Bart GROOTHUIS Bart GROOTHUIS
Bart GROOTHUIS

Gruppen Renew Europe

Medlem

Nederlandene - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederlandene)

Fødselsdato : ,

Skriftlige stemmeforklaringer Bart GROOTHUIS

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Covid-19-foranstaltningernes indvirkning på demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet (B9-0343/2020) NL

13-11-2020

De leden van de VVD delegatie steunen de geest van de resolutie, te weten: de pandemie waarin we ons nu bevinden nooit of te nimmer een excuus is om verworven democratische rechten en vrijheden op disproportionele wijze in te perken. Desondanks heeft de delegatie zich onthouden van stemming op de eindstem omdat de delegatie het aangenomen amendement 19 - waarin opgeroepen wordt tot onmiddellijke evacuatie en herverdeling van asielzoekers op de Griekse eilanden – niet kan steunen. De VVD zet zich in voor een duurzame oplossing voor de erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden, onder andere middels financiële en operationele ondersteuning. Volledige evacuatie en herverdeling als ad hoc maatregel draagt wat de VVD delegatie betreft niet bij aan het op de lange termijn verbeteren van de situatie.

Ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) NL

23-10-2020

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. De VVD-delegatie onderschrijft het belang van gelijke rechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen en staat positief tegenover verhoging van de participatie van vrouwen in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Een aantal onderdelen van dit verslag kan de VVD echter niet steunen, zoals quota voor de deelname van vrouwen aan controle-, evaluatie- en toezichtmechanismen, de eis dat 85 % van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet worden besteed aan programma’s waarin gendergelijkheid de hoofddoelstelling is en het streefdoel van 50 % vrouwen in leidinggevende functies. Ook acht de VVD het niet werkbaar en/of veilig dat op alle EU-ambassades een gendermedewerker ongelimiteerde toegang dient te krijgen tot informatiestromen inclusief geclassificeerde informatie. De VVD-delegatie heeft daarom vandaag tegen dit verslag gestemd.

Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) NL

23-10-2020

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over de regels voor producten en samenwerking in de landbouwsector. Het is goed dat er meer mogelijkheden komen om duurzaamheidsinitiatieven in de keten te realiseren. De VVD heeft zich echter onthouden van stemming op dit rapport omdat een aantal voorstellen verregaand ingrijpen in de vrije marktwerking.’

Skovrydning (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) NL

22-10-2020

Bossen en regenwouden spelen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering. De VVD onderschrijft dan ook de doelstelling van het verslag om Europese bossen beter te beschermen door ontbossing te reguleren en heeft daarom voor het verslag gestemd. De hoofdstukken over due diligence heeft de VVD echter niet gesteund, omdat deze een voorschot nemen op het duediligencevoorstel van de Commissie dat volgend jaar wordt verwacht en een horizontale duediligenceverplichting zal introduceren. De VVD geeft de voorkeur aan een consequente duediligenceaanpak om fragmentatie in de EU-wetgeving te voorkomen.

Videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af detailinvestorers deltagelse (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) NL

08-10-2020

Vandaag heeft in het Europees Parlement een stemming plaatsgevonden over de ontwikkeling van de Europese kapitaalmarktenunie. De VVD is groot voorstander van dit dossier, daar het als doelstelling heeft om de Europese economie minder afhankelijk te maken van enkel bancaire financiering. In algemene zin steunt de VVD de voorstellen in dit verslag die gericht zijn op een versterking en verdieping van de kapitaalmarkten in de EU, aangezien deze bijdragen aan economische groei en financiële stabiliteit.
Met enkele onderdelen van het verslag, zoals bijvoorbeeld de invoering van een Europese vennootschapsbelasting en het creëren van een veilig Europees vermogensbestanddeel, kan de VVD echter niet instemmen. De VVD-delegatie heeft zich vandaag daarom onthouden van stemming.

Styrkelse af ungdomsgarantien (B9-0310/2020) NL

08-10-2020

Vandaag is er in het Europees Parlement gestemd over de toekomst van de Europese jongerengarantie, een initiatief om werkloze jongeren zo snel mogelijk aan een baan of opleiding te helpen. In deze tijden is dit zeker ook een belangrijk onderwerp. De VVD ondersteunt een voortvarende aanpak van jeugdwerkloosheid van harte.
Uiteindelijk heeft de VVD-delegatie zich toch onthouden bij de eindstemming. De resolutie vraagt om van de jongerengarantie een bindend instrument voor alle lidstaten te maken, opgelegd en gecontroleerd door de EU. Dit gaat de VVD-delegatie te ver. Daarnaast vraagt de resolutie om nog eens extra middelen voor het ESF+, en zouden alle lidstaten nog eens 3 % vanuit het ESF+ moeten besteden aan de aanpak van jeugdwerkloosheid. Dit zou ook gelden voor lidstaten waar de jeugdwerkloosheid relatief laag is.

Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) NL

07-10-2020

De VVD-delegatie steunt een groot deel van het jaarverslag 2018 over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid. Het verslag kijkt onder andere naar de impact van COVID-19 op handel, roept op om de Wereldhandelsorganisatie te hervormen en verwelkomt de nieuwe handelsverdragen met landen zoals Japan en Singapore. Het verslag erkent het belang van handel op basis van regels en een multilateraal handelssysteem. Die ambitie steunt de VVD ten zeerste.
Een aantal onderdelen van dit verslag kan de VVD echter niet steunen, zoals een oproep in het kader van eigen middelen voor onder andere een “Common Consolidated Corporate Tax Base”. Verder roept dit verslag op om de ratificatie van het EU-Mercosur-akkoord voortijdig uit te sluiten. Deze oproep kan de VVD niet steunen. Handelsakkoorden zorgen voor welvaart en hogere standaarden, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en arbeidsnormen. Dit was voor de VVD-delegatie reden om zich te onthouden op de eindstemming. Europa en Nederland hebben baat bij een ambitieus Europees handelsbeleid, juist in tijden van deze coronacrisis en de economische gevolgen hiervan.

Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) NL

16-09-2020

De VVD-delegatie in het Europees Parlement heeft vandaag tegen het verslag over eigen middelen in de Europese Unie gestemd. De VVD kan de oproep van het Europees Parlement niet steunen als het gaat om de invoering van nieuwe Europese belastingen.
De Europese Raad is tijdens de vergadering van 17-21 juli jl. tot een akkoord gekomen, onder andere over hoe de Europese begroting gefinancierd moet worden. De VVD-fractie steunt dit akkoord, maar acht de oproep tot een (juridisch bindende) invoering van bijvoorbeeld een Financiële Transactietaks (FTT) en een Europese vennootschapsbelasting niet opportuun.

Konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 17.-21. juli 2020 (B9-0229/2020) NL

23-07-2020

De VVD-delegatie in het Europees Parlement verwelkomt in deze resolutie, samen met een ruime meerderheid in het Europees Parlement, de uitkomst van de bijeenkomst van de Europese Raad (17-21 juli) en de overeenstemming die daar is bereikt over het Europees budget (2021-2027) en het herstelfonds. In het akkoord van de Raad is een juiste balans bereikt tussen solidair en verstandig beleid, waarbij landen die zwaar getroffen zijn door de uitbraak van COVID-19 de benodigde steun krijgen, op voorwaarde dat deze landen door middel van hervormingen toekomstige economische weerbaarheid bewerkstelligen.
De VVD-delegatie heeft echter tegen tekstonderdelen van de resolutie gestemd die oproepen tot een verdere uitbreiding van het pakket aan eigen middelen ten opzichte van de conclusies van de Europese Raad en kan ook de oproep tot afschaffing van kortingen voor lidstaten die netto meer afdragen aan de EU niet ondersteunen. De VVD ondersteunt wel de oproep in deze resolutie om de Europese begroting te moderniseren en geld te herschikken naar nieuwe prioriteiten als migratie, veiligheid, innovatie klimaat en de digitale transitie. Het is van belang dat Europa nu snel aan de slag kan om sterker uit deze crisis te komen.

Genåbning af undersøgelsen af Tjekkiets premierminister for misbrug af EU-midler og mulige interessekonflikter (B9-0192/2020) NL

19-06-2020

De VVD-fractie hecht zeer veel waarde aan het voorkomen en tegengaan van belangenverstrengeling en misbruik van EU-gelden, en steunt daarom ook de oproep in de resolutie om wanpraktijken aan te pakken. Wij hechten ook aan het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. In deze resolutie worden al conclusies getrokken over een nog lopend onderzoek. Zolang het onafhankelijke onderzoek nog loopt, is het voorbarig om als Europees Parlement een oordeel te vellen. Daarom heeft de VVD-fractie zich op de eindstemming onthouden van stemming. Mochten er uit het onderzoek wanpraktijken naar voren komen, zal de VVD-fractie deze ten strengste veroordelen.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg