Terry REINTKE Terry REINTKE
Terry REINTKE

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Næstformand

Tyskland - Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Fødselsdato : , Gelsenkirchen

8. valgperiode Terry REINTKE

Politiske grupper

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Medlemmer

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Regionaludviklingsudvalget
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionaludviklingsudvalget
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Stedfortræder

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Koordinering af de sociale sikringsordninger (forhandling) DE

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-027-0000)

Arbejdsplan EN

11-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-11(1-023-0000)

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

05-12-2018 LIBE_AD(2018)629627 PE629.627v02-00 LIBE
Terry REINTKE

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

23-11-2018 REGI_AD(2018)627807 PE627.807v02-00 REGI
Iskra MIHAYLOVA

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)

14-11-2018 FEMM_AD(2018)627761 PE627.761v03-00 FEMM
Agnieszka KOZŁOWSKA

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)

08-11-2018 REGI_AD(2018)625392 PE625.392v02-00 REGI
Mercedes BRESSO

Beslutningsforslag

Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

SKRIFTLIG ERKLÆRING om foranstaltninger til bekæmpelse af homofobi, transfobi og bifobi i EU

12-09-2016 P8_DCL(2016)0100 Bortfaldet
José BLANCO LÓPEZ Takis HADJIGEORGIOU Tanja FAJON Eider GARDIAZABAL RUBIAL Terry REINTKE Daniele VIOTTI Brando BENIFEI Deirdre CLUNE Hugues BAYET Jonás FERNÁNDEZ José Inácio FARIA
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 51 - 13-12-2016

SKRIFTLIG ERKLÆRING om udsatte samfundsgruppers adgang til en bolig

12-09-2016 P8_DCL(2016)0074 Bortfaldet
Damian DRĂGHICI Marc TARABELLA Daciana Octavia SÂRBU Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Sirpa PIETIKÄINEN Norica NICOLAI Cătălin Sorin IVAN Terry REINTKE Tomáš ZDECHOVSKÝ Benedek JÁVOR Mircea DIACONU Nicola CAPUTO Stefan ECK Ilhan KYUCHYUK
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 91 - 13-12-2016

SKRIFTLIG ERKLÆRING om sundhedsydelser til transkønnede personer

01-02-2016 P8_DCL(2016)0011 Bortfaldet
Siôn SIMON Marian HARKIN Nessa CHILDERS Terry REINTKE Anneleen VAN BOSSUYT Daniele VIOTTI Laura FERRARA Jeppe KOFOD Miriam DALLI Malin BJÖRK Hugues BAYET Anja HAZEKAMP
Åbningsdato : 01-02-2016
Frist : 01-05-2016
Antal underskrifter : 76 - 02-05-2016

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg