Christel
SCHALDEMOSE

Skyggeordfører for udtalelse - 8. valgperiode Christel SCHALDEMOSE

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om årlig beretning om EU's konkurrencepolitik

29-11-2016 IMCO_AD(2016)589273 PE589.273v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007

11-05-2015 ENVI_AD(2015)549119 PE549.119v02-00 ENVI
Sirpa PIETIKÄINEN