Iratxe GARCÍA PÉREZ : 7. valgperiode 

Politiske grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Medlemmer 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Indien
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Stedfortræder 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaludviklingsudvalget
 • 16-09-2009 / 06-10-2009 : Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegationen for Forbindelserne med Israel
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen
 • 24-06-2010 / 30-06-2011 : Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaludviklingsudvalget

all-activities 

Ordfører for betænkning 
Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse 
Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne  
- FEMM_AD(2011)452868 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om 2011-budgettet: forslag til mandat for forligsproceduren for 2011-budgetforslaget inden førstebehandlingen  
- FEMM_AD(2010)441134 -  
-
FEMM 

Skyggeordfører for udtalelse 
De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om samarbejde med tredjelande om forvaltning af tilbagesendelse, effektiv gennemførelse af aftaler og den praktiske gennemførelse af tilbagesendelsesdirektivet  
- FEMM_AD(2013)522800 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om midtvejsrevision af Stockholmprogrammet  
- FEMM_AD(2013)514633 -  
-
FEMM 
UDTALELSE om menneskerettighedssituationen i Sahel-regionen  
- FEMM_AD(2013)513183 -  
-
FEMM 

Beslutningsforslag 
Medlemmerne kan indgive et individuelt beslutningsforslag om et emne, som falder ind under EU's virksomhedsområde. Beslutningsforslaget sendes til behandling i det ansvarlige udvalg. Forretningsordenens artikel 143

Forespørgsler 
Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017) 
* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om udnævnelse af vinkultur til en del af menneskehedens uhåndgribelige globale kulturarv  
- P7_DCL(2013)0009 - Bortfaldet  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Åbningsdato : 20-05-2013
Frist : 20-08-2013
Antal underskrifter : 132 - 20-08-2013

Erklæringer 

Erklæring om økonomisk interesse 

Kontakt