Agnieszka KOZŁOWSKA
Agnieszka KOZŁOWSKA
Polen

Fødselsdato : , Kętrzyn

8. valgperiode Agnieszka KOZŁOWSKA

Politiske grupper

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Medlem

Nationale partier

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polen)

Medlemmer

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
  • 14-07-2014 / 28-11-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Hviderusland
  • 14-07-2014 / 28-11-2017 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Stedfortræder

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Japan

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)

14-11-2018 FEMM_AD(2018)627761 PE627.761v03-00 FEMM
Agnieszka KOZŁOWSKA

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU

30-05-2018 FEMM_AD(2018)618327 PE618.327v02-00 FEMM
Agnieszka KOZŁOWSKA

UDTALELSE om modernisering af uddannelser i EU

11-04-2018 EMPL_AD(2018)618003 PE618.003v02-00 EMPL
Agnieszka KOZŁOWSKA

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retlige anliggender

16-01-2019 FEMM_AD(2018)628459 PE628.459v03-00 FEMM
Angelika MLINAR

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

04-04-2018 FEMM_AD(2018)619422 PE619.422v01-00 FEMM
Angelika MLINAR

UDKAST TIL UDTALELSE om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018

11-01-2018 FEMM_AD(2018)616579 PE616.579v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

Beslutningsforslag

Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Større forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige stemmeforklaringer

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) PL

03-10-2018

Głosowałam przeciwko sprawozdaniu Dalli, mimo ze popieram generalny cel, jakim jest zmniejszanie emisji CO2 i spalin przez samochody osobowe. Należy stawiać sobie ambitne cele i wywierać presję na producentów oraz nabywców samochodów, aby w rezultacie po ulicach naszych krajów jeździły jak najbardziej proekologiczne pojazdy. Jednak stawiane przy tym konkretne cele dotyczące redukcji poziomu emisji muszą być realistyczne, w przeciwnym razie prawo staną się puste i w rezultacie kontrproduktywne. Popierałam redukcję emisji CO2 o maks. 35% do 2030 roku – jednak ponieważ podczas głosowań Parlament zgodził się na wyższe progi, które będę problemem dla rozwoju przemysłu transportowego w Polsce, na końcu sprawozdania zagłosowałam przeciw.

Ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica) PL

31-05-2018

Głosowałam za alternatywną rezolucją przygotowaną przez grupę EPP, gdyż tekst pierwotnego raportu ewoluował w kierunku lewicowego manifestu, a pierwotna równowaga między kwestiami zdrowia, pracy, wolności obywatelskich i praw reprodukcyjnych kobiet, które były jednym z opisywanych przez raport obszarów, została zachwiana. Jednak, gdy alternatywna rezolucja nie znalazła większości parlamentarnej, zagłosowałam za pierwotnym raportem, mimo jego minusów. Uważam, że obowiązek Unii Europejskiej do promowania polityk równościowych w krajach trzecich poprzez politykę zagraniczną powinien być często przypominany, a oczekiwanie większego zaangażowania służb zewnętrznych Komisji Europejskiej w polityki równościowe jest jak najbardziej słuszne. Nie zgadzam się z niektórymi zapisami raportu, dotyczącymi budżetu, i żałuję, że wyważony, oszczędny w oceny język pierwotnej wersji raportu zniknął w wyniku negocjacji, bo moim zdaniem obniża to, jakość i skuteczność tego dokumentu, ale uznałam że te wady można pominąć i na koniec poparłam także wspólny projekt rezolucji.

Indsigelse jf. artikel 106: Genetisk modificeret majs GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) PL

30-05-2018

Głosowałam za rezolucją sprzeciwiającą się wobec projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-00021-9), na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Uważam, że zarówno żywność, jak i pasza genetycznie modyfikowana jest mniej wartościowa od naturalnej, a efekty jej długoterminowego stosowania są nieznane i przez to zarówno produkcja, jak i stosowanie produktów GMO w żywności spożywanej przez ludzi oraz jako dodatek do paszy w hodowlach zwierząt przeznaczonych do produkcji mięsa stanowić ryzyko zdrowotne i ekologiczne. GMO w paszy stanowi też wyzwanie dla gospodarki odpadowej, gdyż utylizacja odpadów zwierzęcych musi uwzględniać zwiększone wymagania środowiskowe wynikające z cech pasz GMO. W sytuacji zbyt małej ilości przekonujących danych popieram ostrożnościową politykę zakazującą zarówno produkcji kukurydzy GMO GA21 (MON-00021-9, jak i wprowadzania jej do obrotu.

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

SKRIFTLIG ERKLÆRING om reform på området for videregående uddannelse i Hviderusland

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Bortfaldet
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Heidi HAUTALA Kazimierz Michał UJAZDOWSKI Algirdas SAUDARGAS Jaromír ŠTĚTINA Michaela ŠOJDROVÁ Angel DZHAMBAZKI Krystyna ŁYBACKA Agnieszka KOZŁOWSKA Julie WARD Momchil NEKOV
Åbningsdato : 21-11-2016
Frist : 21-02-2017
Antal underskrifter : 74 - 22-02-2017

SKRIFTLIG ERKLÆRING om bekæmpelse af had og ekstremisme på internettet

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Bortfaldet
Ivan JAKOVČIĆ Paavo VÄYRYNEN Anna ZÁBORSKÁ Hannu TAKKULA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Boris ZALA Zigmantas BALČYTIS Heinz K. BECKER Jozo RADOŠ Brian HAYES Péter NIEDERMÜLLER Angel DZHAMBAZKI Agnieszka KOZŁOWSKA Miriam DALLI Patricija ŠULIN Iskra MIHAYLOVA
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 143 - 13-12-2016

Erklæringer

Alle nedenstående erklæringer er underskrevet af medlemmet, selv om underskriften ikke er synlig i onlinekopien.