Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlem

Litauen - Lietuvos socialdemokratų partija (Litauen )

Fødselsdato : , Linkuva

8. valgperiode Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Politiske grupper

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet - Medlem

Nationale partier

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lietuvos socialdemokratų partija (Litauen )

Formand

 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Næstformand

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Medlemmer

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalgsformandskonferencen

Stedfortræder

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 • 16-07-2014 / 28-03-2017 : Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Vigtigste parlamentariske aktiviteter

Bidrag til plenardebatter

Indlæg under plenarforsamlingen og skriftlige erklæringer vedrørende plenardebatter. Forretningsordenens artikel 204 og artikel 171, stk. 11

Ordfører for betænkning

Der udpeges en ordfører i det ansvarlige parlamentsudvalg til at udarbejde en betænkning om forslag af lovgivningsmæssig eller budgetmæssig art eller andre spørgsmål. Ordførerne kan ved udarbejdelsen af deres betænkning rådføre sig med relevante eksperter og berørte parter. De har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlinger med skyggeordførerne. Betænkninger, der er vedtaget på udvalgsniveau, bliver herefter behandlet og sat under afstemning på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 55

Ordfører for udtalelse

Udvalgene kan udarbejde en udtalelse til en betænkning fra det ansvarlige udvalg, og i denne udtalelse behandler de elementer, som er forbundet med deres udvalgs sagsområde. Ordførerne for sådanne udtalelser har også ansvaret for udarbejdelsen af kompromisændringsforslag og forhandlingerne med skyggeordførerne for udtalelsen. Forretningsordenens artikel 56, artikel 57, bilag VI

UDKAST TIL HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

10-09-2018 FEMM_AD(2018)625507 PE625.507v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

UDTALELSE om gennemførelse af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i medlemsstaterne

09-11-2017 FEMM_AD(2017)610552 PE610.552v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

UDTALELSE om vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 med henblik på midtvejsevalueringen og forslaget til det 9. rammeprogram

03-05-2017 FEMM_AD(2017)599697 PE599.697v02-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Skyggeordfører for udtalelse

De politiske grupper udpeger en skyggeordfører for en udtalelse, der følger fremskridt og forhandler kompromistekster med ordføreren. Forretningsordenens artikel 215

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)

14-11-2018 FEMM_AD(2018)627761 PE627.761v03-00 FEMM
Agnieszka KOZŁOWSKA

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

03-10-2018 FEMM_AD(2018)623716 PE623.716v03-00 FEMM
Jordi SOLÉ

UDTALELSE om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU

30-05-2018 FEMM_AD(2018)618327 PE618.327v02-00 FEMM
Agnieszka KOZŁOWSKA

Mundtlige forespørgsler

Et udvalg, en politisk gruppe eller mindst 5 % af Parlamentets medlemmer kan stille forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling til Europa-Kommissionen, Rådet eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant. Forretningsordenens artikel 136

Andre parlamentariske aktiviteter

Skriftlige stemmeforklaringer

Medlemmerne kan afgive en skriftlig forklaring af, hvordan de har stemt på plenarmødet. Forretningsordenens artikel 194

Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) LT

04-04-2019

Balsavau dėl šio pranešimo, nes šis Komisijos pasiūlymas yra teisėkūros procedūra priimamų priemonių, būtinų siekiant pritaikyti Europos Sąjungos teisę prie „Brexit’o“, dalis. Juo siekiama išaiškinti Jungtinės Karalystės piliečių padėtį, kai jiems nustoja galioti ES vizų politikos teisės aktai. Šiuo metu Jungtinės Karalystės piliečiai, būdami Europos Sąjungos piliečiais, turi teisę atvykti į bet kurią kitą valstybę be atvykimo vizos ar lygiaverčio formalumo. Jungtinei Karalystei pasitraukus iš Europos Sąjungos jie pagal ES teisę taps trečiųjų šalių piliečiais. Todėl reikės nustatyti, ar jiems kertant valstybių narių išorės sienas bus taikomas vizos reikalavimas, ar ne. Kaip nurodyta pasiūlymo aiškinamojoje dalyje, Komisija įvertino Jungtinės Karalystės padėtį reglamente nustatytų kriterijų atžvilgiu (tokie kriterijai susiję, iter alia , su neteisėta imigracija, viešąja tvarka ir saugumu, ekonomine nauda, visų pirma turizmu ir užsienio prekyba, taip pat su Europos Sąjungos užsienio ryšiais su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, ypač atsižvelgiant į žmogaus teises ir pagrindines laisves, taip pat į poveikį regionų suderinamumui ir abipusiškumui). Komisija padarė išvadą, kad Jungtinės Karalystės piliečiams, turintiems Britanijos piliečio statusą, neturėtų būti taikomas vizos reikalavimas, kai jie į Europos Sąjungą vyksta trumpalaikiam buvimui. Taigi Komisija siūlo Jungtinę Karalystę, kiek tai susiję su Britanijos piliečio statusą turinčiais asmenimis, įtraukti į II priedą, t. y. trečiųjų šalių, kurių piliečiams taikomas bevizis režimas, sąrašą.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (A8-0176/2019 - Gabriel Mato) LT

04-04-2019

Balsavau dėl šio pranešimo, nes Vakarų Viduržemio jūra – vienas iš labiausiai išsivysčiusių Viduržemio jūros žvejybos subregionų. Jai tenka apie 31 % viso šiame regione iškraunamo laimikio (t. y. 1,35 mlrd. eurų iš bendros 4,76 mlrd. eurų sumos) ir maždaug 19 % oficialiai deklaruoto Viduržemio jūros žvejybos laivyno. Demersinė žvejyba Viduržemio jūroje yra labai paklausi: vakarų Viduržemio jūroje daug įvairių rūšių žuvų ir vėžiagyvių.
Svarbiausi vakarų Viduržemio jūroje žvejojami gyvūnai – jūrų lydeka, europinė barzdotė, ilgaūsė raudonoji krevetė, didžioji raudonoji krevetė, rausvoji krevetė ir omaras.
Pagrindinis įrankis, naudojamas demersinių rūšių gyvūnams gaudyti, yra tralas, tačiau svarbus vaidmuo tenka ir kitiems įrankiams, tokiems kaip sieniniai tinklai, žiauniniai tinklai, gaudyklės ir ūdos. Vakarų Viduržemio jūroje vykdoma demersinė žvejyba šiuo metu valdoma laikantis nacionalinių valdymo planų. Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) įrodė, kad tam tikri vakarų Viduržemio jūros demersiniai ištekliai naudojami gerokai intensyviau, nei reikėtų siekiant užtikrinti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY): šiame subregione pereikvojama daugiau kaip 80 % iš vertintų išteklių. Be to, kai kurių iš šių išteklių biomasės dydis priartėjo prie ribinio atskaitos taško ir tai rodo, jog tikimybė, kad tie ištekliai sunyks, yra didelė.

Forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed (A8-0008/2019 - Daniela Aiuto) LT

04-04-2019

Balsavau dėl šio pranešimo, nes Europos Parlamento pranešėja tvirtai remia bendruosius siūlomos iniciatyvos tikslus – gerinti kelių infrastruktūros saugumą ir taip mažinti žūstančiųjų ir sunkiai sužalojamųjų ES keliuose. Ji sutinka, kad šių tikslų galima pasiekti didinant infrastruktūros saugumo valdymo procedūrų ir tolesnių veiksmų skaidrumą, įtraukiant viso tinklo vertinimus, išplečiant taikymo sritį ir nustatant bendrus kelių ženklinimo ir kelių ženklų naudojimo charakteristikų reikalavimus, kad artimoje ateityje būtų plačiai naudojamos susijusios ir automatizuotos judumo sistemos. Be to, Parlamento pranešėja mano, kad dėl tolesnių galiojančio pasiūlymo pakeitimų kelių infrastruktūra galėtų būti dar saugesnė, o ateityje priimti teisės aktai būtų dar veiksmingesni. Ji siūlo į taikymo sritį įtraukti kelių tunelių, tiltų ir sankryžų dalis, taip pat įtraukti miestų teritorijas, ypač tais atvejais, kai šiuose miesto rajonuose yra ES biudžeto finansuojami pagrindiniai keliai. Ji taip pat siekia elektronines ir skaitmenines priemones integruoti į vertinimo priemones, kad būtų galima geriau analizuoti daug eismo įvykių reikalaujančias infrastruktūros dalis ir nuolat stebėti, kaip veikia tiltai ir tuneliai. Ji siūlo suteikti galimybę kelių eismo dalyviams savanoriškai pranešti atsakingoms institucijoms apie susirūpinimą dėl kelių eismo saugumo, kad būtų lengviau nustatyti galimus pavojus kelių eismo saugumui ir valdžios institucijos tinkamai informuotų juos apie infrastruktūros, kuriai naudojamas specialus ženklinimas ir ženklai, būklę.

Skriftlige forespørgsler

Medlemmerne kan stille et specifikt antal forespørgsler til formanden for Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant med anmodning om skriftlig besvarelse. Forretningsordenens artikel 138, bilag III

Skriftlige erklæringer (frem til den 16. januar 2017)

* * Dette instrument blev ophævet den 16. januar 2017 * *. En skriftlig erklæring var et initiativ om et emne, der hørte under EU's kompetence. Det kunne medunderskrives af medlemmer inden for en periode på tre måneder.

SKRIFTLIG ERKLÆRING om vold mod sårbare personer

16-09-2015 P8_DCL(2015)0049 Bortfaldet
Tibor SZANYI Marc TARABELLA Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Peter SIMON Izaskun BILBAO BARANDICA Biljana BORZAN Nicola CAPUTO Clare MOODY Jonás FERNÁNDEZ Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI
Åbningsdato : 16-09-2015
Frist : 16-12-2015
Antal underskrifter : 108 - 17-12-2015

SKRIFTLIG ERKLÆRING om investering i børn

07-09-2015 P8_DCL(2015)0042 Vedtaget
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Jean LAMBERT Mairead McGUINNESS Nathalie GRIESBECK Gabriele ZIMMER Filiz HYUSMENOVA Anna Maria CORAZZA BILDT Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Caterina CHINNICI Jana ŽITŇANSKÁ Julie WARD
Åbningsdato : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Dato for vedtagelse : 07-12-2015
Underskriftsliste : P8_PV(2015)12-14(ANN-1)
Antal underskrifter : 428 - 09-03-2016

SKRIFTLIG ERKLÆRING om oprettelse af et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder

09-02-2015 P8_DCL(2015)0004 Vedtaget
Marc TARABELLA Iratxe GARCÍA PÉREZ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Barbara MATERA Mariya GABRIEL Izaskun BILBAO BARANDICA Catherine BEARDER Constance LE GRIP Terry REINTKE Inês Cristina ZUBER Biljana BORZAN Jana ŽITŇANSKÁ Ernest URTASUN Kostadinka KUNEVA
Åbningsdato : 09-02-2015
Frist : 09-05-2015
Dato for vedtagelse : 09-05-2015
Underskriftsliste : P8_PV(2015)05-18(ANN-1)
Antal underskrifter : 413 - 08-05-2015

Erklæringer

Den underskrevne original/daterede erklæring er arkiveret af Europa-Parlamentet.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg