Rina Ronja KARI Rina Ronja KARI
Rina Ronja KARI
Danmark

Fødselsdato : , København

8. valgperiode Rina Ronja KARI

Politiske grupper

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem af bestyrelsen
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre - Medlem af bestyrelsen

Nationale partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Folkebevægelsen mod EU (Danmark)

Medlemmer

 • 01-07-2014 / 10-04-2016 : Budgetkontroludvalget
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Stedfortræder

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Økonomi- og Valutaudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Økonomi- og Valutaudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

23-10-2017 A8-0319/2017 PE582.163v02-00 EMPL
Elisabeth MORIN-CHARTIER Agnes JONGERIUS

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa

20-11-2018 EMPL_AD(2018)627592 PE627.592v03-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner

31-08-2018 ECON_AD(2018)623755 PE623.755v02-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren

30-04-2018 EMPL_AD(2018)615233 PE615.233v02-00 EMPL
Verónica LOPE FONTAGNÉ

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme

Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Svar på spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme

Svar på medlemmernes forespørgsler til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.