Miapetra KUMPULA-NATRI
Miapetra KUMPULA-NATRI
Finland

Fødselsdato : , Vaasa

9. valgperiode Miapetra KUMPULA-NATRI

Politiske grupper

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti (Finland)

Næstformand

 • 13-02-2020 / 15-07-2024 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 23-09-2020 / 23-03-2022 : Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder

Medlemmer

 • 02-07-2019 / 12-02-2020 : Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 14-09-2020 / 22-09-2020 : Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 18-10-2023 / 15-07-2024 : Udvalget om International Handel

Stedfortræder

 • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Udvalget for Andragender
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegationen for Forbindelserne med Japan
 • 09-07-2019 / 19-01-2022 : Udvalget om International Handel
 • 20-01-2022 / 17-10-2023 : Udvalget om International Handel
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

BETÆNKNING om en europæisk strategi for data

02-03-2021 A9-0027/2021 PE657.163v04-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/1242 for så vidt angår skærpelse af præstationsnormerne for nye tunge køretøjers CO2-emissioner og indarbejdning af indberetningsforpligtelser og om ophævelse af forordning (EU) 2018/956

13-10-2023 ITRE_AD(2023)749317 PE749.317v02-00 ITRE
Miapetra KUMPULA-NATRI

UDTALELSE om aktindsigt – årsberetning for årene 2019-2021

27-03-2023 AFCO_AD(2023)735467 PE735.467v02-00 AFCO
Miapetra KUMPULA-NATRI

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af tab af plastgranulat for at mindske mikroplastforurening

21-02-2024 ITRE_AD(2024)758781 PE758.781v02-00 ITRE
Maria SPYRAKI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer

01-02-2023 AFCO_AD(2023)730184 PE730.184v03-00 AFCO
Markéta GREGOROVÁ

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for foranstaltninger til styrkelse af det europæiske økosystem for halvledere (mikrochipforordningen)

05-12-2022 INTA_AD(2022)735744 PE735.744v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

Beslutningsforslag

Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige stemmeforklaringer

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Emballage og emballageaffald (A9-0319/2023 - Frédérique Ries) FI

24-04-2024

EU on tehnyt tällä kaudella hyvin kunnianhimoista luonto- ja ilmastopolitiikkaa. Euroopassa tuotetaan tällä hetkellä aivan liikaa jätettä. Tämä on ollut täysin kestämätöntä jo pitkään. Olen samaa mieltä asetuksen tavoitteen kanssa siitä, että jätemäärää on vähennettävä ja keskityttävä vahvistamaan kierrätystä, ja lisäämään uudelleenkäyttöä. Asetus vie tätä tavoitetta eteenpäin koko EU:n tasolla. Eri aineille on asteittain kiristyvät kierrätysvelvoitteet. Materiaalien kierrätys on paitsi ympäristö- myös omavaraisuusteko.
Nyt hyväksytyllä asetuksella oli parlamentin laaja tuki. Sen sisällössä on edelleen paljon yksityiskohtaista sääntelyä. Olen kuitenkin tyytyväinen, että lopullisessa kannassa on mukana syksyllä parlamentin kantaan saliin tekemäni esitys siitä, että komposiittimateriaaliksi lasketaan tuotteet, joissa on yli kymmenen prosenttia muovia. Lopullisessa asetuksessa raja tuli viiteen prosenttiin. Enää ei siis korkeintaan viisi prosenttia muovia sisältävää kuppia rinnasteta muovikuppiin.
Uusiutuvat kuitupohjaiset materiaalit, kuten pahvituotteet, ovat ympäristön kannalta kestävämpi vaihtoehto kuin alkuperäisessä esityksessä ollut painotus uudelleenkäytettäviin tuotteisiin. Ne olisivat lisänneet öljypohjaisen kierrättämättömän muovin käyttöä. Nyt äänestyksessä olleessa sovussa on otettu laajemmin huomioon myös muut tuotteet ja kielletty nimenomaisesti vain muovi.
Ymmärrän hyvin huolen tällä hetkellä hyvin toimivan pullonpalautusjärjestelmämme kannalta. Nyt hyväksytyn asetuksen jälkeen alkaa joka tapauksessa täytäntöönpanoprosessi, ja velvoite kymmenen prosentin uudelleenkäytettävistä pulloista (mehu, olut, vesi) alkaa vasta 2030. Suomella on aikaa hakea ratkaisu, joka ei heikennä jo hyvin toimivaa järjestelmää. Kukaan ei voi velvoittaa huonontavaan ratkaisuun.

Medtagelse af retten til abort i EU's charter om grundlæggende rettigheder (B9-0205/2024, B9-0207/2024, B9-0208/2024) FI

11-04-2024

Aborttioikeus kuuluu osaksi EU:n perusoikeuskirjaa. Oikeus omaan kehoon on jokaisen ihmisen perusoikeus. Niin Euroopassa kuin muualla maailmassa noussut antigenderismi on uhka naisten oikeuksille. Tämän vuoksi on tärkeä suojella niitä perusarvoja ja oikeuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Pidän välttämättömänä, että aborttioikeus lisätään osaksi EU:n perusoikeuskirjaa.

Bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe) FI

12-03-2024

On hyvä asia, että EU edistää ilmastotavoitteitaan monin eri keinoin. Suomessakin paljon huomiota saanut rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on nyt valmistunut neuvotteluista parlamentin hyväksyttäväksi.
Olen tyytyväinen, että nyt äänestykseen tuleva kokonaisuus on kohtuullisempi kuin komission alkuperäinen esitys. Yksittäisille kotitalouksille ei aseteta velvoitteita siirtyä energialuokasta toiseen kiireisessä aikataulussa, eikä direktiivi koske kesämökkejä. Julkisille rakennuksille asetetaan sitovia tavoitteita. On selvää, että rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on ilmaston, ihmisten ja asukkaiden etu. Mitä energiatehokkaampi rakennus on, sitä vähemmän syntyy asukkaille energiakustannuksia.
Direktiiviin saatiin mukaan myös sosiaalidemokraattien tärkeä tavoite siitä, että valtioiden tulisi tukiohjelmissaan kohdentaa yli puolet vaikeampaan asuntokantaan. Siirtymä toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Det syriske regimes blokade af nødhjælpskonvojer fra kurdisk Røde Halvmåne til det nordvestlige Syrien

22-02-2023 E-000582/2023 Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Implementation of the Youth, Peace and Security agenda by the Commission and the Member States EN

17-01-2022 E-000199/2022 Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Spørgsmål til Præsidiet, Formandskonferencen og Kvæstorerne

Medlemmerne kan stille spørgsmål til formanden om Præsidiets, Formandskonferencens eller kvæstorernes udøvelse af deres mandater. Forretningsordenens artikel 32, stk. 2

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme

Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Svar på spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme

Svar på medlemmernes forespørgsler til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Møder

Topical EU developments

Medlemmer
KUMPULA-NATRI Miapetra
Dato, sted:
Strasbourg
Rolle:
Medlemmer
Møde med:
Finnish government

Trade policy and sanctions against Russia

Medlemmer
KUMPULA-NATRI Miapetra
Dato, sted:
Brussels
Rolle:
Medlemmer
Møde med:
Finnish Permanent Representation in the EU

Upcoming European elections and EU education policy

Medlemmer
KUMPULA-NATRI Miapetra
Dato, sted:
Brussels
Rolle:
Medlemmer
Møde med:
National Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences (SAMOK) National Union of University Students in Finland (SYL)