Please fill this field

Vyhledávání

Asistenti Typ Poslanci
G.E.P.S. - GESTIONE ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI
Osoby pověřené prováděním plateb
Isabella TOVAGLIERI
Linda GAASCH
Místní asistenti
Tilly METZ
Vilma GABALYTE
Akreditovaní asistenti
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Heike GABRIEL
Místní asistenti
Peter JAHR
Olivier GADAN
Akreditovaní asistenti
Nadine MORANO
Carina Patricia GAETE LLANOS
Akreditovaní asistenti (sdružení)
Clara AGUILERA
Estrella DURÁ FERRANDIS
Jonás FERNÁNDEZ
Lina GÁLVEZ MUÑOZ
Ibán GARCÍA DEL BLANCO
Isabel GARCÍA MUÑOZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ
Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Mónica Silvana GONZÁLEZ
Nicolás GONZÁLEZ CASARES
Alicia HOMS GINEL
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
César LUENA
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO
Adriana MALDONADO LÓPEZ
Javier MORENO SÁNCHEZ
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO
Marcos ROS SEMPERE
Domènec RUIZ DEVESA
Nacho SÁNCHEZ AMOR
Claire GAGO
Akreditovaní asistenti
François ALFONSI
Raimondas GAIDYS
Místní asistenti
Liudas MAŽYLIS
Mareks GAILITIS
Akreditovaní asistenti
Andris AMERIKS
Adriana GALARDINI
Akreditovaní asistenti
Massimiliano SMERIGLIO
Načíst více
Asistenti pro funkci místopředsedy/pro funkci kvestora
Asistenti místopředsedů a kvestorů jsou dočasní zaměstnanci Evropského parlamentu, kteří jsou místopředsedovi nebo kvestorovi nápomocni při výkonu jeho funkce, zejména při schůzích předsednictva, kvestorů nebo jejich pracovních skupin, a při plnění povinností spadajících do jejich působnosti. Pracují pod vedením a z pověření příslušného místopředsedy nebo kvestora a mohou se rovněž účastnit pracovních cest v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými předsednictvem.
Akreditovaní asistenti
Akreditovaní parlamentní asistenti jsou osoby, které si vybere evropský poslanec nebo několik evropských poslanců (tvořících sdružení) a které jsou zaměstnány na základě přímé smlouvy s Evropským parlamentem (EP). Pracují v prostorách Parlamentu v jednom ze tří pracovních míst – v Bruselu, Štrasburku nebo Lucemburku – a poskytují přímou asistenci poslancům v jejich práci, pod jejich vedením a na jejich odpovědnost na základě vzájemné důvěry.
Místní asistenti
Místní asistenti jsou fyzické osoby, které uzavřely pracovní smlouvy s poslanci a poskytují jim asistenci v členských státech, v nichž byli poslanci zvoleni. Tyto smlouvy se řídí právními předpisy příslušného členského státu.
Poskytovatelé služeb
Poskytovatel služeb je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu o poskytování služeb s poslancem za účelem poskytování asistence v členském státě, v němž byl poslanec zvolen. Poskytované služby musí být cílené, podrobně popsané a musí přímo souviset s výkonem mandátu poslance. Tato smlouva se řídí právními předpisy příslušného členského státu.
Osoby pověřené prováděním plateb
Osoby pověřené prováděním plateb jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají v členském státě řádné oprávnění k tomu, aby odborně zpracovávaly daňové otázky a otázky sociálního zabezpečení (podle vnitrostátního práva a případně podle práva Unie) vyplývající z pracovních smluv nebo ze smluv o poskytování služeb uzavřených poslancem.
Stážisté
Stážisté jsou osoby, které uzavřely s poslancem dohodu o stáži. Tyto stáže přispívají k evropskému vzdělávání a odborné přípravě a umožňují lépe pochopit fungování Parlamentu. Mohou být vykonávány jak v kancelářích Parlamentu, tak v členském státě, v němž byl poslanec zvolen.
Více informací naleznete v oddíle Ustanovení týkající se zaměstnanců.