patrice TIROLIEN Giommaria UGGIAS
Datum zahájení : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatářů : 62 - 21-01-2014

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ o vyhlášení Evropského dne památky obětí romského holokaustu

10-09-2012 P7_DCL(2012)0029 Nevzato v potaz
Lívia JÁRÓKA Cecilia WIKSTRÖM Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Mikael GUSTAFSSON
Datum zahájení : 10-09-2012
Platné do : 13-12-2012
Počet signatářů : 160 - 13-12-2012

Prohlášení

Podepsaný a datem opatřený originál prohlášení je uložen v archivu Evropského parlamentu.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg