Christel
SCHALDEMOSE

Skriftlige stemmeforklaringer - 8. valgperiode Christel SCHALDEMOSE

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Ophavsret på det digitale indre marked (A8-0245/2018 - Axel Voss)

26-03-2019

Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet bakker grundlæggende op om, at kunstnere skal have en rimelig betaling for brug af deres værker.
De europæiske regler til beskyttelse af ophavsrettigheder har længe været forældede og har ikke været skræddersyet til en digital virkelighed.
Det er vigtigt at understrege, at dette direktiv pålægger udbydere af onlinedelingstjenester nye forpligtelser, men at disse forpligtelser ikke er rettet mod brugerne af disse.
Kommissionens oprindelige direktivforslag var uacceptabelt, og det har gennem hele lovgivningsprocessen været en prioritet for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, at der blev indsat robuste beskyttelsesforanstaltninger. Disse beskyttelsesforanstaltninger har skullet værne om en lang række legitime grunde til at benytte sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale. Derfor er karikaturer, anmeldelser o.l., der benytter sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale, ikke omfattet af direktivets bestemmelser.
Det har ligeledes været en prioritet, at en række platforme skulle undtages fra direktivet, så eksempelvis online encyklopædier, open source-platforme og platforme med et uddannelses- eller forskningsmæssigt formål nu ikke længere er underlagt direktivet.
Direktivet har også indsat visse undtagelser for nye og mindre virksomheder. Vi vil følge direktivets påvirkning af disse virksomheder nøje.
Skulle direktivet have utilsigtede konsekvenser i forhold til direktivets undtagelser eller dets implementering generelt, vil vi forlange en hurtig revision af direktivet.

Ændringer til Parlamentets forretningsorden (A8-0462/2018 - Richard Corbett)

31-01-2019

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge.
Socialdemokratiet mener, at forslaget i denne betænkning har en stor svaghed, idet revisionen er frivillig for europaparlamentarikere. Vi mener, revisionen skal være obligatorisk for alle.
Det er for os afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer.

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig)

24-10-2018

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer. Vi støtter derfor ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der sigter mod at opnå dette.
Vi mener, at Europa-Parlamentet kun bør have ét hjemsted. Alene dette vurderes at kunne frigøre op mod 10 % af parlamentets budget.
Vi støtter initiativer, der sigter mod at hjælpe ofre for seksuel chikane i Europa-Parlamentet. Vi mener dog, at disse initiativer kan iværksættes inden for den nuværende budgetramme og uden at forøge det samlede budget.
Vi afviser ethvert forslag om markante forøgelser af parlamentets budget. Storbritanniens udmeldelse efterlader et økonomisk hul i EU-budgettet, og vi mener i denne forbindelse, at det vil være passende at reducere parlamentets budget og prioritere bedre inden for disse budgetrammer.

Reform af valgloven i Den Europæiske Union (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner)

04-07-2018

Socialdemokratiet er af den klare opfattelse, at de gældende regler for afholdelse af valg til Europa-Parlamentet i Danmark fungerer efter hensigten. Afholdelse af valg er en kerneopgave for den enkelte medlemsstat.
Samtidig må der selvsagt sikres en rimelig og passende fælles ramme ift. de praktiske forhold i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet.
Vi mener ikke, at europæiske valg skal ensartes for ensartethedens skyld, men at valgloven skal have respekt for medlemsstaters valgtraditioner og lovgivninger.
Vi bemærker derfor med tilfredshed, at dette sikres med den vedtagne tekst.

Europa-Parlamentets sammensætning (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

Vi danske socialdemokrater støtter en reduktion af antallet af mandater efter Storbritanniens udmeldelse og er imod indførelsen af transnationale lister. Vi er derfor tilfredse med, at transnationale lister ikke er en del af forslaget om fordelingen af Europa-Parlamentets mandater. Vi understreger dog, at en fjernelse af samtlige 73 britiske mandater havde været behørigt for at nedbringe Europa-Parlamentets omkostninger, når Storbritanniens udmeldelse træder i kraft.

Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)

30-05-2018

Socialdemokratiet byder betænkningens opfordringer velkommen, hvad angår forbedret politisamarbejde på tværs af grænser, herunder en mere effektiv deling af data gennem eksempelvis automatiske fingeraftryksidentifikationssystemer. Vi bakker desuden op om betænkningens bekymringer hvad angår Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings (FRONTEX) mangel på mandskabs- og finansielle ressourcer.
Det skal dog kraftigt understreges, at Socialdemokratiet står fast på, at den danske grænsekontrol skal opretholdes så længe, der ikke er kontrol med EU’s ydre grænser. Derfor påpeger vi også nødvendigheden af en gennemgribende reform af det eksisterende Schengensamarbejde, der skal sikre, at de enkelte medlemslande selv bestemmer, hvor længe og i hvilket omfang grænsekontroller bør opretholdes.
Derfor stemte vi hverken for eller imod betænkningen.

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (A8-0140/2018 - Miroslavs Mitrofanovs)

19-04-2018

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter ambitionen om at styrke beskæftigelsen og skabe job af høj kvalitet i hele Europa. Det skal dog understreges, at vi er af den klare opfattelse, at personbeskatning og skattesatser i denne forbindelse er, og skal vedblive at være, et rent nationalt anliggende.

Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 - Sektion I - Europa-Parlamentet (A8-0146/2018 - Paul Rübig)

19-04-2018

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette, men er bevidste om, at det er Præsidiet, der udformer reglerne herom. Vi støtter derfor det igangværende arbejde om en revision af reglerne for generelle udgifter til kontorhold, men kan derfor på forhånd ikke lægge os fast på en bestemt model for disse regler. Vi fastholder derudover at Europa-Parlamentet kun bør have ét hjemsted. Alene dette vurderes at kunne frigøre op mod 10 % af parlamentets budget. Afslutningsvist afviser vi ethvert forslag om markante forøgelser af parlamentets budget. Storbritanniens udmeldelse efterlader et økonomisk hul i EU-budgettet, og vi mener i denne forbindelse, at det vil være passende at reducere parlamentets budget og prioritere bedre inden for disse budgetrammer.

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet (A8-0105/2018 - Derek Vaughan)

18-04-2018

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter mere kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette, men er bevidste om, at det er Præsidiet, der udformer reglerne herom. Vi støtter derfor det igangværende arbejde om en revision af reglerne for generelle udgifter til kontorhold, men kan derfor på forhånd ikke lægge os fast på en bestemt model for disse regler.

Europa-Parlamentets sammensætning (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

07-02-2018

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter ikke en ny fordeling af Europa-Parlamentets mandater. I stedet er vi af den klare overbevisning, at Storbritanniens 73 mandater skal fjernes, når Storbritanniens udmeldelse træder i kraft. Dette skal ses i lyset af, at briternes udmeldelse efterlader et økonomisk hul i EU-budgettet, og vi mener derfor, at det vil være passende at fjerne de britiske mandater for at nedbringe Parlamentets omkostninger.
Yderligere er vi imod indførelsen af transnationale lister. Vi mener, at forslaget om transnationale lister ikke bidrager til en styrkelse af demokratiet, man snarere vil øge afstanden mellem den enkelte borger og parlamentarikerne. Ligeledes mener vi, at transnationale lister vil være til særlig gavn for de største medlemsstater, der i dagens system i forvejen er godt repræsenteret.

Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (A8-0006/2018 - Esteban González Pons)

07-02-2018

Vi danske Socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at de europæiske partifamilier bør have en international talsperson, der præger partiet i valgkampen op til valget i 2019 og styrker den europæiske demokratiske debat. Vi mener også, at disse kandidater selvfølgelig kan være blandt kandidaterne til posten som formand for Kommissionen. Men vi mener ikke, at rollen som europæisk talsperson for partierne automatisk skal gøre disse personer til de eneste kandidater til posten som formand for Kommissionen.
Vi mener, at det vil være forkert på forhånd at udelukke egnede kandidater til posten på baggrund af kortsigtede processuelle beslutninger. Efter det næste valg til Europa-Parlamentet vil vi derfor, selvfølgelig, gøre aktivt brug af Europa-Parlamentets traktatfæstede ret til at afvise uegnede kandidater. Til gengæld vil vi ikke på forhånd bakke op om snævre regler, der udelukker egnede kandidater fra posten.

Budgetproceduren for 2018 (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)

30-11-2017

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet arbejder for skabelse af vækst og arbejdspladser, og vi går ind for investeringer i bl.a. grøn omstilling og forskning.
Derfor støtter vi blandt andet, at der er blevet tilbageført flere midler til Horisont 2020-programmet.
Vi er yderligere af den klare overbevisning, at der ikke bør tilføres flere midler til EU-budgettet end allerede tildelt.
Vi mener, at styrkede tiltag såsom øget kontrol med de ydre grænser og fælles bekæmpelse af terror bør finansieres ved nedskæringer på andre budgetposter.
Dette kan efter vores mening ske med en gradvis udfasning af landbrugsstøtten samt en forenkling af eksisterende investerings- og støtteprogrammer og de administrative udgifter i forbindelse hermed.

Tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard)

14-09-2017

Tilgængelighedsdirektivet har været en mulighed for at ændre vores samfund i en retning, hvor flere af vores medborgere kan være med. Mange af de barrierer, som eksempelvis folk med handicap møder i deres hverdag, kan fjernes eller deres indflydelse mindskes gennem tiltag sikret i dette direktiv.
Europas befolkning bliver generelt set ældre, og behovet for tilgængelige produkter stiger i takt dermed. Vigtigheden af direktivet vil derfor også stige over de kommende år, og det har derfor været af afgørende betydning, at direktivforslaget blev stemt igennem.
Det har været en prioritet, at det endelige direktiv skulle afspejle hensyntagen til det konstant stigende behov for tilgængelige onlineprodukter, da tilbud som e-banker i højere og højere grad bliver gjort obligatoriske.
Samtidig har det været af afgørende betydning, at transportsektoren også blev omfattet af direktivet, da assistance og tilgængelighed i denne sektor spiller en væsentlig rolle for borgernes muligheder for at leve et liv med størst mulig frihed.
Dog har det også været vigtigt, at direktivet indeholdt en undtagelse for de mindste virksomheder, da administrative byrder har en disproportional stor indvirkning på mikrovirksomheder.
Endeligt er en hensynstagen til de borgere, der oplever problemer med tilgængelighed til det byggede miljø, også af yderste vigtighed.

Flygtningelejren Dadaab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017)

18-05-2017

Det er utvivlsomt, at der er behov for en markant styrket indsats for at forbedre og normalisere forholdene i Dadaab-lejren. Alene det forhold, at lejren oprindeligt var tiltænkt at huse 90 000 mennesker, men nu huser op mod 260 000, anskueliggør problemets omfang.
Det internationale samfund i form af både FN, EU og de enkelte europæiske lande har et stort ansvar for at hjælpe den kenyanske regering med at sikre ordnede forhold for lejrens beboere og en forbedret indsats i nærområdet.
Imidlertid beskæftiger beslutningen sig også med en række forhold, der ikke er direkte knyttet til forholdene i Dadaab-lejren, og som kan have konsekvenser for både europæisk og dansk asyl-, indvandrings- og integrationspolitik specifikt for så vidt angår spørgsmålet om tildeling af asyl og opholdstilladelse for somaliere samt spørgsmålet om hjemsendelse.
Af respekt for det danske forbehold på det asylpolitiske område kan vi ikke stemme for beslutningen, som den foreligger.
Socialdemokratiet står fuldt og helt fast på, at asyl- og indvandringspolitikken, herunder spørgsmål om hjemsendelse, alene skal bestemmes af de danske myndigheder, og at der ikke skal fastlægges detailpolitik herfor i beslutninger fra Europa-Parlamentet.

Hvordan får man flytningsordningen til at virke? (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017)

18-05-2017

Socialdemokratiet står fast på, at asyl-, flygtninge- og integrationspolitikken er og forbliver et dansk anliggende.
Denne beslutning fra Europa-Parlamentet ændrer ikke på, at Danmark på disse områder er dækket af det danske retsforbehold.
Uagtet at denne parlamentsbeslutning er af ikke-juridisk bindende karakter, vil vi fastslå, at vi i enhver henseende vil stå vagt om det danske retsforbehold og dets betydning for disse politikområder.

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (A8-0153/2017 - Dennis de Jong)

27-04-2017

Vi støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette, men er bevidste om, at det er Præsidiet, der udformer reglerne herom, hvorfor vi ikke på forhånd kan lægge os fast på en bestemt model.
Vi støtter klart øget kontrol med de europæiske politiske partier og fonde. Mens langt de fleste af disse beviseligt udfører konkret og relevant politisk arbejde, er der nylige eksempler på konstruktioner, der udelukkende er sat i verden for at få penge fra EU-kassen til gavn for nationale partier. Dette misbrug skal der gribes særdeles hårdt ind overfor.
Endelig mener vi ikke, at decharge af Europa-Parlamentets budget skal bruges som en brik i den tyske valgkamp. Dechargen skal være saglig og ikke gå efter politiske modstandere. Derfor har vi valgt at støtte selve dechargen af Europa-Parlamentets budget, men ikke den tilhørende beslutning.

Det europæiske solidaritetskorps (B8-0238/2017)

06-04-2017

Vi, de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet, støtter initiativer, der giver unge mulighed for at deltage aktivt i samfundet. Derfor bakker vi op om det europæiske solidaritetskorps. Dog mener vi også, at budgettet skal hænge sammen, og at man ikke bare kan øge udgifterne på et område uden at sætte dem ned på andre. Vi mener derfor, at finansieringen af solidaritetskorpset bør holdes inden for den nuværende budgetramme, og at det bør overvejes, hvordan solidaritetskorpset kan integreres i den nuværende europæiske volontørtjeneste.

Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (A8-0110/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Vi, de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet, støtter ikke stigninger i EU-budgettet. Vi mener tværtimod, at det nuværende budgetniveau er mere end tilstrækkeligt, og at nye eller øgede udgifter derfor skal finansieres ved at skære ned og bort på andre udgiftsposter. Med revisionen af EU’s flerårige budget tilfører vi nu flere penge til en række vækst- og beskæftigelsesfremmende tiltag, og vi gør det ved at omprioritere inden for den eksisterende budgetramme. Derfor støtter vi dette konkrete forslag.
Samtidig fastholder vi, at der fortsat er et stort potentiale for at flytte midler fra støtteordninger til investeringsprogrammer i EU-budgettet, og vi fortsætter vores arbejde for at opnå dette.

Den flerårigs finansielle ramme for årene 2014-2020 (beslutning) (A8-0117/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Vi, de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet, støtter ikke stigninger i EU-budgettet. Vi mener tværtimod, at det nuværende budgetniveau er mere end tilstrækkeligt, og at nye eller øgede udgifter derfor skal finansieres ved at skære ned og bort på andre udgiftsposter. Med revisionen af EU’s flerårige budget tilfører vi nu flere penge til en række vækst- og beskæftigelsesfremmende tiltag, og vi gør det ved at omprioritere inden for den eksisterende budgetramme. Derfor støtter vi dette konkrete forslag.
Samtidig fastholder vi, at der fortsat er et stort potentiale for at flytte midler fra støtteordninger til investeringsprogrammer i EU-budgettet, og vi fortsætter vores arbejde for at opnå dette.

Mobilisering af margenen til uforudsete udgifter (A8-0104/2017 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas)

05-04-2017

Vi, de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet, støtter ikke stigninger i EU-budgettet. Vi mener tværtimod, at det nuværende budgetniveau er mere end tilstrækkeligt, og at nye eller øgede udgifter derfor skal finansieres ved at skære ned og bort på andre udgiftsposter. Med revisionen af EU’s flerårige budget tilfører vi nu flere penge til en række vækst- og beskæftigelsesfremmende tiltag, og vi gør det ved at omprioritere inden for den eksisterende budgetramme. Derfor støtter vi dette konkrete forslag.
Samtidig fastholder vi, at der fortsat er et stort potentiale for at flytte midler fra støtteordninger til investeringsprogrammer i EU-budgettet, og vi fortsætter vores arbejde for at opnå dette.