Tatjana ŽDANOKA Tatjana ŽDANOKA
Tatjana ŽDANOKA

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Medlem

Letland - Latvijas Krievu savienība (Letland)

Fødselsdato : , Rīga

7. valgperiode Tatjana ŽDANOKA

Politiske grupper

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance - Medlem

Nationale partier

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā (Letland)

Næstformand

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova

Medlemmer

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget for Andragender
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Udvalget for Andragender

Stedfortræder

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland
 • 19-01-2012 / 26-06-2012 : Transport- og Turismeudvalget
 • 27-06-2012 / 11-12-2012 : Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 • 12-12-2012 / 30-06-2014 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

all-activities

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om kønsaspekter i forbindelse med EU-rammen for de nationale strategier for integration af romaer

30-09-2013 EMPL_AD(2013)514570 PE 514.570v02-00 EMPL
Edit BAUER

UDTALELSE om opfølgning på delegationen af lovgivningsbeføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser

26-09-2013 EMPL_AD(2013)513045 PE 513.045v02-00 EMPL
Pervenche BERÈS

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fritidsfartøjer og personlige fartøjer

24-04-2012 TRAN_AD(2012)483496 PE 483.496v02-00 TRAN
Roberts ZĪLE

Forespørgsler

Forespørgsel til mundtlig besvarelse med debat kan stilles af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer. Adressaterne er andre EU-institutioner. Formandskonferencen afgør om, og i hvilken rækkefølge, forespørgslerne skal opføres på det endelige forslag til dagsorden til et plenarmøde. Artikel 128

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

Skriftlig erklæring om fremme af den almene juridiske viden i undervisningen

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Bortfaldet
Angelika WERTHMANN Victor BOŞTINARU Jorgo CHATZIMARKAKIS Minodora CLIVETI Frank ENGEL Carlos ITURGAIZ Peter JAHR Ádám KÓSA Antigoni PAPADOPOULOU Antonyia PARVANOVA Nikolaos SALAVRAKOS Eleni THEOCHAROUS Tatjana ŽDANOKA Milan ZVER
Åbningsdato : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal underskrifter : 58 - 10-12-2013

Skriftlig erklæring om beskyttelse af børn i tilfælde af bortførelse bl.a. i forbindelse med forældremyndighedstvister

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Bortfaldet
Angelika WERTHMANN Victor BOŞTINARU Jorgo CHATZIMARKAKIS Minodora CLIVETI Frank ENGEL Carlos ITURGAIZ Peter JAHR Ádám KÓSA Gesine MEISSNER Antigoni PAPADOPOULOU Antonyia PARVANOVA Nikolaos SALAVRAKOS Eleni THEOCHAROUS Tatjana ŽDANOKA Milan ZVER
Åbningsdato : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal underskrifter : 91 - 10-12-2013

Skriftlig erklæring om beskyttelse af sociale rettigheder under bekæmpelsen af den økonomiske krise

19-10-2009 P7_DCL(2009)0056 Bortfaldet
Tatjana ŽDANOKA Jean LAMBERT Alejandro CERCAS Elizabeth LYNNE
Åbningsdato : 19-10-2009
Frist : 11-02-2010
Antal underskrifter : 154 - 11-02-2010

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg