Bernd
LANGE

Ordfører for betænkning - 5. valgperiode Bernd LANGE

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner - Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

17-07-2001 A5-0287/2001 PE 304.658DEF ENVI
Bernd LANGE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer (Hughes-proceduren) - Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

25-04-2001 A5-0131/2001 PE 301.038DEF ENVI
Bernd LANGE

Betænkning om forslag til Europaparlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/24/EF om dele af og kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer - Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

24-01-2001 A5-0015/2001 PE 293.697DEF ENVI
Bernd LANGE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra motorer med kompressionstænding til fremdrift af køretøjer med styret tænding, som benytter naturgas eller autogas (LPG) som brændstof og om ændring af Rådets direktiv 88/77/EØF - Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse

21-10-1999 A5-0043/1999 PE 231.364DEF ENVI
Bernd LANGE