Nikos ANDROULAKIS Nikos ANDROULAKIS
Nikos ANDROULAKIS

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Grækenland - PASOK-KINAL (Grækenland)

Fødselsdato : , Athina

8. valgperiode Nikos ANDROULAKIS

Politiske grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Panhellenic Socialist Movement - Olive Tree (Grækenland)

Medlemmer

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udenrigsudvalget
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Undersøgelsesudvalget om Emissionsmålinger i Bilindustrien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udenrigsudvalget

Stedfortræder

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underudvalget om Menneskerettigheder
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
 • 10-07-2018 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om ansvar, erstatning og finansiel sikkerhed i forbindelse med offshore gas- og olievirksomhed

12-07-2016 ENVI_AD(2016)575123 PE575.123v02-00 ENVI
Nikos ANDROULAKIS

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

08-12-2017 ENVI_AD(2017)604865 PE604.865v02-00 ENVI
Ivo BELET

UDTALELSE om anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøansvarsdirektivet)

20-06-2017 ENVI_AD(2017)599800 PE599.800v02-00 ENVI
Benedek JÁVOR

UDTALELSE om en EU-strategi for flydende naturgas og gaslagring

14-07-2016 AFET_AD(2016)582256 PE582.256v03-00 AFET
Takis HADJIGEORGIOU

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige stemmeforklaringer

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

2016-rapporten om Tyrkiet (A8-0234/2017 - Kati Piri) EL

06-07-2017

Η Τουρκία όχι μόνο δεν κατέγραψε πρόοδο τη χρονιά που πέρασε, αλλά έκανε και σημαντικά βήματα προς τα πίσω. Η φετινή έκθεση προόδου αποτυπώνει την οπισθοδρόμηση αυτή και αποτελεί κόλαφο στις πολιτικές που ακολουθεί ο κ. Ερντογάν.
Η έκθεση επίσης περιλαμβάνει και μια σειρά από τροπολογίες που είχα καταθέσει από κοινού με άλλους ευρωβουλευτές. Με τις συγκεκριμένες τροπολογίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Τουρκία να σταματήσει τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων, καθώς και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα των γειτονικών της χωρών. Ζητείται επίσης η κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και, βεβαίως, η άμεση άρση του casus belli προς τη χώρα μας. Ακόμη, καλεί την τουρκική κυβέρνηση να άρει όλα τα εμπόδια στη διαχείριση των μειονοτικών ευαγών ιδρυμάτων (βακούφια), στην εκπαίδευση, στον ορισμό και στη διαδοχή του κλήρου, και ζητεί την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τέλος, χαιρετίζει το άνοιγμα του μειονοτικού σχολείου στην Ίμβρο, το οποίο αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα στη διατήρηση του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του νησιού.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ψήφισα υπέρ.

Mandatet for et midlertidigt udvalg om terrorisme (B8-0477/2017) EL

06-07-2017

Ψήφισα υπέρ της πρότασης απόφασης σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία, διότι θεωρώ πως με αυτόν τον τρόπο θα εξεταστούν και θα αναλυθούν πολλές πτυχές των τρομοκρατικών χτυπημάτων που συγκλόνισαν τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών.

Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og oprettelse af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (A8-0170/2017 - Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial) EL

06-07-2017

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) και τη σύσταση της Εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ, διότι το νέο Ταμείο Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ και τα υπάρχοντα εργαλεία θα ενοποιηθούν με στόχο την τόνωση των επενδύσεων στην Αφρική και τις γειτονικές χώρες και θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των βασικών αιτιών της μεταναστευτικής κρίσης.

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om bekæmpelse af anvendelsen af bly

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Bortfaldet
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Åbningsdato : 03-10-2016
Frist : 03-01-2017
Antal underskrifter : 94 - 04-01-2017

Skriftlig erklæring om respekt for menneskerettigheder og religiøse rettigheder i Tyrkiet

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Bortfaldet
Eva KAILI Kostas CHRYSOGONOS Sofia SAKORAFA Maria SPYRAKI Manolis KEFALOGIANNIS Eleni THEOCHAROUS Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Theodoros ZAGORAKIS Demetris PAPADAKIS Nikos ANDROULAKIS
Åbningsdato : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal underskrifter : 35 - 13-12-2016

Skriftlig erklæring om donering af usolgte fødevarer til velgørenhedsorganisationer

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Afsluttet ved flertalsbeslutning
Hugues BAYET Angélique DELAHAYE Stanisław OŻÓG Petr JEŽEK Younous OMARJEE Ernest URTASUN Marco VALLI Maria ARENA Marc TARABELLA Mariya GABRIEL Patrick LE HYARIC Eva JOLY Fabio Massimo CASTALDO Guillaume BALAS Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE José BLANCO LÓPEZ Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Nikos ANDROULAKIS Virginie ROZIÈRE Sylvie GUILLAUME José BOVÉ Anneliese DODDS Neena GILL Victor NEGRESCU Claudia ȚAPARDEL Kathleen VAN BREMPT David CASA Karima DELLI Pascal DURAND
Åbningsdato : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Dato for vedtagelse : 14-01-2016
Underskriftsliste : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Antal underskrifter : 388 - 15-01-2016

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg