Please fill this field

Vyhledávání

Asistenti Typ Poslanci
Karla VACULINOVA
Poskytovatelé služeb
Michaela ŠOJDROVÁ
David VADOCZ
Poskytovatelé služeb
Balázs HIDVÉGHI
Juho Henrikki VAEAENAENEN
Akreditovaní asistenti
Mauri PEKKARINEN
Lauri Juhani VAEAENAENEN
Akreditovaní asistenti
Silvia MODIG
Tamara VAGNER
Akreditovaní asistenti
Rasmus ANDRESEN
Raakel Elsi Henrika VAHARAUTIO
Akreditovaní asistenti
Elsi KATAINEN
Algis VAICELIUNAS
Místní asistenti
Juozas OLEKAS
Jolanta VAITIEKIENE
Místní asistenti
Bronis ROPĖ
Marton VAJNA
Akreditovaní asistenti (sdružení)
Andrea BOCSKOR
Andor DELI
Tamás DEUTSCH
Kinga GÁL
Enikő GYŐRI
András GYÜRK
Balázs HIDVÉGHI
György HÖLVÉNYI
Lívia JÁRÓKA
Ádám KÓSA
Edina TÓTH
László TRÓCSÁNYI
Stepanka VAJNEROVA
Místní asistenti
Radka MAXOVÁ
Načíst více
Asistenti pro funkci místopředsedy/pro funkci kvestora
Asistenti místopředsedů a kvestorů jsou dočasní zaměstnanci Evropského parlamentu, kteří jsou místopředsedovi nebo kvestorovi nápomocni při výkonu jeho funkce, zejména při schůzích předsednictva, kvestorů nebo jejich pracovních skupin, a při plnění povinností spadajících do jejich působnosti. Pracují pod vedením a z pověření příslušného místopředsedy nebo kvestora a mohou se rovněž účastnit pracovních cest v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými předsednictvem.
Akreditovaní asistenti
Akreditovaní parlamentní asistenti jsou osoby, které si vybere evropský poslanec nebo několik evropských poslanců (tvořících sdružení) a které jsou zaměstnány na základě přímé smlouvy s Evropským parlamentem (EP). Pracují v prostorách Parlamentu v jednom ze tří pracovních míst – v Bruselu, Štrasburku nebo Lucemburku – a poskytují přímou asistenci poslancům v jejich práci, pod jejich vedením a na jejich odpovědnost na základě vzájemné důvěry.
Místní asistenti
Místní asistenti jsou fyzické osoby, které uzavřely pracovní smlouvy s poslanci a poskytují jim asistenci v členských státech, v nichž byli poslanci zvoleni. Tyto smlouvy se řídí právními předpisy příslušného členského státu.
Poskytovatelé služeb
Poskytovatel služeb je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu o poskytování služeb s poslancem za účelem poskytování asistence v členském státě, v němž byl poslanec zvolen. Poskytované služby musí být cílené, podrobně popsané a musí přímo souviset s výkonem mandátu poslance. Tato smlouva se řídí právními předpisy příslušného členského státu.
Osoby pověřené prováděním plateb
Osoby pověřené prováděním plateb jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají v členském státě řádné oprávnění k tomu, aby odborně zpracovávaly daňové otázky a otázky sociálního zabezpečení (podle vnitrostátního práva a případně podle práva Unie) vyplývající z pracovních smluv nebo ze smluv o poskytování služeb uzavřených poslancem.
Stážisté
Stážisté jsou osoby, které uzavřely s poslancem dohodu o stáži. Tyto stáže přispívají k evropskému vzdělávání a odborné přípravě a umožňují lépe pochopit fungování Parlamentu. Mohou být vykonávány jak v kancelářích Parlamentu, tak v členském státě, v němž byl poslanec zvolen.
Více informací naleznete v oddíle Ustanovení týkající se zaměstnanců.