Esteban GONZÁLEZ PONS : 8. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Næstformand

Nationale partier 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Spanien)

Medlemmer 

 • 01-07-2014 / 11-11-2014 : Budgetudvalget
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 • 16-09-2015 / 18-01-2017 : Budgetudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budgetudvalget
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Stedfortræder 

 • 01-07-2014 / 15-09-2015 : Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Vigtigste parlamentariske aktiviteter 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning 
De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retlige anliggender  
- BUDG_AD(2018)625492 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri  
- BUDG_AD(2018)612357 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi  
- BUDG_AD(2017)595662 -  
-
BUDG 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier  
- BUDG_AD(2018)625488 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014  
- BUDG_AD(2018)625572 -  
-
BUDG 
UDTALELSE om generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden  
- BUDG_AD(2016)589457 -  
-
BUDG 

Beslutningsforslag 
Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Større forespørgsler 
Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 139, bilag III

Andre parlamentariske aktiviteter 

Skriftlige stemmeforklaringer 
Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Fængselssystemer og -forhold (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) ES  
 

Estoy de acuerdo con la idea sustantiva de la Resolución del Parlamento Europeo sobre condiciones y sistemas penitenciarios, pero los apartados 21 y 29 no los podemos aceptar porque el acercamiento de presos es una historia vinculada al sufrimiento de muchas víctimas inocentes del fenómeno terrorista en España. Tampoco podemos olvidar que la política de dispersión de presos ha jugado un papel crucial para la derrota de la organización terrorista ETA.

Skriftlige forespørgsler 
Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om indførelse af en europæisk frugtdag  
- P8_DCL(2016)0130 - Bortfaldet  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Åbningsdato : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal underskrifter : 132 - 13-03-2017
Skriftlig erklæring om forskelsbehandling inden for idræt  
- P8_DCL(2016)0098 - Bortfaldet  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 76 - 13-12-2016
Skriftlig erklæring om fremme af europæisk kultur  
- P8_DCL(2016)0046 - Bortfaldet  
Maite PAGAZAURTUNDÚA , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Esteban GONZÁLEZ PONS , José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Santiago FISAS AYXELÀ , Yana TOOM , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Fabio Massimo CASTALDO , Isabella ADINOLFI  
Åbningsdato : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal underskrifter : 86 - 28-07-2016

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Kontakt