Sven MIKSER Sven MIKSER
Sven MIKSER

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Estland - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Estland)

Fødselsdato : , Tartu

Hjem Sven MIKSER

Næstformand

DNAT
Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling

Medlem

AFET
Udenrigsudvalget
SEDE
Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar
AIDA
Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder

Stedfortræder

IMCO
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
PETI
Udvalget for Andragender
D-UA
Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine
DEPA
Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Seneste aktiviteter

Europäisches Klimagesetz (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) ET

07-10-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Toetasin antud olulise raporti vastuvõtmist, mis muudab ELi kliimaneutraalsuse eesmärgi juriidiliselt siduvaks kohustuseks, tagades sellega õiguskindluse meie ettevõtjatele ja kodanikele. Kuna keskkonnasaaste ja loodus ei tunne riigipiire, siis on ainuõige tegeleda kliimaneutraalsuse saavutamisega EL tasandil, olles maailma ühe suurima majanduskeskkonnana eeskujuks ülejäänud maailmale. Samuti pean igati positiivseks, et Parlament toetas ambitsioonikamat kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärki ning varasema 40% asemel soovitakse CO2 heidet (1990. a. tasemega võrreldes) vähendada 60% juba 2030. aastaks. Ambitsioonikam eesmärk on vajalik selleks, et kliimaneutraalsuse saavutamine 2050. aastaks oleks realistlik, mitte pelgalt soovunelm. Arvestades sagenenud looduskatastroofe ja kiiret kliimasoojenemist, tuleb tegutseda kohe. Seda enam, et üleminek jätkusuutlikule rohemajandusele aitab luua uusi töökohti ning tuua meid praegusest kriisist tugevamana välja.

Den europæiske skovstrategi - vejen frem (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) ET

07-10-2020
Skriftlige stemmeforklaringer

Hoolimata asjaolust, et metsanduspoliitika ning vastavate strateegiate koostamine on ennekõike liikmesriikide pädevuses, mõjutavad Euroopa erinevad poliitikasuunad, sh kliimapoliitika otseselt ja kaudselt metsi ning nende majandamist. Seetõttu vajame ka Euroopa tasemel kõikehõlmavat ning kogu metsapõhist väärtusahelat arvesse võtvat uut Euroopa metsastrateegiat, mis on kooskõlas EL kliimaeesmärkidega ja säästva metsamajanduse põhimõtetega. Metsa majandamine ja puittoodete tootmine on olemuslikult CO2 siduv ja süsinikku talletav protsess, mis aitab kaasa ka kliimaeesmärkide täitmisele, kuid siinjuures tuleb tähelepanelikult jälgida metsamajanduse mõju bioloogilisele mitmekesisusele, et ühe probleemi lahendamisel me ei looks hoopis uut. Olen igati päri raportis öelduga, et ELi metsastrateegia peaks olema sillaks ELi ja liikmesriikide riikliku metsapoliitika vahel ja tagama, et metsasektori oskusteavet kaasataks juba selle poliitika kujundamise varajastes etappides, mille tulemuseks oleks ühtne ja järjepidev metsapoliitika. Minu arvates on raport tasakaalus ning on heaks suunaks uue EL metsastrateegia koostamiseks. Johtuvalt eelöeldust, toetasin antud raporti vastuvõtmist.

BETÆNKNING om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Georgien

17-07-2020 A9-0136/2020 PE648.608v02-00 AFET
Ordfører for betænkning
Sven MIKSER

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg