Chris
DAVIES

Ordfører for udtalelse - 7. valgperiode Chris DAVIES

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter

23-01-2014 PECH_AD(2014)521601 PE 521.601v03-00 PECH
Chris DAVIES

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik

14-05-2012 ENVI_AD(2012)480515 PE 480.515v04-00 ENVI
Chris DAVIES