Lefteris CHRISTOFOROU Lefteris CHRISTOFOROU
Lefteris CHRISTOFOROU

Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)

Medlem

Cypern - Democratic Rally (Cypern)

Fødselsdato : , Ammochostos

Skriftlige stemmeforklaringer Lefteris CHRISTOFOROU

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Digital finansiering: nye risici forbundet med kryptoaktiver - regulerings- og tilsynsmæssige udfordringer på området finansielle tjenester, institutioner og markeder (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík) EL

08-10-2020

Υπερψηφίζουμε και σημειώνουμε πως δεδομένου ότι βασιζόμαστε όλο και περισσότερο στην τεχνολογία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι σημαντικό να ενισχύσουν οι επιχειρήσεις την ανθεκτικότητά τους στον κυβερνοχώρο προκειμένου να καταπολεμηθούν πιθανές διαταραχές λόγω εσωτερικών αδυναμιών ή εξωτερικών παραγόντων.

Styrkelse af ungdomsgarantien (B9-0310/2020) EL

08-10-2020

Υπερψηφίζουμε και ζητούμε από τα κράτη μέλη να αναλάβουν ισχυρή δέσμευση για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία».

Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) EL

07-10-2020

Υπερψηφίζουμε και θυμίζουμε πως όπως ορίζεται στο άρθρο 49 της ΣΕΕ, ο σεβασμός των αξιών της Ένωσης αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της Ένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης. Η Ένωση αξιολογεί την προσήλωση μιας υποψήφιας χώρας στις αξίες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής της για τήρηση των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και η ιδιότητα του μέλους δεν αποκτάται εάν η δέσμευση αυτή δεν αποτυπώνεται με επαρκή σαφήνεια στη νομοθεσία και στην πράξη. Δυστυχώς, την τελευταία δεκαετία σημειώθηκαν επονείδιστες επιθέσεις κατά του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και άλλων αξιών της Ένωσης σε αρκετά κράτη μέλη. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού που να μπορεί να εξετάζει ολιστικά την κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και όλων των άλλων αξιών της Ένωσης, ενώ παράλληλα να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να αντιμετωπίζονται όλα τα κράτη μέλη με τον ίδιο τρόπο και με βάση διαφανή και σαφή κριτήρια, ο εισηγητής προτείνει στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να δημιουργήσουν από κοινού έναν μηχανισμό για την παρακολούθηση όλων των κρατών μελών σε ετήσια βάση όσον αφορά την προσήλωσή τους στις αξίες της Ένωσης, μέσω της σύναψης διοργανικής συμφωνίας για τον σκοπό αυτό.

Gennemførelse af den fælles handelspolitik - årsberetning 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) EL

07-10-2020

Υπερψηφίζουμε. Όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της, το εμπόριο δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Πρόκειται για εργαλείο για την επίτευξη κοινής ευημερίας και έχει επίσης το δυναμικό να εμβαθύνει τους πολιτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς. Ως εκ τούτου, οι εμπορικές συμφωνίες αποτελούν τους καλύτερους μοχλούς για τη στήριξη των εταίρων μας για την επίτευξη των φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ, ιδίως μέσω ειδικών κεφαλαίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Europäisches Klimagesetz (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) EL

07-10-2020

Υπερψηφίζουμε και τονίζουμε με ανησυχία ότι η κλιματική αλλαγή συνιστά υπαρξιακή απειλή που απαιτεί ενισχυμένη φιλοδοξία και αυξημένη δράση για το κλίμα από την Ένωση και τα κράτη μέλη.

Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres af afgrøder til formering af sædekorn, og om ligestilling af sædekorn produceret i Ukraine (A9-0164/2020 - Veronika Vrecionová) EL

07-10-2020

Υπερψηφίζουμε, καθώς η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνάδει με τους στόχους της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας, καθώς θα προωθήσει το εμπόριο σπόρων που συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ένωσης.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Specifikationerne for titandioxid (E 171) (B9-0308/2020) EL

07-10-2020

Υπερψηφίζουμε την αντίρρηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το διοξείδιο του τιτανίου (E 171) χρησιμοποιείται κυρίως σε τρόφιμα που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα παιδιά, όπως τσίχλες, καραμέλες, σοκολάτες και παγωτά, γεγονός που εγείρει ανησυχίες σχετικά με την πιθανή υψηλή έκθεση αυτού του ευάλωτου τμήματος του πληθυσμού.

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3, og stk. 4, litra c): Grænseværdier for acrylamid i visse fødevarer til spædbørn og småbørn (B9-0311/2020) EL

07-10-2020

Υπερψηφίζουμε την αντίρρηση, τονίζοντας ότι τα βρέφη, τα νήπια και άλλα παιδιά αποτελούν την πλέον εκτεθειμένη ηλικιακή ομάδα λόγω του χαμηλότερου σωματικού βάρους τους και, συνεπώς, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στο ακρυλαμίδιο. Τα τα παιδιά έχουν υψηλότερο μεταβολισμό λόγω της μεγαλύτερης αναλογίας ηπατικού/σωματικού βάρους, γεγονός που καθιστά πιθανότερο, το γλυκιδαμίδιο (ο μεταβολίτης του ακρυλαμιδίου, που σχηματίζεται μέσω βιομετασχηματισμού) να σχηματίζεται με υψηλότερο ρυθμό στα παιδιά, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η πιθανότητα τοξικότητας του ακρυλαμιδίου στα παιδιά.

Den europæiske skovstrategi - vejen frem (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) EL

07-10-2020

Τα δάση, η δασοπονία και το σύνολο του δασικού τομέα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την παροχή λύσεων βιώσιμου χαρακτήρα σε πολλές από τις προκλήσεις της εποχής μας. Τα δάση και οι λοιπές εκτάσεις που καλύπτονται από δάση, φτάνουν τουλάχιστον το 43 % της επιφάνειας της ΕΕ και ο δασικός τομέας απασχολεί άμεσα τουλάχιστον 500 000 και έμμεσα 2,6 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Το παγκόσμιο περιβάλλον πολιτικής έχει μεταβληθεί σημαντικά από την εποχή της προηγούμενης δασικής στρατηγικής της ΕΕ, το 2013, και η αλλαγή αυτή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό διάφορες πολιτικές της ΕΕ. Οι εσωτερικές και διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, όπως είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας μηδενικών εκπομπών, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, το πρωτόκολλο του Κιότο, η συμφωνία του Παρισιού θα είναι αδύνατον να επιτευχθούν χωρίς τα οφέλη για το κλίμα από τα δάση και τον δασικό τομέα και των άλλων υπηρεσιών οικοσυστημάτων που παρέχονται από τα δάση. Χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη και ισχυρή δασική στρατηγική της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να εξασφαλιστεί μια συντονισμένη και ολιστική προσέγγιση για τα δάση, τον δασικό τομέα και τις πολλαπλές υπηρεσίες που παρέχουν.

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 514/2014 for så vidt angår frigørelsesproceduren EL

05-10-2020

Υπερψηφίζουμε την τροποποίηση του κανονισμού, με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη, αντιμέτωπα με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, αξιοποιούν πλήρως τον κανόνα n+2 και διαθέτουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των διατεθέντων κονδυλίων και τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg