Jean ARTHUIS Jean ARTHUIS
Jean ARTHUIS
Frankrig

Fødselsdato : , Saint-Martin du Bois

8. valgperiode Jean ARTHUIS

Politiske grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa - Medlem

Nationale partier

 • 01-07-2014 / 31-08-2017 : Union des Démocrates et Indépendants (Frankrig)
 • 01-09-2017 / 01-07-2019 : La République en marche (Frankrig)

Formand

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Budgetudvalget
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetudvalget

Medlemmer

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Budgetudvalget
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalgsformandskonferencen
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Iran
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Budgetudvalget
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalgsformandskonferencen

Stedfortræder

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien
 • 17-10-2014 / 18-01-2017 : Budgetkontroludvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetkontroludvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013

26-11-2018 BUDG_AD(2018)626923 PE626.923v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2017/825 for at øge finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer og tilpasse dens overordnede målsætning

19-06-2018 BUDG_AD(2018)620816 PE620.816v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

UDTALELSE om gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020

22-02-2018 BUDG_AD(2018)616571 PE616.571v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF

08-12-2016 BUDG_AD(2016)592201 PE592.201v02-00 BUDG
Clare MOODY

UDTALELSE om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF

10-11-2016 BUDG_AD(2016)589310 PE589.310v02-00 BUDG
Andrey NOVAKOV

UDTALELSE om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag

08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060 PE577.060v02-00 AGRI
Peter JAHR

Større forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige stemmeforklaringer

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) FR

18-04-2019

J’ai voté en faveur du Fonds européen de la défense. Il s’agit d’une avancée remarquable pour ce projet de défense européenne présent dans les tuyaux depuis les années 1950. Néanmoins, son budget, de 13 milliards d’euros sur la période 2021-2027, reste minime en comparaison des budgets de défense nationaux. Il aura au moins le mérite d’amorcer une rationalisation des coûts en la matière en Europe, condition importante pour assurer la pérennité de nos armées. C’est un outil important mis à la disposition d’une Europe qui protège; à nos États maintenant de l’exploiter au mieux et de coopérer en bonne foi, intelligence et solidarité.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) FR

18-04-2019

J’ai voté en faveur de ce texte. Bien que contrainte par la faiblesse de ses moyens et prérogatives en matière d’investissements, l’Union européenne fait preuve de génie grâce à cet instrument qui lui assurera un levier financier pour atteindre ses objectifs en matière d’infrastructures, d’innovation, de recherche, de soutien aux PME et de développement du capital humain. Je loue en particulier le travail de simplification et d’harmonisation entrepris par nos institutions qui permettra de soulager les bénéficiaires devant se conformer à des procédures longues et complexes pour bénéficier de ces financements essentiels à leur croissance.

Den europæiske grænse- og kystvagt (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) FR

18-04-2019

J’ai voté pour ce texte réformant « Frontex ». Je salue la création de 10 000 postes d’ici 2027 ainsi que l’élargissement de son champ d’action. Il s’agit d’un texte primordial pour la construction d’une Europe qui protège.

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.