Etik og gennemsigtighed

Evropský parlament se skládá ze 705 poslanců zvolených ve 27 členských státech rozšířené Evropské unie. Od roku 1979 jsou poslanci voleni všeobecným přímým hlasováním na dobu 5 let.

Fotografie jednacího sálu ve Štrasburku během plenárního zasedání

Každá země si volí způsob, jakým volby probíhají. Musí však přitom zaručit rovnost mužů a žen a tajné hlasování. Do Evropského parlamentu se volí poměrným počtem hlasů. Voliči musí dosáhnout věku 18 let, kromě Rakouska, kde lze volit již od 16 let.

Počet křesel je přidělován na základě počtu obyvatel každého členského státu. Ženy tvoří o něco více než třetinu poslanců EP. Poslanci EP jsou rozděleni do skupin podle politických směrů, nikoli podle státní příslušnosti.

Poslanci EP svůj čas dělí mezi svůj volební obvod, Štrasburk, kde probíhá 12 plenárních zasedání ročně, a Brusel, kde se poslanci účastní doplňkových plenárních zasedání a schůzí výborů a politických skupin.

Podmínky výkonu mandátu poslanců stanoví statut z roku 2009.

Další informace :

Integrita v Evropském parlamentu

Evropský parlament klade v souvislosti s politickou činností svých poslanců velký důraz na integritu, transparentnost a odpovědnost. Za tímto účelem zavedl Parlament mnoho pravidel a opatření, která jsou v roce 2023 v rámci komplexního procesu revize dále posilována.

Kodex chování poslanců Evropského parlamentu

Kodex chování vstoupil v platnost dne 1. ledna 2012. Jeho vůdčím principem je, že poslanci mají jednat výhradně ve veřejném zájmu a vykonávat svou práci podle zásad nezainteresovanosti, bezúhonnosti, transparentnosti, náležité péče, čestnosti, odpovědnosti a respektování dobré pověsti Parlamentu.

Kodex chování definuje, co se rozumí střetem zájmů, a stanoví, jak mají poslanci tyto situace řešit. Obsahuje například pravidla pro oficiální dary, které poslanci obdrží, a pro pracovní činnost poslanců po skončení mandátu.

Podle kodexu mají poslanci rovněž povinnost překládat podrobné prohlášení o svých finančních zájmech. Musí rovněž deklarovat svou přítomnost na akcích pořádaných třetími stranami, pokud třetí strana proplácí nebo přímo hradí cestovní výlohy, ubytování nebo diety. V těchto deklaracích se odrážejí náročná pravidla a standardy transparentnosti stanovené v kodexu chování. Údaje, které poslanci poskytnou ve svých prohlášeních, lze nalézt v osobních profilech poslanců na stránkách Parlamentu.

Poslanci jsou rovněž povinni oznámit dary, které obdrželi při oficiálním zastupování Parlamentu. Příslušné podmínky jsou stanoveny v prováděcích opatřeních ke kodexu chování. Tyto dary se zaznamenávají do rejstříku darů.

Porušení kodexu je stíháno sankcemi, které ukládá předseda Parlamentu. Uložení sankce oznamuje předseda na plenárním zasedání a tato informace je pak po zbytek volebního období umístěna na dobře viditelném místě na internetových stránkách Parlamentu.

Podrobnosti viz:

Poradní výbor pro chování poslanců

Existuje též poradní výbor pro chování poslanců, který poskytuje poslancům poradenství ohledně výkladu a uplatňování kodexu chování. Na žádost předsedy výbor posuzuje případy údajného porušení kodexu a radí předsedovi, jaké kroky je možné učinit.

Poradní výbor má pět členů z řad poslanců, které jmenuje předseda na základě jejich zkušeností, přičemž je zajištěno vyvážené zastoupení politických skupin. Každý z těchto pěti členů vykonává na základě rotačního systému po dobu šesti měsíců funkci předsedy. Předseda Parlamentu rovněž jmenuje jednoho náhradníka z každé politické skupiny, která není v poradním výboru zastoupena.

Poradní výbor vydává každý rok zprávu o své činnosti.

Podrobnosti viz:
7. volební období:
8. volební období:
9. volební období:

Další pravidla týkající se transparentnosti a etiky poslanců

Transparentnost a odpovědnost

Kromě povinností, které všem poslancům ukládá kodex chování, zavedl Evropský parlament řadu zvláštních pravidel, která posilují transparentnost a etiku ve všech oblastech činnosti. Zvláštní důraz je kladen na etiku lobbingu.

Účast lobbistů na akcích

Organizace, na něž se vztahují pravidla rejstříku transparentnosti, mohou pořádat nebo spolupořádat akce v Parlamentu pouze tehdy, jsou-li v rejstříku řádně zaregistrovány.

Další informace naleznete zde:

Pravidla týkající se bývalých poslanců

Bývalí poslanci mají zakázáno lobbovat v Parlamentu po dobu prvních šesti měsíců po skončení svého mandátu. Pokud začnou lobbistickou činnost vykonávat po uplynutí těchto šesti měsíců, jsou povinni se zaregistrovat v rejstříku transparentnosti. Bývalí poslanci jsou na základě své předchozí funkce oprávněni ke vstupu do budov Parlamentu, ale tento přístup nesmí využívat k provádění lobbistické činnosti.

Další informace naleznete zde:

Odměny a důchody

Odměna poslanců EP

Obecně platí, že všichni poslanci EP pobírají stejný plat v souladu s jednotným statutem, který vstoupil v platnost v červenci 2009.

Od 1. 1. 2023 činí hrubá měsíční odměna poslanců EP podle jednotného statutu 9 975,42 EUR. Odměna je hrazena z rozpočtu Parlamentu a odvádí se z ní daň EU a příspěvky na pojištění. Po těchto odvodech odměna činí 7 777,19 EUR. Členské státy mohou odměnu podrobit rovněž vnitrostátnímu zdanění. Základní odměna je stanovena ve výši 38,5 % základního platu soudce Soudního dvora Evropské unie.

Existuje několik výjimek: poslanci EP, kteří vykonávali mandát v Parlamentu již před volbami v roce 2009, se mohli rozhodnout pro zachování předchozího vnitrostátního systému pro odměnu, odchodné a důchody.

Důchody

Podle statutu mají bývalí poslanci nárok na starobní důchod, jakmile dosáhnou věku 63 let. Výše důchodu činí 3,5 % odměny poslanců EP za každý dovršený rok výkonu mandátu a jednu dvanáctinu za každý další dovršený měsíc, nesmí však úhrnem přesáhnout 70 % odměny poslanců EP. Tyto důchody jsou hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

Doplňkové důchodové pojištění poslanců EP, jež bylo zavedeno v roce 1989, bylo pro nové poslance od července 2009 uzavřeno a postupně je ukončováno.

Příspěvky vyplácené poslancům Evropského parlamentu

Podobně jako poslanci národních parlamentů dostávají poslanci Evropského parlamentu příspěvky určené na pokrytí výdajů, které jim vzniknou při plnění parlamentních povinností.

Příspěvek na všeobecné výdaje

Tento příspěvek má pokrýt výdaje v členském státě, v němž byl poslanec zvolen, jako jsou náklady na řízení kanceláře poslance, poplatky za telefonní a poštovní služby a nákup, provoz a údržba počítačového a telematického vybavení. Příspěvek je snížen na polovinu, pokud se poslanec v jednom parlamentním roce (září až srpen) bez řádného odůvodnění nezúčastní poloviny plenárních zasedání.

Výše tohoto příspěvku činí v roce 2022 4 778 EUR měsíčně.

Cestovní výdaje

Většina schůzí Evropského parlamentu, např. plenární zasedání, schůze výborů a schůze politických skupin, se koná v Bruselu nebo ve Štrasburku. Skutečné náklady za jízdenky či letenky, které poslanci zakoupí za účelem své účasti na těchto schůzích, se jim zpětně proplácejí na základě předložení příslušných dokladů, a to až do ceny letenky v business třídě „D“ nebo v podobné třídě, železniční jízdenky první třídy nebo paušální částky 0,56 EUR za kilometr (omezené na 1000 kilometrů) u přepravy vozem, nad rámec paušálních příspěvků vypočtených podle vzdálenosti a podle doby trvání pracovní cesty, které jsou určeny na pokrytí ostatních výdajů souvisejících s cestou (např. dálničních poplatků, přespočetných/nadrozměrných zavazadel nebo rezervačních poplatků).

Ostatní cestovní výdaje

Poslanci musí při výkonu svých funkcí často cestovat mimo území členského státu, v němž byli zvoleni, nebo na jeho území, avšak za jiným účelem, než jsou oficiální schůze (například za účelem účasti na konferenci nebo pracovní návštěvy).

U činností vykonávaných mimo členský stát, v němž byli poslanci zvoleni, mohou proto poslancům být proplaceny cestovní výdaje, ubytování a související výdaje, a to až do maximální výše 4 716 EUR ročně. U činností v členském státě, v němž byli poslanci zvoleni, se proplácejí pouze výdaje za dopravu, jejichž maximální roční výše se stanoví pro jednotlivé země.

Denní příspěvek
  • Evropský parlament vyplácí paušální příspěvek ve výši 338 EUR na den za účelem pokrytí veškerých ostatních výdajů, které poslanci hradí v období parlamentních činností, a to za podmínky, že svou přítomnost potvrdí podpisem v některém z oficiálních rejstříků otevřených za tímto účelem.
  • Příspěvek se snižuje o polovinu, pokud se poslanci nezúčastní více než poloviny jmenovitých hlasování ve dnech hlasování na plenárním zasedání, i když jsou přítomni. U schůzí pořádaných mimo Evropskou unii činí příspěvek 169 EUR (vždy s výhradou podpisu v rejstříku), přičemž výdaje za ubytování se proplácejí samostatně.

Ustanovení týkající se zaměstnanců

Poslanci Evropského parlamentu si mohou zvolit své asistenty v rámci rozpočtových prostředků přidělených Parlamentem a za podmínek stanovených v páté kapitole prováděcích opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu.

V roce 2023 měl každý poslanec k dispozici měsíčně částku 28 412 eur. Tato částka se nevyplácí poslancům, ale představuje mzdu asistentů, kteří splňují podmínky a mají uzavřenu platnou smlouvu, a platby organizacím pověřeným výběrem daně z příjmů.

Poslanci mohou využívat služeb různých typů asistentů.

Akreditovaní asistenti, kteří jsou zaměstnáni v Bruselu (nebo v Lucemburku či Štrasburku), jsou podřízeni přímo správním orgánům Parlamentu. Poslanci mohou zaměstnávat tři, za určitých podmínek až čtyři akreditované asistenty. Pro akreditované poslance je vyhrazeno nejméně 25 % rozpočtových prostředků na parlamentní asistenci.

Místní asistenti asistují poslancům v členském státě, v němž byli poslanci zvoleni. Tyto smlouvy spravuje schválená osoba pověřená prováděním plateb, která má zajistit dodržování ustanovení týkajících se sociálního zabezpečení a daňového systému. Místní asistenti jsou zaměstnáváni buď na základě pracovní smlouvy, nebo na základě smlouvy o poskytování služeb.

Stážisté mohou vykonávat stáž buď v prostorách Parlamentu, nebo v členském státě zvolení.

Celkové náklady na místní asistenty a stážisty nesmí činit více než 75 % rozpočtových prostředků vyhrazených na parlamentní asistenci. Náklady na samotné poskytovatele služeb však mohou představovat nejvýše 25 % těchto prostředků.

Další informace o odměnách naleznete zde.

Obdobná omezení byla stanovena pro poskytovatele služeb, kteří jsou právnickými osobami, nebo osoby pověřené prováděním plateb.

Několik poslanců může vytvořit sdružení a společně zaměstnávat jednoho nebo více akreditovaných asistentů nebo asistentů zaměstnaných v členských státech. O způsobu rozdělení nákladů rozhodnou po vzájemné dohodě.

Poslanci nesmí zaměstnávat jako asistenty své blízké příbuzné. Jejich asistenti by neměli vykonávat mimopracovní činnosti, které by mohly vést ke střetu zájmů.

Jména nebo názvy všech asistentů jsou zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu po dobu trvání jejich smlouvy, pokud jim na základě řádného odůvodnění výlučně s ohledem na bezpečnost nebyla udělena výjimka.

Evropské a vnitrostátní volby v číslech

Publikace je nejúplnější a nejkomplexnější dostupnou databází, která pokrývá vývoj politického spektra v celé EU a zpětně sleduje výsledky voleb a složení Evropského parlamentu až do prvních přímých voleb v roce 1979. Dokument poskytuje také přehled o posledních vnitrostátních volbách ve všech členských státech EU.