Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Ungarn - Demokratikus Koalíció (Ungarn)

Fødselsdato : , Csorna

Skriftlige stemmeforklaringer Csaba MOLNÁR

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 ("EU4Health-programmet") (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) HU

13-11-2020

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak a 2021–2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért program”) létrehozásáról és a 282/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadására.
A Bizottság által 2020. május 28-án előterjesztett új, önálló és ambiciózus „az EU az egészségügyért program” a helyreállítási terv része. Célja annak biztosítása, hogy az EU a világ legegészségesebb térsége maradjon, rendelkezzék minden lehetséges eszközzel az egészségügyi kihívások nemzeti és uniós szintű kezeléséhez, és megfelelőbben felkészüljön minden olyan, újonnan megjelenő egészségügyi veszélyre, amely az EU lakosságát fenyegetheti. Eszközöket biztosít az EU-nak ahhoz, hogy a tagállamokkal közösen gyors, határozott és összehangolt intézkedéseket hozzon mind a válságokra való felkészülés, mind azok kezelése terén. Kitér a határokon átnyúló egészségügyi veszélyek kezelésére, a gyógyszerek elérhetővé és megfizethetővé tételére, valamint az egészségügyi rendszerek megerősítésére. 9,4 milliárd EUR összegűre tervezett költségét a javaslat az új többéves pénzügyi keretből (1,7 milliárd EUR) és a „Next Generation EU” helyreállítási eszközből (7,7 milliárd EUR) javasolja fedezni.
A Környezetvédelmi és Közegészségügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 219 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Investeringsplan for et bæredygtigt Europa - finansiering af den grønne pagt (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) HU

13-11-2020

A Költségvetési Bizottság, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság állásfoglalásra irányuló közös indítványa abból indul ki, hogy az EU elkötelezett a klímasemlegesség 2050-ig való megvalósítása mellett. A Bizottság szerint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 40%-os csökkentésére irányuló 2030-as éghajlat-politikai célkitűzés is legalább évi 662 milliárd eurós beruházást igényel, míg a Parlament 55%-os csökkentési céljának beruházási igényét a tervezet 1 billió euróra teszi. Megkérdőjelezi, hogy ez a jelenlegi feltételek mellett előteremthető, és áttekinti azon költségvetési módozatokat, amelyek ehhez hozzájárulhatnak.
Úgy véli, ehhez a 2021-27 többéves pénzügyi tervnek 30, a Next Generation EU helyreállítási eszköznek pedig 37%-át kell az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások fedezésére fordítani. Fölszólít az állami és magánszektor, a városok, régiók bevonására a befektetések előkészítésébe, a szennyező és káros iparágakba történő állami és magánberuházások fokozatos megszüntetésére. Saját források bevezetését szorgalmazza már a 2021-es költségvetési évre, e célból a kibocsátáskereskedelmi rendszert, az újrafeldolgozatlan műanyag csomagolási hulladék utáni termékdíjat, a szén-dioxid-kibocsátási határkiigazítási mechanizmust, a közös konszolidált társaságiadó-alap bevezetését, a digitális vállalatokra kivetett és a pénzügyi tranzakciós adót jelöli meg. Fölhív a fosszilis tüzelőanyagok energiaprojektjei finanszírozásának 2021-ig történő megszüntetésére és a Kkv-k a zöld átállás elérése érdekében való támogatására. A tervezet elfogadását támogattam.

InvestEU-programmet (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) HU

13-11-2020

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az InvestEU program létrehozásáról szóló rendelet elfogadására. A program célja, hogy az uniós politikák egységes beruházási támogatási mechanizmusául szolgáljon a 2021–27 -es időszakban. Költségvetése 33 524 733 000 EUR, ebből 724 733 000 EUR projektfejlesztési támogatás. A támogatások
● az egészségügyi ellátás biztosítására, gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és egészségügyi felszerelések gyártására és készleteinek felhalmozására,
● az energia, a közlekedés, a környezet, az egészségügy, a biztonságos digitális kommunikáció, az 5G, a média, az oktatás stb. területei infrastruktúrájához,
● zöld és digitális technológiákhoz, mesterséges intelligenciához, megújulóenergia- és energiatárolási technológiákhoz,
● élelmezésbiztonságot, illetve energiabiztonság szolgáló készletek fölhalmozásához
használhatóak föl.
A program keretében létrejön a 75 153 850 000 eurós uniós garanciára rúgó InvestEU Alap a szakpolitikai célkitűzéseknek a magán- és közszektorbeli beruházások által történő támogatására. 724 733 000 eurós kerettel föláll az InvestEU központot, amely projektfejlesztési tanácsadást folytat. Kiépül a projektek, befektetési lehetőségek adatbázisául szolgáló InvestEU portál. Végül a program vegyes finanszírozású műveletekben vesz részt.
A Költségvetési, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság közös jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban a módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglaltan fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Covid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet (B9-0343/2020) HU

13-11-2020

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság Covid19 kapcsán bevezetett intézkedéseket áttekintő állásfoglalás-tervezete abból indul ki, hogy szükségállapotban is érvényesülnie kell a jogállamiság, a demokrácia és az alapvető jogok tiszteletben tartása alapelvének, és hogy minden szükséghelyzeti intézkedés általános feltétele a szükségesség, az arányosság és az ideiglenesség.
Fölhívja ezért a tagállamokat, hogy mérlegeljék a szükségállapot feloldását, a Velencei Bizottság ajánlásainak fényében értékeljék a nemzeti jogrendjükön belül hatályban lévő alkotmányos és intézményi szabályokat, biztosítsák, hogy egyrészt a szükségállapot kihirdetése és lehetséges meghosszabbítása, másrészt a rendkívüli hatáskörök bevezetése és alkalmazása egyaránt hatékony belső és külső parlamenti és igazságügyi ellenőrzés mellett menjen végbe. Fölszólít annak garantálására, hogy ha a végrehajtó hatalomra jogalkotói hatásköröket ruháznak át, akkor a parlamentnek utólag jóvá kelljen hagynia a végrehajtó hatalom által kiadott jogi aktust, ha pedig azok bizonyos időn belül nem szerzik meg e jóváhagyást akkor hatályukat veszítsék. Kéri annak megvizsgálását, hogyan lehetne garantálni, hogy a parlamentek központi szerepet töltsenek be a válság- és szükséghelyzetekben. Emlékeztet a Velencei Bizottság választásokkal kapcsolatos észrevételeire, továbbá arra a figyelmeztetésére, hogy a parlamenteknek meg kell tartaniuk plenáris üléseiket.

Exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) HU

11-11-2020

A Bizottság javaslatot tett a Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosítására.
Az EU messze az első helyen szerepel Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Észak-Macedónia és Szerbia kereskedelmi partnereinek sorában a maga 72%-os arányával a teljes volument tekintve. Az EU és a nyugat-balkáni országok közötti kereskedelem az elmúlt 10 évben csaknem 130%-kal bővült, és 2019-ben elérte az 55 milliárd EUR-t.
A stabilizációs és társulási folyamat 1999. évi indulása óta az EU fokozatosan stabilizációs és társulási megállapodásokat kötött minden egyes nyugat-balkáni partnerével. A 1215/2009/EK rendelet a Stabilizációs és Társulási Folyamat kiegészítéseként autonóm kereskedelmi kedvezményeket vezetett be, a Nyugat Balkáni országok gazdaságainak az EU piacába való fokozatos integrálása céljával. Jelen javaslat célja e kedvezmények 2025-ig történő meghosszabbítása.
A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament a Bizottság javaslatát első olvasatban 9 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af enkeltbegivenhederne MON 87427, MON 89034, MIR162 og NK603 (B9-0346/2020) HU

11-11-2020

A Bizottság végrehajtási határozattervezetet dolgozott ki, amely az említett termékek forgalomba hozatalát az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján engedélyezte volna. A tagállamok a három hónapos konzultációs időszak alatt számos kritikus észrevételt nyújtottak be az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak. Az észrevételek rámutatnak, hogy ez a kukorica-fajta toleráns a glifozát tartalmú gyomirtókra, továbbá rovarölő hatású, úgynevezett Bt-fehérjéket termel, hogy az ilyen fajok termesztése magasabb gyomirtó-használathoz, és így magasabb maradványszintekhez vezet, hogy a glifozát-maradvány, illetve a glifozát metabolitjainak egészségügyi hatását nem vizsgálták és hogy a glifozát rákkeltő hatását továbbra sem zárták ki.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság mindezek alapján jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament állapítsa meg: a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket, nem felel meg az uniós jognak, mivel nem egyeztethető össze az említett rendelet célkitűzésével ezért kérje föl a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét és ne engedélyezzen gyomirtó-toleráns fajokat addig, amíg megfelelő kockázatelemzések nem készülnek. Ennek megfelelően szavaztam.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112: Den genetisk modificerede sojabønne SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) (B9-0349/2020) HU

11-11-2020

A Bizottság végrehajtási határozattervezetet dolgozott ki, amely a géntechnológiával módosított SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalát az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján engedélyezte volna. A tagállamok a három hónapos konzultációs időszak alatt számos kritikus észrevételt nyújtottak be az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak. Az észrevételek rámutatnak, hogy ez a szójabab gyomirtó-toleráns, következésképp termesztése magasabb gyomirtó-használathoz, így magasabb maradványszintekhez vezet, hogy az egészségügyi hatásokat nem vizsgálták megfelelően, valamint, hogy a szójatermesztés nagymértékben hozzájárul az erdőirtáshoz.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság mindezek alapján jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament állapítsa meg: a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket, nem felel meg az uniós jognak, mivel nem egyeztethető össze az említett rendelet célkitűzésével ezért kérje föl a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét és ne engedélyezzen gyomirtó-toleráns fajokat addig, amíg megfelelő kockázatelemzések nem készülnek. Ennek megfelelően szavaztam.

Indsigelse jf. forretningsordenens artikel 112: Genetisk modificeret majs MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af enkeltbegivenhederne MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 og NK603 (B9-0347/2020) HU

11-11-2020

A Bizottság végrehajtási határozattervezetet dolgozott ki, amely az említett termékek forgalomba hozatalát az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján engedélyezte volna. A tagállamok a három hónapos konzultációs időszak alatt számos kritikus észrevételt nyújtottak be az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak. Az észrevételek rámutatnak, hogy ez a kukorica-fajta toleráns a glifozát tartalmú gyomirtókra, továbbá rovarölő hatású, úgynevezett Bt-fehérjéket termel, hogy az ilyen fajok termesztése magasabb gyomirtó-használathoz, és így magasabb maradványszintekhez vezet, hogy a glifozát-maradvány, illetve a glifozát metabolitjainak egészségügyi hatását nem vizsgálták és hogy a glifozát rákkeltő hatását továbbra sem zárták ki.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság mindezek alapján jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament állapítsa meg: a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket, nem felel meg az uniós jognak, mivel nem egyeztethető össze az említett rendelet célkitűzésével ezért kérje föl a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét és ne engedélyezzen gyomirtó-toleráns fajokat addig, amíg megfelelő kockázatelemzések nem készülnek. Ennek megfelelően szavaztam.

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Senegal: gennemførelse af aftalen. Protokol (A9-0180/2020 - Izaskun Bilbao Barandica) HU

11-11-2020

A Bizottság végrehajtási határozattervezetet dolgozott ki, amely az említett termékek forgalomba hozatalát az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján engedélyezte volna. A tagállamok a három hónapos konzultációs időszak alatt számos kritikus észrevételt nyújtottak be az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak. Az észrevételek rámutatnak, hogy ez a kukorica-fajta toleráns a glifozát tartalmú gyomirtókra, továbbá rovarölő hatású, úgynevezett Bt-fehérjéket termel, hogy az ilyen fajok termesztése magasabb gyomirtó-használathoz, és így magasabb maradványszintekhez vezet, hogy a glifozát-maradvány, illetve a glifozát metabolitjainak egészségügyi hatását nem vizsgálták és hogy a glifozát rákkeltő hatását továbbra sem zárták ki.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság mindezek alapján jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament állapítsa meg: a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket, nem felel meg az uniós jognak, mivel nem egyeztethető össze az említett rendelet célkitűzésével ezért kérje föl a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét és ne engedélyezzen gyomirtó-toleráns fajokat addig, amíg megfelelő kockázatelemzések nem készülnek. Ennek megfelelően szavaztam.

Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Senegal: gennemførelse af aftalen. Protokol (Beslutning) (A9-0182/2020 - Izaskun Bilbao Barandica) HU

11-11-2020

Az Európai Unió harmadik országokkal aláírt halászati partnerségi megállapodásai és jegyzőkönyvei keretében az EU pénzügyi és technikai támogatást nyújt a partnerországoknak az ezek kizárólagos gazdasági övezetében található többletállományokra vonatkozó halászati jogokért cserébe. E megállapodások az erőforrások megőrzésére és a környezeti fenntarthatóságra is törekednek, támogatva a partnerország saját fenntartható halászati politikáját. A halászati megállapodások valamennyi jegyzőkönyve tartalmaz az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó záradékot is.
A Szenegáli Köztársasággal megkötött halászati partnerségi végrehajtásáról szóló jelenlegi jegyzőkönyv tavaly hatályát vesztette, a parafált új jegyzőkönyv öt éven át évi 10 000 tonna tonhalnyi referenciamennyiséggel és évi 1 750 tonna engedélyezett fogás mennyiséggel halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajók számára. Ennek pénzügyi ellentételezése évi 800 000 euró az erőforrásokhoz való hozzáférésért, évi 900 000 euró az ágazati politika végrehajtásáért és évi 1 350 750 euró, amely megfelel a hajótulajdonosok által fizetendő becsült díjaknak.
A Halászati Bizottság állásfoglalás-tervezetében megállapítja, hogy a jegyzőkönyv szoros együttműködést tesz lehetővé az Európai Unió és Szenegál között a szenegáli vizek halászati erőforrásainak felelősségteljes kiaknázása, valamint a fenntartható erőforrás-gazdálkodás kialakítására és a tengeri biológiai sokféleség védelmére irányuló szenegáli erőfeszítések támogatása érdekében. A tervezet elfogadását támogattam.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg