Esther DE LANGE
Esther DE LANGE
Nederlandene

Fødselsdato : , Spaubeek

9. valgperiode Esther DE LANGE

Politiske grupper

  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) - Næstformand

Nationale partier

  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Christen Democratisch Appèl (Nederlandene)

Medlemmer

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina
  • 20-01-2022 / 15-02-2024 : Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Særligt udvalg om covid-19-pandemien: indhøstede erfaringer og anbefalinger for fremtiden

Stedfortræder

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Økonomi- og Valutaudvalget
  • 02-07-2019 / 15-02-2024 : Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet
  • 12-02-2020 / 15-02-2024 : Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø
  • 20-01-2022 / 15-02-2024 : Økonomi- og Valutaudvalget

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Skyggeordfører for betænkning

De politiske grupper udpeger for hver betænkning i det ansvarlige udvalg en skyggeordfører, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

Udtalelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

17-07-2020 ENVI_AL(2020)653878 PE653.878v01-00 ENVI
Esther DE LANGE

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikkerhedskrav til legetøj og om ophævelse af direktiv 2009/48/EF

12-02-2024 ENVI_AD(2024)758211 PE758.211v03-00 ENVI
Sara CERDAS

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme for foranstaltninger til styrkelse af Europas økosystem for produktion af nettonulteknologier ("forordningen om nettonulindustri")

26-09-2023 ENVI_AD(2023)753533 PE753.533v02-00 ENVI
Tiemo WÖLKEN

UDTALELSE om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

12-10-2022 ECON_AD(2022)734455 PE734.455v02-00 ECON
Rasmus ANDRESEN

Beslutningsforslag

Beslutningsforslag om aktuelle emner indgives på anmodning af et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af medlemmerne og sættes under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige stemmeforklaringer

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Europäisches Klimagesetz (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) NL

07-10-2020

De ambitie van het CDA is duidelijk: wij willen als Europa in 2050 klimaatneutraal zijn. De klimaatdoelen van Parijs zijn voor ons leidend. Dat zijn wij verschuldigd aan onze kinderen en kleinkinderen. Dit moeten we echter wel op een haalbare en betaalbare manier bereiken. Eurocommissaris Timmermans geeft zélf aan dat deze doelen bij 55 % CO2-reductie in 2030 kunnen worden gehaald, maar dat een doelstelling boven de 55 % grote sociaal-economische consequenties kan hebben.
Het baart ons zorgen dat deze boodschap door een aantal partijen niet serieus genoeg lijkt te worden genomen, want de gevolgen zijn serieus: voor Europese bedrijven en voor de koopkracht van gezinnen. Het is daarom zeer onverstandig om – middenin de coronacrisis – de doelstelling voor 2030 nog verder te verhogen naar 60 %. Wij kunnen om deze reden helaas niet met dit verslag instemmen. Onze hand blijft wel uitgestoken om samen te werken aan een realistische klimaatwet die ons helpt om de doelen van Parijs te halen, met oog voor de weerbarstige praktijk. Want het klimaatbeleid valt of staat met voldoende draagvlak.

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Azeri community in Iran – inequality and discrimination EN

20-10-2023 E-003110/2023 Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Spørgsmål til ECB vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme

Medlemmerne kan stille forespørgsler til skriftlig besvarelse til ECB og forespørgsler vedrørende den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme. Sådanne forespørgsler indgives først til formanden for det kompetente udvalg. Forretningsordenens artikel 140, artikel 141, bilag III

Erklæringer

Alle nedenstående erklæringer er underskrevet af medlemmet, selv om underskriften ikke er synlig i onlinekopien.

Møder

NGT - APA

Medlemmer
de LANGE Esther
Dato, sted:
Brussels
Rolle:
Medlemmer
Meeting related to procedure:
2023/0226(COD)
Møde med:
Glastuinbouw Nederland

Toy Safety - APA

Medlemmer
de LANGE Esther
Dato, sted:
Brussels
Rolle:
Skyggeordfører Personalemøde på vegne af medlemmet
Meeting related to procedure:
2023/0290(COD)
Kode for associeret udvalg eller delegation
ENVI
Møde med:
Amazon Europe Core SARL

Toy Safety

Medlemmer
de LANGE Esther
Dato, sted:
Brussels
Rolle:
Skyggeordfører Personalemøde på vegne af medlemmet
Meeting related to procedure:
2023/0290(COD)
Kode for associeret udvalg eller delegation
ENVI
Møde med:
Toy Industries of Europe