Jørn DOHRMANN Jørn DOHRMANN
Jørn DOHRMANN
Danmark

Fødselsdato : , Vamdrup

8. valgperiode Jørn DOHRMANN

Politiske grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : De Europæiske Konservative og Reformister - Medlem

Nationale partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Dansk Folkeparti (Danmark)

Formand

 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

Medlemmer

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Palæstina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 22-10-2014 / 22-10-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg
 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Delegationsformandskonferencen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

Stedfortræder

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 10-03-2016 / 18-01-2017 : Fiskeriudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Det Særlige Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven

21-03-2019 AGRI_AD(2019)612136 PE612.136v02-00 AGRI
Ivan JAKOVČIĆ

UDTALELSE om gennemførelse af de retlige bestemmelser og den fælles erklæring, der sikrer parlamentariske kontrol med decentrale organer

22-01-2019 ENVI_AD(2019)628575 PE628.575v02-00 ENVI
Ivo BELET

UDTALELSE om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

29-11-2018 AGRI_AD(2018)626968 PE626.968v03-00 AGRI
Michel DANTIN

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige stemmeforklaringer

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem EU, Grønland og Danmark (A8-0480/2018 - Maurice Ponga)

31-01-2019

Jeg kunne godt have ønsket mig, at Grønlands helt specielle geopolitiske position og relation til EU via Danmark blev fremhævet endnu tydeligere i teksten. Isoleret set er det positivt, at Grønland har udsigt til en stigning i den økonomiske støtte. Den del er jeg glad for.
Problematisk bliver det dog, når andre OLT’er som eksempelvis franske stillehavsøer pludselig skal have en endnu større bid af kagen - endda ud fra en budgetramme der er langt højere end Kommissionens forslag.
Det er en relativ reduktion af midlerne til Grønland og dermed også at forklejne betydningen af Grønlands helt særlige rolle i forholdet til Europa. OLT’er i Caribien eller Stillehavet kan ikke siges at have samme specielle betydning. Dermed lægger teksten også op til en skævridning - politisk så vel som kulturelt og økonomisk. Derfor har jeg valgt at stemme blankt til denne betænkning.

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.